Isulong ang Armadong Pakikibaka at Itakwil ang Local Peacetalks ng Rehimeng US-Duterte

Hindi na nagulat ang LPC-NPA matapos na idineklara ni Pres. Rodrigo Duterte ang terminasyon sa Peacetalk sa pagitan ng NDFP at GRP ng nagdaang araw. Alam na ng NPA kasama sa PKP Central Negros ang tulak-hatak na pag-iisip ni Duterte. Halos ilang beses na itinakwil ni Duterte at ng AFP ang malakas na panawagan ng malawak na sambayanang pilipino sa pagpapatuloy ng Peacetalk upang mabilis na mapag-usapan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) at Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR).

Sa pamamagitan nito, naniniwala ang karamihan na sambayanang Pilipino na masolusyonan ang ugat ng armadong komplikto sa pagitan ng CPP-NPA at armadong grupo ng estado doon sa sinsero at tunay na implementasyon ng reporma sa lupa, pambansang industrialisasyon at iba pang demokratikong karapatan ng mamamayan sa pagbigay ng libreng serbisyo sosyal katulad ng tubig, kuryente, pabahay, edukasyon at iba pa.

Bago pa man ng kaniyang pagtermina ng Peacetalks, marami na ng mga NDF Consultants ang inaresto at pinaslang. Katulad sa walang respeto na pagbaril patay kay Randy Malayao at ngayon bago lang ang ilegal na pag-aresto kay NDFP consultant Renante Gamara sa pamamagitan ng mga ahente sang estado.

Malinaw na indikasyon at manipestasyon kay Duterte kasama sa AFP ang walang sinseridad sa pag-ugat ng tunay na dahilan ng armadong komplikto sa bansa. Layunin lamang ni Duterte at militar na itali ang CPP-NPA at buong rebolusyonaryong kilusan sa balangkas ng mapanghating Local Peacetalks at pagpasurrender.

Wala sa bokabularyo ng CPP-NPA sa Central Negros ang pagpasok sa balangkas ng local peacetalks. Wala ring may mangyayari na local peactalks sa Central Negros. Lubos na naniniwala ang LPC-NPA na isa itong taktika ng rehimeng Duterte sa paghati ng malakas at lumalakas pa na pwersa ng rebolusyonaryong kilusan sa Central na bahagi ng isla.

Consistent din ang LPC sa pagsulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan doon sa dagdag pa na pagpapa-unlad sa tatlong (3) integradong gawain sa kanayunan Sa pamamagitan ng pagtayo at pagpapatibay ng baseng masa, pag-angat ng armadong pagkikibaka sa mataas pa na antas at determinadong pagsulong ng agraryong rebolusyon.

Itakwil ang local peacetalks ng AFP kag Rehimeng Duterte!!!
Isulong ang armadong rebolusyon at ilunsad ang malawakan at matagumpay na taktikal na opensiba!

Isulong ang Armadong Pakikibaka at Itakwil ang Local Peacetalks ng Rehimeng US-Duterte