Ka Oris: Inspirasyon sa mga nagasunod nga henerasyon nga magpadayon sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sang pangmalawigon nga inaway banwa

,

Ang Apolinario Gatmaitan Command, New People’s Army-Negros Regional Operational Command (AGC-NPA), kag bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa Isla sang Negros nagahatag sang mataas nga pagpasidungog kag pula nga pagsaludo kay Jorge “Ka Oris” Madlos kag Eighfel “Ka Pika” Dela Peña nga ginakabig nga baganihan nga nagbuhis sang ila bilidhon nga kabuhi para sa mga ginapigos kag ginahimuslan.

Nagapakig-unong man sa kasubo sang pamilya kag kaabyanan ang bug-os nga katapu sang Partido, mga Pulang kumander, Pulang hangaway kag bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa Isla sang Negros sa ila pagtaliwan.

Ang bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan nagakasubo bangud nadulaan sang maayo nga kadre sang Partido kag isganan nga Pulang kumander apang wala nagakahulugan nga diri magadulog ang armado nga paghimakas. Nagtaliwan man si Ka Oris, segurado madamu ang magtuhaw nga Ka Oris ang magpadayon sang iya maayo nga binuhatan kag maghatag sang inspirasyon sa mga nagasunod nga henerasyon nga magpadayon sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sang pangmalawigon nga inaway banwa.

Lubos nga ginakondenar sang AGC-NPA ang pagpatay kay Ka Oris paagi sa ambus samtang nagasakay sa motorsiklo padulong sa pagpabulong sa ginabatyag nga balatian upod ang iya medical aide nga si Ka Pika. Sila nga duha ara sa status nga hors de combat bangud wala ini sang armas, wala sang kapasidad nga magbato kag may balatian si Ka Oris samtang sa Ka Pika isa ka medical personnel.

Basi sa laye sa gera, ang sin-o man nga wala sang kapasidad nga makig-away bangud wala sang armas kag may ginabatyag nga sakit makabig nga hors de combat ukon wala sang kapasidad nga makig-away. Sa bahin ni Ka Pika nga isa ka medical personnel, indi siya mangin target sa ano man nga porma sang inaway. Basi sa International Humanitarian Law, ang pagpatay sang isa ka may balatian kag wala sang armas pareho ni Ka Oris kag sang iya medical aide makabig nga paglapas sa laye sa gera. Ara man ina sa Artikulo 4 sang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarion Law (CARHRIHL) nga ginpirmahan sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag gobyerno sang Pilipinas.

Pwede man sila arestuhon bangud wala sila sang armas kag ikasarang nga magbato apang ang katalawan sang mersenaryo nga Armed Forces of the Philippines (AFP) ang nagtulod agud tapuson ang kabuhi sang duha ka kaupod. Matapos ang hitabu, naghimo sang drama ang AFP nga may natabu nga engkwentro paagi sa pagpamomba kag patarasak nga pagpalupok agud ipakita nga may natabu nga engkwentro sa tunga sang AFP kag NPA. Nag-uyang sang minilyon ka pesos nga bili sang mga bomba kag mga bala ang mersenaryo nga AFP para hinabunan ang matuod nga hitabu, kag magpagwa sang binutig nga balita.

Kon naglaum ang mga mersenaryo nga AFP kag Philippine National Police (PNP) nga paagi sa pagpamatay sang mga rebolusyonaryo pareho ni Ka Oris masulbar ang ila problema sa “insurhensya,” isa ka daku nga sayop bangud ang rebolusyon magapadayon bangud isa ini ka makatarungan nga gera batok sa nagahari nga sahi kag maga-angkon sang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo. Samtang nagaluntad ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sosyedad nga nagtuga sang malawig nga pag-antus sang pumuluyo sa tuman nga kapigaduhon, magapadayon ang armado nga rebolusyon kag partisipahan sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon.

Nagtaliwan man ang mga martir kag baganihan sa rebolusyon, ang pumuluyo ang magapadayon sang armado nga rebolusyon sa pagpanguna sang NPA paagi sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines.

Aton hatagan sang mataas nga pagpasidungog kag mapula nga pagsaludo sila Ka Oris kag Ka Pika paagi sa paglunsar sang malapnagon nga taktikal nga opensiba agud silutan ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon.###

Ka Oris: Inspirasyon sa mga nagasunod nga henerasyon nga magpadayon sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sang pangmalawigon nga inaway banwa