Kababayen-an, dalan sa rebolusyonaryon pagsukol salmotan ug iasdang

,

Sa tanang kababayen-ang membro sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaehan (MAKIBAKA) ug New People’s Army, ingonman sa kabatan-onang estudyante, mamumuo ug mag-uuma, mga vendor ug driver, mga negosyante, taong simbahan, taong midya, mga propesyunal ug empleyado sa gobyerno, mga OFW ug sa tanang kababayen-ang naminaw sa atong pamahayag karon, mapulang pagtimbaya ug pagsaludo kaninyong tanan!

Karong adlawa, Marso 8, 2023, mao ang ika-46 nga katuigan sa pagsaulog sa International Women’s Day sukad gidawat kini sa United Nation. Paghandum kini sa kasaysayan sa kalihukang kababayen-an sa tibuok kalibutan alang sa pagbandera iyang mga batakang katungod sama sa patas nga pagtratar (gender equality), reproductive rights ug sa kabangis ug pagpangabuso batuk sa kababayen-an (violence and abuse against women). Ato usab gihatagan sa taas nga pasidungog karong adlawa ang tanang kababayen-ang rebolusyonaryong martir nga tibuok-kasingkasing nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa interes sa nasud ug katawhang Pilipino.

Ilalom sa kasamtangang rehimeng US-Marcos nga mipuli ug igo lamang mipadayon sa bangis ug mapig-otong pghari sa kanhing rehimeng US-Duterte, samot nga nagkagrabe ang pag-antus nga nasinati sa kababayen-an kuyog ang katawhang Pilipino tungod sa grabeng pagkahugno sa ilang mga panginabuhian. Walay puas ang grabeng pangdaugdaug ug pagpahimulos sa mga hakog nga dagkung monopolyong kapitalistang kumpanya ug mga opisyal sa gobyerno ug militar. Kaylap ang pagguba sa kinaiyahan ug pagpangilog ug yuta sa mga langyaw ug lokal nga agalong yutaan ngadto sa mga mag-uuma ug lumad sa kabukiran, kontraktwalisasyon ug paglansang sa dili makabuhi nga suhulan sa mga mamumuo sa kasyudaran ug umahang kapitalista, smuggling, pagkahugno sa kita/income sa mga gagmay ug hatunga nga mga negosyante ug propesyunal, pagsirit-pasaka sa presyu sa produktong petrolyo ug tanang batakang palaliton, militatisasyon ug daghan pa. Kining tanan gibunga sa makilangyaw nga palisiyang liberalisasyon, deregulasyon ug pribatisasyon sulod sa pila na ka dekadang milabay.

Sa kasamtangang tuig 2023, aduna nay 114.3 milyon ang populasyon sa Pilipinas diin 57.02 milyon (49.9%) niini ang kababayen-an. Sa Caraga Region adunay populasyon nga 2,804,788 kaniadtong 2020 diin 47.7% ang kababayen-an ug sumala sa ahensyang NEDA ang probinsya sa Agusan del Sur ang pinakapobreng probinsya diin maoy nag-una sa ihap sa populasyon sa rehiyon. Ang kababayen-ang Agusanon wala nahimulag sa kababayen-ang Pilipino sa tibuok nasud nga gipaantus sa grabeng kalisud, pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Dinhi sa Agusan del Sur, padayung nagsabwag og kabangis ug pagpamig-ot ang kumpanyang API ug FPPI uban ang AFP ngadto sa mga mamumuo ug mag-uuma. Ang kababayen-an ug ilang pamilya nahimong biktima sa pagpanghasi ug pagguba sa ilang unyon ug kooperatiba, dayag nga paglapas sa ilang mga katungod, iligal nga pagdakop ug pagbilanggo ug pagpatay nga binuhatan sa mga ahente ug membro sa berdugong AFP/PNP. Samtang ang dakung bahin sa kababayen-an ug ilang pamilya biktima sa mga bakak nga suportang gisaad sa mga pekeng kooperatibang mag-uuma nga gitukod pinaagi sa National Greening Program (NGP) ug Upland Sustainable Agriculture Development (USAD) sa reaksyunaryong gobyerno. Naputos sila sa utang tungod sa kaubos sa ani ug presyu sa ilang mga produkto sama sa cacao, rubber, palkata ug ubp ug naa sa kakuyaw nga mailogan og yuta isip kini ang pangbayad.

Tungod niini, nawad-an sa oportunidad nga makaeskwela ang mga kabatan-onang kababayen-an ug napugos sa pagtrabaho o pagsulod sa anti-sosyal nga mga binuhatan ug pagsulod sa kaminyoon sa dili pa hustong pangidaron sa pagtuong makahaw-as kini kanila sa kalisod.

Sa kinatibuk-an, hinog kaayu ang kahimtang aron ihigmata, organisahon ug palihukon sa kababayen-an ang iyang lapad nga han-ay. Panahon na aron ihunong ang kahadlok, pagsunodsunod ug pagpakahilom. Iabli ang mga panghunahuna sa mga isyung katilingbanon ug itransporma kini sa aktibong paglihok ug pagsalmot alang sa batakang mga kausaban sa kahimtang sa katilingban ug kababayen-an.

Sa kabukiran kinahanglang manguna ang kababayen-an sa pagtuon ug pagbutyag sa mga eskemang pagpangilog og yuta ug pagguba sa kinaiyahan, sa mga mini nga programang pangkalamboan nga gipangunahan sa mga sa reaksyunaryong mga ahensya, opisyal sa gobyerno ug agalong yutaan. Dugay nang naglaway ang mga dagkung kapitalista ug lokal nga agalong yutaan sa kayutaan sa Agusan del Sur ug anaa kini sa kakuyaw nga mailog gikan sa kamot sa mga mag-uuma pinaagi sa pagpanglingla ug kabangis.

Kinahanglang isumpay niini ang panawagang palayason ug bungkagon ang mga dangan nga mga detatsment sa pnp/afp/cafgu sa kabaryuhan. Tin-aw nga gitudlo sa ksyn ug sa atong mga kasinatian nga wala kini manalipod sa kaayuhan ug hinuon nanguna pa kini sa pagyatak ug pagpanamastamas sa katungod ug dungog sa kbyn ilabina sa kabatan-onan. Labaw sa tanan, wala kini makatabang sa pagsulbad sa problema sa yuta, kaubos sa presyo sa produkyong m2, kaubos sa suholan, taas nga % sa pautang, kawat, sugal, pagpangabit, pagpangrape ug ubp antisosyal nga binuhatan sa kabaryuhan o lunsod nga ilang nahimutangan.

Kinahanglang tukoron sa kababayen-an ang unyon ug ubang porma sa panaghiusa sa kalunsuran diha sa mga buhatan, planta, opisina, umahang kapitalista ug ubp aron iduso ang makatarunganong suhulan ug uban pang benipisyo.

Kinahanglang pursigidong pukawon sa kababayen-ang kabatan-onang studyante ang iyang han-ay ug makighiusa sa mga protesta aron ihingusog ang mga katungod sa edukasyon ug pagbatuk sa mandatory military training sa mga eskwelahan nga hinagiban lamang sa pagpamig-ot sa mga estudyante ug gatasan sa korapsyon nga dugang palisod sa mga ginikanan.

Ang kababayen-an sa BHB, labaw sa tanan, kinahanglang hugot gunitan ang mga batakang prinsipyo ug katungdanan. Kinahanglang hait ug lantip nga batukan ang malinglahong saykolohikal nga gyerang gilunsad sa kaaway nga nagtumong sa pagpahuyang ug pagbungkag sa armadong pagsukol sa katawhan.

Gikinahanglang ilingkawas sa kabyn ang iyang panghunahuna gikan sa mga reHas nga nagbilanggo kaniya sa dunot nga panglantaw sa kaugalingon isip huyang, sunodsunoran ug dekorasyon ug pangkalingawan lamang sa kalalakin-an. Ang paggunit og armas ang bugtong pinakataas nga porma sa paglingkawas ug ang pagsampa sa rebolusyonaryong hukbong bayan ang bugtong armadong hinagiban sa kbyn aron panalipdan ug ipakigbisog ang pagpabarug sa iyang mga katungod.

Busa kababayen-an lihok na, ang gikinanglang pagbarug sa kaugalingon sugdan ug ipadayon ta. Ang pag-armas makatarunganon aron hingpit mapanalipdan ug mapabarug ang kaugalingon. Salmot sa Bagong Hukbong Bayan ug mouban sa gilunsad natong rebolusyon.

Mabuhi ang kababayen-ang nakigbisog!

Mabuhi ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaehan!

Suportahan ug iasdang ang armadong pakigbisog!

Kababayen-an, sampa sa New People’s Army!

Kababayen-an, dalan sa rebolusyonaryon pagsukol salmotan ug iasdang