Kaswalti iti labanan, inlimed ti militar

May 30,2019 iti 12:45 iti malem , hinarrass ti maysa a team ti Lejo Cawilan Command, NPA-Kalinga ti maysa a kolum ti militar a mangiwaywayat iti narungsot nga operasyon iti paset ti Balbalan,Kalinga. Ti maysa a kolum ti militar a nagna iti Litbang Ligayan, Balantoy ket napalaban ken nagresulta iti pannakatay ti maysa ken nakasugatan ti maysa. Awan ti kaswalti iti nagharrass a team ti NPA ken natalged da a naka-atras.

Dagiti dua a kaswalti ti AFP ket inlimed da nga inparuar iti rabii, inpagna da iti Poswoy ken Bin-ac, Dao-angan. Saan da pulos nga inpakaammo aglalo ta saan a taga Kalinga dagitoy a kaswalti ngem saan a mabalin nga ilimed daytoy gapu ta nakita ti masa ken naibaga met laeng dagiti taga Kalinga a kameng ti AFP kadagiti kabagyan ken kailian da. Uray iti media ket saan da a naammuan. Kalpasan ti panangiruar kadagiti kaswalti da ket isaksaknap ti AFP iti masa nga adda dua nga NPA a natay iti nasao a labanan, adda pay nagan nga ibagbaga da.

 

Nagrugi ti battalion ken coordinated nga operasyon ti AFP-PNP-CAFGU idi May 27 inggana iti June10,2019, nu sadino a nangaramat iti umabot dua a coy a kameng ti 50th IB,CAFGU ken ti 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) ti PNP. Ti kangrunaan a target da ket dagiti sumagmamano a baryo iti Balbalan. Nagusar dagitoy iti uppat a kolum a mangipatpatungpal ti kombinasyon ti combat, intel ken saywar operasyon.

Iti daytoy nga operasyon ket adu a masa ti napabutngan, agbuteng da a mapan iti ginubat nga agnup, agdalus kape, agbunag ti kayo. Nataktak met ti trabaho da kadagiti kaum-umaan ken kataltalunan. Adda pay dagiti mulmula ti mannalon a nadadael ken natakaw. Ti normal a taray ti biag ken aktibidad ti umili kadagiti komunidad a nadalapus ti operasyon ket naisturbo.

 

Ti agtultuloy nga operasyon iti probinsya ket paset ti panangisigurado ti gobyerno ken ti AFP-PNP-CAFGU a masalakniban ti kalikagum ti agar-ari a dasig a mang-agaw iti tawid a daga ken kinabaknang na daytoy babaen iti maipatungpal kadagiti nadumaduma negosyo da iti probinsya kas kadagiti energy power projects (dam,geothermal), ti Chico River Pump Irrigation Project (CRPIP), ken panangipasardeng ti gobierno kadagiti umili nga agyukuyok. Daytoy ti gapu na nu apay a napan dagiti kameng ti PNP ken DENR idi June 4 kadagiti pagyukuyukan tapno pasardengen ti umili nga agminas.

 

Kangrunaan a target ti operasyon da kadagiti rebolusyonaryo a pwersa aglalo ti NPA, ammo da gamin nga ti rebolusyonaryo a pwersa ti kangrunaan a mangdepensa, mangsalaknib iti tawid a daga ken kinabaknang na ken mangilaban iti karbengan ken interest ti marigrigat a dasig ken umili. Paset met dagitoy nga operasyon nga iwaywayat ti AFP-PNP ti panangimula iti buteng, panagburak iti panagkaykaysa ken urnos tapno agsanud ti umili a lumaban.

Ngem dagitoy nga operasyon ket agresulta iti panagkaro iti panaggundaway ken panagrigrigat ti umili, gapu ta pakaroen na ti kasasaad ken labsingen na ti karbengan tao. Saan na met a resolbaen ti puon ken sanga-sanga ti pagrigrigatan ti umili, nu diket ti pasismo ket instrumento ti agar-ari a dasig tapno mapagtalinaed da ti kontrol ken panangituray da iti agdama a bulok a sistema ti gobierno ken ti panagtalinaed ti mala-kolonyal ken mala-pyudal a kagagalad ti pagilyan. Daytoy a bulok a sistema ken pasista a kagagalad ti gapuanan nu apay nga 99% kadagiti umili a Pilipino ket agrigrigat.

 

Isunga karit kadagiti kameng ti AFP-PNP-CAFGU, adalen yo a nauneg ti addaan ken ti dasig yo. Maibilang kayo latta met iti marigrigat ken magungundawayan a dasig. Aglalo pay nga us-usaren ken appan dakayo kadagiti agar-ari a dasig ken dagiti opisyales yo laban iti naggapuan yo a dasig ken ili. Rumbeng nga iturong ken isango tayo ti tured, pigsa ken armas kadagiti pudno a kabusor ti umili nga isu ti Imperyalista, kapitalista ken apo’t daga tapno pugsaten ti bulok a sistema, mawayaan ken agnam-ay ti umili.

Kaswalti iti labanan, inlimed ti militar