Mabuhay ang ika-54 nga Anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)!

Ang ASJC-NPA madinalag-on nga nakahiwat sang ika-54 nga pagsukat sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sadtong Disyembre 26,2022. Ang pagselebrar gintambongan sang mg katapo sang Partido, mga Pulang kumander kag hangaway kag mga rebolusyonaryong pwersa.

Daku nga kapaslawan sang rehimen US-Marcos II ang ila pagtinguha nga punggan ang Partido nga makahiwat sa amu nga selebrasyon. Ginhimo nga bulag kag bungol sang ASJC-NPA ang mga pwersa sang reaksyunaryo nga estado kag natigayon ang komemorasyon nga wala sang sablag.

Ginhatagan man sang ASJC-NPA sang pasidungog ang tanan nga mga rebolusyonaryo nga martir ilabi na si Ka Jose Maria Sison nga naghalad sang ila bilog nga kabuhi sa rebolusyon agud mahilway ang pumuluyo sa pagpanghimulos kag pagpamigos.

Sa sulod sang 54 ka tuig, epektibo nga ginpamunuan kag ginsulong sang Partido ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa agud malab-ot ang pungsudnon nga kahilwayan kag mahilway sa gapos sang imperyalismo nga US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, nakaagum sang mga kadalag-an ang Partido sa pagpalapad kag pagkonsolida sang baseng masa, pagduso sang armado nga paghimakas kag paglunsad sang agraryo nga rebolusyon.

Ang Partido Komunista ang magadala sang sulo sang paghimakas para sa sosyalistang handum sang bilog nga pumuluyo.###

Mabuhay ang ika-54 nga Anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)!