Mabuhay ang mga makipungsodnon kag rebolusyonaryo nga mga Pamatan-on!

Nagsala ang US—Duterte nga rehimen sa pag-“red tag” sa mga aktibista kag pagpakamalaot sa mga kritiko ni Duterte bangud ini magpabaskug lamang sa kaakig sang pumuluyo kag sa nagasingki nga pag-away batok sa nagaluntad nga pasista, korap kag ido-ido nga rehimen. Nagapat-ud lamang ini sa dugang paglapad sa nagahiliugyon nga prente nga magpabagsak ni Duterte.

Naghatag ang US—Duterte nga rehimen sang partikular nga atensyon sa mga pamatan-on agud magpabilin ini nga nakagapos sa sistema nga mala kolonyal kag mala pyudal sang Pilipinas. Sa iya pagyuko sa mga neoliberal nga polisiya sang US, iya nga gin-agaw ang bwas damlag sang mga pamatan-on nga Pilipino kag nagtuga sang madamo nga reserba nga hukbo sang mga “semi— skilled” kag barato nga mamumugon nga kontraktwal. Dugang sila nga nabiktima sa nagagaruk nga kultura nga nagtulod sa ila sa mga kontra-sosyal nga mga aktibidad kaangay sa mga druga, pagtuga sang kagamo kag sugal.

Ang ka-praning sang estado naglab-ot na sa punto sa paglagas sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Sining ulihi, ang 18 ka mga unibersidad kag kolehiyo sa Metro Manila ginmarkahan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) bilang patag sang rekrutment sang Communist Party of the Philippines (CPP) kag New People’s Army (NPA) sa ila gin-alegar nga “Red October Plot”. Samtang diri sa Negros, si Philippine Army 303rd Brigade Commander Col. Alberto Desoyo kag ang Negros Occidental Provincial Police Office nagpamahug sa pagpagwa sa ila lista sang mga eskwelahan kag aktibista. Gani, may ara na 7 ka pangalan sang mga lider masa sa ligal kag demokratiko nga kahublagan sa Negros Occidental nga gintatakan nga NPA. Ang AFP dugang nga nagaluto sang mga isyu nga nagapasibangud sa CPP kag NPA agud hatagan katarungan ang nagahana nga deklarasyon sang Martial Rule sa pungsodnon nga sakop.

Athag ang katuyoan sang AFP. Ang pag-angot sa mga kolehiyo kag unibersidad sa CPP kag NPA kag paggamit sini bilang balibad sa ila pagsulod sa mga eskwelahan para sa pagpangapin kuno sa mga estudyante isa ka paghinabon para sa pagmilitarisa sa mga eskwelahan. Nagapamatuod lamang ini nga ang nagaluntad nga reaksyonaryo nga rehimen indi na makahari sa karaan nga pamaagi kag magakadto na sa tuman nga kapintas agud mapreserba ang iya gahum. Ang mga administrasyon sang mga eskwelahan kinahanglan nga magprotesta kag hublasan ang ini nga iskema.

Madugay na nga ginapakamalain sang AFP ang mga pamatan-on nga aktibista nga naghukom sa pag-alagad sa pumuluyo paagi sa paghalad sang ila kabuhi sa mga sandigan nga masa bilang gin-brain wash nga mga komunista. Ginahimo sila nga kaladlawan bilang mga tawo-tawo lamang sang CPP-NPA. Luyag sini nga hadlokon ang mga pamatan-on sa pagpanindugan para sa ila mga kinamatarung kag pagpakig-away para sa ginpigos kag ginhimuslan. Ang malain pa, bantugon ang rekord sini sa pagpangpriso, pagtortyur kag pagpamatay sa mga pamatan-on nga aktibista upod sa iban pa. Ang ginhimo nga pagkonbikto sa reaksyonaryo nga korte ni anay heneral Jovito Palparan bangud sa pag-abduct sa mga estudyante sa University of the Philippines nga si Sherlyn Cadapan kag Karen Empeño nagapamatuod sa pagkabat-olan sang AFP kag magagatong ini para sa pagpangita sa hustisya agud sukton ang AFP sa iya salabton sa tanan nga mga krimen batok sa pumuluyong Pilipino.

Sa matuod, ang US-Duterte nga rehimen nahadlok sa mga maki-pungsodnon nga pamatan-on. Sa panahon sang martial law kag bisan sa panahon ni Erap bilang presidente, ang mga pamatan-on nga militante nga aktibista nga naga-upod sa mga mamumugon kag mangunguma kag iban nga demokratiko nga pwersa nagpabagsak sa isa ka pasista nga diktador kag bat-olan nga burukrata nga kapitalista.

Ang mga pamatan-on nga aktibista pareho nila ni Rachelle Mae Palang, Josephine Lapira kag Myles Albasin mga modelo nga talaksan sang mga pamatan-on nga Pilipino. Sila isa sa mga maayo nga anak nga tampad nga naga-alagad sa pumuluyo, ginbayaan ang ila komportable nga kabuhi agud maga-upod sa mga ginhimuslan nga sahi. Ang mga matuod nga makipungsodnon nga pamatan-on nagahandom sang kahilwayan pang-ekonomiya kag pangpolitika indi lang para sa kaugalingon ukon sa ila pamilya kundi para sa bug-os nga pungsod. Mabakud ang ila panindugan kag determinado sa pag-atubang sa mga sakripisyo para sa pungsod. Ginahalad nila ang ila kabuhi para sa mga sandigan nga masa sa mga pabrika kag sa imol sa syudad kag sa hanay sang mangunguma. Bangud sa mga kahimtangan bunga sa sistema nga mala kolonyal kag mala pyudal, madamo sa ila nakamuklat nga ang matuod—tuod nga kahilwayan malab-ot lamang paagi sa armadong paghimakas. Gani, ang nagalala nga krisis sa idalom mismo sa US-Duterte nga rehimen nagatulod sa mga pamatan-on sa banas sang rebolusyon.

Sa palaabuton nga mabulawanon nga anibersaryo sang CPP, ang Apolinario Gatmaitan Command nagasaludo sa mga rebolusyonaryo nga pamatan-on nga naga-amot para sa mga dalagku nga kadalag-an sang Partido sa iya 50 ka tuig nga inagihan, bilang mga sumulunod sang bwas damlag kag bilang kabahin sa mga ginpigos kag ginhimuslan nga pumuluyong Pilipino, insakto lang nga maga-upod kamo sa NPA kag upod sa malapad nga ginhimuslan nga mga masa magpabagsak sa US-Duterte nga rehimen kag dal-on ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa mas mataas nga lebel tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Mabuhay ang mga makipungsodnon kag rebolusyonaryo nga mga Pamatan-on!