Mensahe ng Pakikiisa sa mga Welgista ng NutriAsia

Isang mapulang pagpugay ang ipinapaabot ng NDFP Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (NDFP RWC-SER) sa mga nakikibakang manggagawa ng NutriAsia!

Mahigpit na nakikiisa ang NDFP RWC-SER sa mga welgista ng NutriAsia sa kanilang magiting na paglaban sa kontraktwalisasyon at sa pagtatangka ng maneydsment kasabwat ng mga pwersa ng estado na buwagin ang kanilang hanay at lapastanganin ang kanilang karapatan sa pag-uunyon.

Ang marahas na pang-aatake sa piketlayn ng mga manggagawa ng NutriAsia ay nagpapakita na puro panlilinlang at pambobola ang mga pangako ng rehimen ni Rodrigo Duterte na ipagbawal ang kontraktwalisasyon at garantiyahan ang karapatan ng lahat ng mga manggagawa sa seguridad sa trabaho. Inutil ang Department of Labor and Employment (DOLE) na pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa laban sa mga kumpanyang tulad ng NutriAsia na mapang-abuso at mapang-api.

Ang mga problema ng mga manggagawa ng NutriAsia ay salamin ng suliranin ng ilampung milyong manggagawang Pilipino na walang trabaho, nabubuhay nang isang kahig-isang tuka o napipilitang sumabak sa hirap ng pangingibang-bansa para magkaroon ng kabuhayan. Yaong mga pinalad na magkatrabaho ay tumatanggap ng sahod-alipin, kakarampot na benepisyo, pinananatiling kontraktwal, dumaranas ng hindi makataong kalagayan sa paggawa at pinagkakaitan ng kanilang mga demokratiko at batayang karapatan sa paggawa tulad ng pag-oorganisa ng unyon at pagwelga.

Sa halip na dinggin at tugunan ang mga hinaing ng mamamayan, dahas ang isinusukli ng rehimeng Duterte sa mga nangangahas na lumaban. Ang matinding pandarahas na naranasan ng mga welgista ng NutriAsia ay isa lamang sa dumaraming halimbawang nagpapatunay na patungo na ang gubyernong Duterte sa pagpapataw ng lantad na pasistang diktadura sa bansa.

Ang pagtitiyak, pagtataguyod at pangangalaga sa mga karapatan at kagalingan ng mga manggagawa ang isa sa pinakamahahalagang nilalaman ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na sinisikap buuin sa pakikipagnegosasyon ng NDFP sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa borador na CASER na isinusulong ng NDFP, gagarantiyahan ang mga karapatan ng mga manggagawa at mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor na organisahin ang kanilang hanay sa mga unyon, konsehong manggagawa, pederasyon at kompederasyon. May karapatan silang kolektibong makipagtawaran at makipagnegosasyon, magwelga at magdaos ng iba pang anyo ng sama-samang pagkilos na magsusulong ng kanilang mga karapatan at interes. Itataguyod din ang karapatan ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor na magkatrabaho at magtamasa ng seguridad sa trabaho. Ibig sabihin, tunay na wawakasan ang kontraktwalisasyon at titiyakin ang karapatan ng lahat na magkatrabaho.

Subalit dahil napakaraming sagka at balakid ang kinakaharap ng usapang pangkapayapaan, ang mga repormang makapagdudulot sana ng makabuluhang ginhawa sa mga manggagawa ay patuloy na ipinagkakait sa kanila.

Kaya dapat higit na ipaglaban ng mamamayan ang mga repormang tunay na pakikinabangan ng mga manggagawa at iba pang pinagsasamantalahan, inaapi at inaagrabyadong sektor sa lipunan.

Sumasaludo ang NDFP sa mga manggagawa ng NutriAsia at iba pang nakikibakang manggagawa na buong tapang at tatag na nagsusulong ng kanilang mga karapatan at kagalingan. Manalig kayong ipaglalaban ng NDFP ang inyong interes sa hapag ng negosasyon.

Magtagumpay man o hindi ang usapang pangkapayapaan, asahan ninyo na mahigpit kayong kaisa ng NDFP sa patuloy na pakikibaka upang matamasa ng masang Pilipino ang isang lipunang tunay na malaya, demokratiko, makatarungan, maunlad at mapayapa.

Mabuhay ang pakikibaka ng mga manggagawa ng NutriAsia!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Mensahe ng Pakikiisa sa mga Welgista ng NutriAsia