Mensahe para sa mga suldado nga nakabaton sang medalya halin sa ila berdugo nga kumander

,

Ang medalya sa pagpasidungog nga inyo ginbaton kabaylo sa kabuhi sang mga wala sang inugbato nga sibilyan kag mga hors de combat nga Pulang hangaway. Sa iya paghatag sang medalya, ang inyo berdugo nga kumander, MGen. Arevalo, nagadayaw sa kultura sa wala kaluoy nga pagpamatay kag lain-lain nga porma sang pagpanghalit sa pumuluyo kag ila palangabuhi-an. Kamu mismo nakahibalo nga wala sang lehitimo nga engkwentro kundi lunsay mga himo-himo nga istorya agud hinabunan ang mga makasiligni nga hitabu sang pagpamatay nga inyo ginhimo.

Sa matuod, nangin mga kriminal kamo sa idalum nila Arevalo, Pasaporte kag Peña nga mga utok-utok sang mga grabe nga krimen kag direktor man sang mga daw pelikula nga mga peke nga engkwentro kag ilusyon sang kadalag-an. Wala sang ano man nga medalya ang makatumbas sa kabuhi sang pumuluyo nga amo ang nagahatag sang sweldo kag nagabuhi sang inyo pamilya! Wala sang bisan ano nga kabutigan kag pagpanginto ang makatabon sa kapaslawan sang 3rd Infantry Division (Philippine Army) sa pagwasak sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros!

Kahibalo ang pumuluyo sa inyo pagpatay sang mga katapu sang NPA bisan wala na sang inogbato. Ang pumuluyo mismo ang saksi sa inyo wala-kaluoy nga pagmasaker sa ila mga kaingod ug pamilya nga kapareho nila nga mga ordinaryo nga mangunguma kag sibilyan. Ang mga kalakasan nga inyo gintuga lubos nga ginakangil-aran kag ginapakamala-ut sang pumuluyo.

Kamo nga mga suldado, lakip na ang mga CAFGU kag iban pa nga paramilitar, halin man sa pumuluyo. Gina-into lang kamo sang inyo opisyales nga mga parasitiko sa kasakit sang pumuluyo kag nagalagas sang promosyon. Ginahatagan kamo sang mga medalya nga halin sa dugo sang masang mangunguma. Lain pa gid nga sahi sang pagpanghimulos ang inyo gina-atubang sa sulod sa institusyon sang AFP kaangay sang korapsyon, sindikato sa armas, pakigkontsabo sa mga kriminal, nepotismo kag paboritismo sang mga opisyal kag pagyaguta sa mga ubos sang ranggo kag mga trainee.

Dapat inyo nga ibuyagyag ang kamatuoran nga natabo sa mga operasyon militar. Depensahan ninyo ang pumuluyo halin sa kapintas sang kontra-insurhensya nga kampanya sang estado paagi sa pagsikway kag indi pagsunod sa mandu sang inyo opisyal nga makahalit sa pumuluyo. Ipasa ang mga importante nga impormasyon pakadto sa Pulang hangaway kaangot sa hulag kag plano sang AFP. Ang NPA handa nga magbaton sa mga patriyotiko kag freedom-loving nga suldado nga gusto na maghalin sa reaksyonaryo nga armado nga pwersa nga gindumalaan sang naghari nga sahi sang dalagku komprador burgesya kag agalon mayduta. Panahon na nga inyo balikan ang inyo ginsumpaan nga alagaran kag magserbisyo para sa interes sang pumuluyo.###

Mensahe para sa mga suldado nga nakabaton sang medalya halin sa ila berdugo nga kumander