Pagsaludar ha katawhan han Eastern Visayas ha pagpakyas ha kontra-rebolusyunaryo nga gerra han rehimen US-Duterte! Dugang nga magkaurusa ngan ipasulong an gerra han katawhan agud atuhan an rehimen US-Marcos II!

Ini nga artikulo mayda han huba ha Pilipino

Pinakahitaas nga pagsaludar an ginpapaabot han Bagong Hukbong Bayan ha ngatanan nga rebolusyunaryo nga pwersa ngan hiluag nga katawhan han Eastern Visayas ha madinaugon nira nga pagpakyas ha unom katuig nga gerra pasista-terorista han rehimen Duterte.

Pakyas an dugang nga ginpapintas nga pasista nga terorismo han niyutiyo nga estado ha pamumuno ni Duterte ngan han Armed Forces of the Philippines nga kontrolado han imperyalismo nga US, ha pauruutro nga dedlayn hini nga “puuhon” an rebolusyunaryo nga kagiusan ha Eastern Visayas. Pakyas gihapon an ngatanan nga pabarubag-o nga target hini nga puuhon an BHB hadton 2019, 2021, ngan 2022, ngan bisan an dedlayn nga “limitahon” nala o “paluyahon” an hukbo han katawhan ha 2022. Nagpapabilin nga madig-on nga nakatindog an ngatanan nga yunit han BHB ha ngatanan nga prubinsya ha rehiyon, tikang ha Northern Samar ngadto ha Southern Leyte. Buaw an ngatanan nga deklarasyon nga “nabuhag” an bisan usa nga prente gerilya han BHB.

Nahuhulop yana an kumander han 8th Infantry Division nga hi Major General Edgardo de Leon ngan han iba pa nga hitaas nga upisyal han dibisyon dara han kaawod ha ira pakyas nga dedlayn. Agud malibre ha kaarawdan, ha mga adlaw antes an Hunyo 30 bisan ano nala an ira ginpapasamwak nga “nakab-ot” han ira brutal nga gerra kontra ha katawhan. Kalakip hini an ihap han mga “napasurender” nga ha kamatuoran kadam-an mga sibilyan, mga baryo nga “nalimpyuhan” na kuno ha impluwensya han rebolusyunaryo nga kagiusan nga kadam-an napiritan la, ngan mga ginpatindog nga kalsada ngan programa nga “pagpasurender” nga ginpulsan nira pinaagi ha kikbak ngan korapsyon. Ha desperasyon, butaray hira nga napurot hin mga numero ha kahanginan, sugad han pira kagatos-yukot kapisos nga balor han bugas ngan kwarta nga nakukuha kuno han BHB tikang ha mga baryo ha Northern Samar basar ha ira hinimu-himo nga “intelligence report.”

Ginpakyas han katawhan han Eastern Visayas an madarahug nga todo-gerra han rehimen Duterte ha luyo han P5 kabilyon nga pondo han katawhan nga ginmamalgastar hini kada tuig agud magpasamwak hin kahadlok ngan puypuyon an gerra ngan makatadungan nga pag-ato han katawhan. Ginpauranan nira hin bala ngan bomba an kabaryuhan, an higluag nga umhanan, salog, ngan kagugub-an nga surok han pakabuhi han masa nga parag-uma. Gin-gamit nira an nga langyawanon nga armas sugad han drone, helikopter, mga riple, bomba ngan kanyon agud magtanom hin kahadlok ha masa ngan hukbo. Ginpatay, gindakop, gintortyur, gin-aresto, ngan gin-abuso nira an damo nga Pula nga mangaraway nga aktibo ha serbisyo, mga kadre han Partido ngan yawe nga masa ha lokalidad, mga retirado nga kadre ngan mangaraway, mga aktibista ha kasyudaran, mga ordinaryo nga parag-uma, kababayin-an, kabataan, estudyante, minoriya ngan bisan mga mayda kapansanan.

Ha kabaryuhan, waray hunong an pasista nga militar ha pag-atentar nga hadlukon ngan demoralisahon an mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan magpasamwak hin mga mapanlipat ngan mapambuhag nga linya sugad han “lokalisado nga erestorya pankamurayawan.” Gin-okuparan nira an gatus-gatos nga baryo ngan ginpailarum ha ira paghahadi an bug-os nga mga sibilyan nga komunidad. Gin-obligar nira an mga upisyal han barangay nga magpirma hin deklarasyon nga “persona non grata” kontra ha ira taghimaryo. Pirit nga ginpatrabaho an mga residente agud himuon an ira kampo nga aada mismo ha sakob o apiki ura-ura ha baryo. Mas agsub pa ngani hira magkampo ha barangay hall o ha bablay agud himuon nga taming an mga nakapalibot nga sibilyan. Nagpasamwak hira hin mga buwa, ginbirikis an kamatuoran ngan ginpag-away an mga taghimaryo. Nanguna hira ha mga irignom, huygo, bulang, paggamit hin iligal nga druga, pagpasamwak hin pornograpiya, ngan paniniyupi ha kababayin-an.

Ha kapintas han pasista nga terorismo han kaaway, tinuod nga mayda pira nga masa ngan hukbo nga nadara ha kahadlok, “naglaylo” o nagpa-“clear.” Mayda nadara ha panhugay o ha mga buaw nga saad han gubyerno. Mayda gutiay kaupay nga ihap han mga hul-os nga gintalikdan an ira mga rebolusyunaryo nga prinsipyo ngan ginpili nga magtraydor ha katawhan. Ha dayuday, damo ha ira an nabutad ha ura-ura nga pakuri ngan kadunot han naghahadi nga sistema. Nahibaruan nira nga buwa an mga saad nga “pakabuhi,” “kamurayawan,” ngan “seguridad,” bisan para ha mga lanong nga traydor. Dako nga parte han mga nagpa-“clear” an padayon nga nagios para ha rebolusyon. Damo nga nagtraydor an napatukan na hin rebolusyunaryo nga hustisya.

Labaw ha ngatanan, ha naglabay nga unom katuig, labi nga napanday an masa ngan hukbo han katawhan agud dugang nga magkaurusa ngan magpursige ha dalan han gerra han katawhan. Puno hin naglalarab nga rebolusyunaryo nga determinasyon, nasarig an masa ha hukbo, ngan nasarig an hukbo ha masa. Nahibaruan nira nga pinaagi han burubligay mapapakyas an pasista nga terorismo ni Duterte ngan makakagdurot hin nga kahibangan ha kaaway. Kada pag-atras higayon agud makapurot hin leksyon. Kada kadaugan higayon agud magselebrar ngan umabante. Ha luyo han mahugaw nga gerra han pasista nga estado, mapaso la gihapon nga ginsusuportahan han masa an hukbo han katawhan ngan an rebolusyon ha mas damo nga lugar ha rehiyon, bisan han hadi pala utro nga gin-gigiusan o syahan pa la nga gin-gigiusan han BHB.

Bisan kun natanggal hi Duterte komo namumuno nga niyutiyo han estado, waray ilusyon an mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Eastern Visayas nga magdudurot ini hin bisan temporaryo nga kamurayawan. Ha dugang nga pagkadunot han presente nga sistema nga bagakolonyal ngan bagapyudal, maaram an imperyalismo nga US ngan mga naghahadi nga klase nga grabe an karuyagon han katawhan para ha rebolusyon, sanglit igpapatuman nira an madarahug nga pagpuypoy. Amo ini an hinungdan kun kay-ano ginbalik an pamilya Marcos ha poder ngan iginbutang ha pungkay han estado poder an anak han diktador nga hi Ferdinand “Bongbong” Marcos Junior. Tungod hini, dugang la nga mapintas an gerra han panmuypoy ha katawhan.

Kundi kapot han katawhan an mga leksyon han masobra 50 katuig nga rebolusyunaryo nga pakigbisog kaupod an tinuod nga hukbo han katawhan ngan ha pamumuno han Partido nga gin-gigiyahan han Marxismo-Leninismo-Maoismo, sugadman an mga leksyon han gatus-gatos katuig nga rebolusyunaryo nga pakigbisog para ha tinuod nga nasyunal nga katalwasan. Mas determinado an katawhan ngan an BHB nga atuhan an rehimen US-Marcos II, perdihon an pasista ngan reaksyunaryo nga hukbo, ngan ibagsak an naghahadi nga sistema. Maaram hira nga pinaagi la hini matutukod an usa nga katilingban nga tinuod nga demokratiko ngan talwas.

Hini nga takna, hatagan naton hin pinakahitaas nga pagsaludar an masa, mga Pula nga mangaraway, mga kumander ngan kaapi han Partido, nga namartir ha paglasurbo han pasista-terorista nga rehimen. Hatagan naton hin nalalain nga Pula nga pagsaludar hira Ka Mariano Adlao, Ka Antonio Cabanatuan, ngan an 22 nga Pula nga mangaraway nga namartir ha Dolores. Ha natikasirom nga gab-i, nagseserbe hira nga lamrag ngan inspirasyon. #

Pagsaludar ha katawhan han Eastern Visayas ha pagpakyas ha kontra-rebolusyunaryo nga gerra han rehimen US-Duterte! Dugang nga magkaurusa ngan ipasulong an gerra han katawhan agud atuhan an rehimen US-Marcos II!