Pahayag ng Pakikiisa ng NDF-Bikol sa Pagdiriwang ng Penafrancia Festival


Mahigpit na nakikiisa ang NDF-Bikol sa libu-libong mamamayan na nagdiriwang ng kapistahan ng Penafrancia ngayong buwan. Kinikilala ng rebolusyonaryong kilusan ang papel ni Ina sa kasaysayan bilang isa sa mga sagisag ng pag-asa at pagkakaisa para sa masang Bikolnon.

Noon pa ma’y saksi na si Ina sa rebolusyonaryong diwa ng masang Bikolnon. Panahon din ng pagdiriwang ng Penafrancia nang ilunsad ng mga Katipunerong Bikolano ang pag-aalsa laban sa mga kolonyalistang Kastila noong 1898. Ilang daang taong matapos magapi ng sambayanang Pilipino ang mga dayuhang mananakop, nananatiling makatwiran ang pag-aalsa ng mamamayan.

Patuloy na sinasakmal ng sabwatan ng mga imperyalista at lokal na naghaharing-uri ang bansa. Patung-patong ang pahirap na polisiya na ipinapatupad ng pasistang rehimeng US-Duterte. Sumisirit ang presyo ng mga bilihin habang nananatiling nakapako ang sahod. Kaliwa’t kanan ang demolisyon sa mga komunidad at lantarang pag-agaw sa lupang binubungkal ng mga magsasaka.

Iwinasiwas ni Duterte ang todo-gera laban sa mamamayan sa gitna ng hambalos ng pang-ekonomiyang ligalig. Lahat ng entidad at grupong matapang na nagtatanggol sa mga karapatang tao at nagtataguyod sa interes ng mamamayan ay binabansagang terorista, ‘di makatarungang inaaresto, o ‘di kaya’y pinapaslang. Tahasang tinatarget ang mga lider ng mga progresibong organisasyon, taong simbahan at iba pang nagtataguyod sa karapatang tao.

Sa harap ng papasahol na mga hakbanging ito laban sa mamamayan, ibayong napapanday sa masa ang kapasyahang magkaisa at tumindig para sa kanilang mga karapatan. Nananatiling buhay ang pagiging simbulo ng kapistahan ng Penafrancia ng paninindigan ng mamamayang patatagin ang hanay at lumaban para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Sa pagsambulat ng lakas ng masa, nangangatog ang tuhod ni Duterte na pigilan ang mabilis na paglaganap ng apoy ng paglaban ng mamamayang sawa na sa kumunoy ng kahirapan at kagutuman. Sa panahong ang lahat ay nagsisikap na magkaisa, walang humpay ang reaksyunaryong estado sa panggugulo at pagpapaulit-ulit ng mga malisyoso at pekeng balita laban sa rebolusyonaryong pwersa. Kamakailan lang, muling nagtangka ang 9th IDPA na linlangin ang masang Bikolnon. Ayon sa kanila, ang matatagumpay na taktikal na opensiba ng New People’s Army (NPA) laban sa mga lehitimong target nito ay paghahanda para sa balak nitong guluhin ang kapistahan ng Penafrancia.

Pawang kasinungalingan ang pahayag ng mersenaryong hukbo. Ang lahat ng taktikal na opensiba ng NPA ay matamang pinagpaplanuhan at isinasagawa nang may pinakamataas na pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mamamayan. Ang lahat ng opensibang ilinulunsad ng pulang hukbo ay mayroong mga lehitimong target sang-ayon sa mga internasyunal at lokal na batas ng digma. Kagyat at mahigpit ding nagpupuna at nagbabayad-pinsala ang rebolusyonaryong kilusan sa panahong mayroong mapinsalang sibilyan o kanilang ari-arian sa gitna ng digma.

Katawa-tawa ang rehimeng US-Duterte at ang sandatahang pwersa nito sa pagsalig sa mga retokado at gasgas nang paninira sa rebolusyonaryong kilusan sa paniniwalang matitibag nito ang matibay nang pagkakaisa ng mamamayan at ng kanilang tunay na hukbo. Walang ibang idinulot ang mga peke at mapanghating pahayag ng militar kundi ang ibayong paglayo ng loob ng masa sa kanilang mga kriminal at tagasalaula ng kapayapaan.

Sa kanayunan at kalunsuran, kapwa nagpapatuloy ang paglakas ng kilusang masa laban sa rehimeng US-Duterte. Libu-libo ang nagtutungo sa lansangan dala ang mga dumadagundong na panawagan at hinaing sa bulok at nalalansag na sistema. Patuloy na lumalawak ang mga organisasyong masa sa kanayunan, at lalo pang humahangos ang mamamayang handang tumangan ng armas para itaguyod ang interes ng kanilang hanay.

Sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan, hangad ng rebolusyonaryong kilusan ang mahigpit na pagkakaisa ng mamamayan. Ang estadong pumapanig sa interes ng burukrata kapitalista, mga despotikong panginoong maylupa at mga imperyalista ang tunay na kaaway ng nagkakaisang mamamayan. Ang rehimeng US-Duterte na siyang nagpapakana ng pagkakawatak-watak ng taumbayan ang siyang tunay na pumipigil sa pagkamit ng kapayapaan, hustisya at tunay na demokrasya.

Sa pagdiriwang ng Penafrancia, nananawagan ang NDF-Bikol na ibayo pang pagtibayin ang pagkakaisa ng masang Bikolnon. Ang digmang bayan na ilinulunsad ng mamamayan ay para sa makatarungang kapayapaan. Tulad ng pagiging bahagi ni Ina sa mga nagdaang pag-aalsa ng mamamayang Bikolano, kasabay din si Ina at ang pag-asang kanyang sinisimbulo sa bawat pagsulong ng masa upang kamtin ang katarungan at tunay na demokrasya. Walang anumang bagsik ng pasista at teroristang rehimen at kanilang mga among imperyalista ang tatapat at makapagpapabagsak sa pagkakaisa ng mamamayang binigkis ng kasaysayan ng pang-aapi at pagsasamantala.

Tumindig para sa karapatan at hustisya!
Isulong ang digmang bayan!
Lumahok sa digma ng pagpapalaya!

Ka Maria Roja Banua, Tagapagsalita
NDF-Bikol

Pahayag ng Pakikiisa ng NDF-Bikol sa Pagdiriwang ng Penafrancia Festival