Pahayag sa ika-50 nga Anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas

Ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Panay upod sa tanan nga yunit kag kumand sang Bagong Hukbong Bayan, mga rebolusyonaryo nga organisasyon sa idalom sang NDFP, mga alyado, abyan kag taga-suporta sa sulod kag sa gua sang pungsod, kag bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa sa rehiyon, malipayon nga nagasaludar kag nagakalangkag sa pagselebrar sang ika-50 nga anibersaryo sang dungganon nga Partido Komunista ng Pilipinas. Bulawanon ang tuig 2018 bangod nakasulod ang Partido sa iya ika-50 nga tuig bilang pinakapursigido kag tunay nga tagapamuno sang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Indi gid mabulag sa pagsaludar sa Partido ang pagsaludo man kag pagpaabot sang pinakamataas nga pagrespeto, pagpasidungog kag kahidlaw sa aton tanan nga dungganon nga rebolusyonaryo nga mga baganihan kag martir sa diin indi gid malipatan ang ila ngalan, buhat kag sakripisyo. Salamat mga kaupod kag updanay kita sa pagsaulog sang aton bulawanon nga kaadlawan.

Partikular sa Panay nagmarka ang tuig 2018 nga maisog nga gin-atubang sang Partido, BHB kag bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa ang mapintas nga panalakay sang brutal nga pasistang rehimeng US-Duterte kag iya lokal nga mga mersenaryo sa rehiyon. Sa pihak sang puti nga kakugmat nga ginawas-ag sang bayaran nga mga tropa sang AFP kag PNP sa kaumhan kag kasyudaran wala nalingkang ang Partido, BHB kag rebolusyonaryong masa nga magpursigir sa tanan nga porma sang pagbato – armado kag di-armado, hayag kag ligal. Ang mga ligal nga demokratikong pwersa nga pinakabulnerable sa pamahog, pangdakop kag ekstra-hudisyal nga pagpamatay padayon nga maisog kag militante nga ginabuyagyag kag ginapamatukan ang mapintas nga mga kontra-pumuluyo nga mga polisiya sang rehimen sa ekonomiya, pulitika, kultura kag militar.

Ginpabugal sang berdugo kag idu-ido sang imperyalistang Kano kag Tsino nga presidente nga ubuson ang katunga sang NPA sini nga tuig. Matapos na ang tuig pero ang NPA nagapabilin nga pinakadaku nga upang sa iya paghari. Wala sang larangang gerilya nga nawasak kag padayon nga nagalunsar sang mga taktikal nga opensiba nga nakakumpiska sang armas kag nakatuga sang daku nga kahalitan sa mersenaryong tropa sang AFP, PNP, paramilitar kag sa mga dalagko nga agalon mayduta kag burgesya kumprador. Amo man ini ang mas ginakaugtan sang bully nga presidente. Subong ginapabugal naman niya nga lutuson ang NPA sa tunga-tunga sang 2019.

Diri sa Panay, sini nga 2018 mas nagdamo sang 13% ang mga aksyon militar nga nalunsar sang NPA sangsa nagligad nga tuig. Duha ka platun ang bag-ong narekrut kag nagdaku ang hangaway sang pumuluyo sang 12%. Subong nga tuig ang pinakamataas nga pagdaku sang NPA sa rehiyon halin sang ginlunsar ang Ikaduha nga Dungganon nga Kampanya sa Pagpanadlong sang 1993. Nagdamo ang mga yunit milisya sa baryo sang 35%.

Mas nagdamo kag naglapad ang mga paghulag sang masang mangunguma para sa repormang agraryo sini nga tuig. Pinakatampok amo ang organisado nga paghulag nila sa pagdemanda nga mapanubo ang interes sang ila utang sa mga dalagku nga komersyante-usurero. Madinalag-on nga naatubang sang ginatos nga mangunguma halin sa lainlain nga baryo ang mga usurero kag naduso nila nga magsugot sa mga matarung nga demanda pareho sang pagpanubo sang interes sa utang, husto nga kilohan kag indi pagsukot sang interes sa panahon sang kalamidad. Natigayon ini sa pila ka banwa nga lapnagon ang usura sa mais kag paray. Linibo ang nabenepisyuhan paagi sining maisog kag organisado nga paghugpong sang masang mangunguma para sa ila kaugalingon nga kaayuhan, nga wala kag indi mahatag sang bisan sin-o man nga reaksyonaryo nga rehimen.

Nalab-ot man sang mga yunit sang NPA ang dugang nga mga baryo sa kaumhan. Napalapad ang erya nga maniobrahan sang mga yunit kag napadamo ang organisadong masa nga muklat sa pagbato kag paghulag batok sa tiraniya sang nagahari nga rehimen kag pagsuporta sa armadong paghimakas bilang solo nga solusyon sa problema sa duta kag kawawad-on sa pangabuhi.

Ang mga mapintas kag wala sang pasunaid nga mga imposisyon sang rehimen sini nga tuig pareho sang TRAIN law, pagpasira sang Boracay, Oplan kontra-Tambay, pagpadayon sang Oplan Tokhang, Oplan Kapayapaan kag Martial Law sa Mindanao tanan may direkta kag indi-direkta nga kahalitaan sa pumuluyo sa Panay. Sa baylo nga mag-uklo kag maghipos sa kahadlok bangod sang pamahog ni Duterte mismo, atake sang militar sa kaumhan kag pamatay sang mga DDS (Duterte Death Squads) sa syudad kag kabanwahanan, mas naglapad kag nag-ikit ang pag-ululupod sang lainlain nga sektor sang katilingban sa rehiyon agud ibuyagyag, hublasan kag pamatukan ang mga ginapilit nga mga kalakasan sa ekonomiya, pulitika kag militar sa rehiyon kag sa bug-os nga pungsod.

Si Duterte mismo ang nagapadamo sang iya kaaway. Kon ginapensar niya nga ang kada butig kag abuso nga magkawas halin sa iya bastos kag mapintas nga baba, ginakalangkagan kag ginatangla sang pumuluyo bilang layi kag kamatuoran, dira siya nagsala. Sa baylo, ang iya kada binutig kag abuso nagadugang kag nagapasingki sang kaakig kag kangil-ad sang pumuluyo sa iya tiraniko kag idu-do nga pangginahom. Ang pulo-pulo ka libo nga organisadong masa sa hayag nagdaku sang 13%. Makita nga mas naglapad ang alyansa nga nagasuporta sa mga paghimakas sang basehang masa kag kontra-tiraniya ni Duterte.

Nagdamo ang katapuan kag kadre sang Partido nga nagapamuno sa mga ginahimuslan kag ginapigos nga mga sahi kag sektor. Nagdamo ang mga sanga sang Partido sa mga lokalidad nga may hugot nga angot sa masa sa mga komunidad kag mga sektor. Maluwas sa pagtuon sang Basehan nga Kurso sang Partido sang mayorya sang katapuan sang Partido, sang Intermedya nga Kurso sang daku nga bahin sang mga kadre, nakatuon man sang Abanse nga Kurso ang pila ka nagapamuno nga kadre sa rehiyon.

Apang sa pihak sang mga kadalag-an nga aton nalab-ot, may mga kahuyangan man nga kinahanglan gilayon nga mapangibabawan sa masunod nga tinuig. Ang tanan nga yunit sang Partido, yunit sang NPA kag rebolusyunaryo nga organisasyong masa labi nga maghimud-os nga matuman kag malab-ot ini nga mga hilikuton kag katungdanan:

Kinahanglan ang labi nga pagpadamo, pagpadaku kag pagpaikit sang mga taktikal nga opensiba sang tanan nga yunit sang NPA kontra sa mga pasistang tropa kag dapat lab-uton ang minimum nga istandard sang malapad kag masinsin nga inaway gerilya.
Padakuon ang rekrut sa NPA sang madamo nga bes. Magamay ang aton napasampa kumparar sa nagalapad kag nagalala nga kapigaduhon kag kapiotan sa nga ginaantus sang mga pamatan-on sa idalom sang pasistang rehimen.
Padasigon ang pagpalapad kag pagbakod sang baseng masa agod mas aktibo, mas mapagsik kag mas pursigido ang ila pagpakigbahin kag pagsuporta sa armadong paghimakas.
Kinahanglan ang sustenido nga paghimakas sang masa sa rebolusyong agraryo nga nagapalapad kag nagapadaku ang paghulag sa tanan nga larangang gerilya. Ini ang garantiya sang walay pagkahubas nga suportang masa.
Maglunsar sang mas militante kag mas malaparan nga pagbato sang pumuluyo agud makatubong sa pagpabagsak sang pasista nga US-Duterte nga rehimen.

Indi malutos sang sin-o man nga reaksyonaryong rehimen ang Partido, NPA kag rebolusyonaryong hublag sa tunga-tunga sang 2019 kag lampas pa. Ang kasaysayan kag ang aton 50 ka tuig nga rebolusyonaryo nga paghimakas nagpamatuod nga ang pumuluyo nga nagahiliusa indi malutos bisan san-o man. Labi pa gid nga ang rebolusyon sang pumuluyong Pilipino ginaubayan sang Partido nga napundar sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, mga teorya kag siyentipiko nga ubay para sa proletaryado kag iban pa nga mga sahi nga ginahimuslan kag ginapigos, kag sa bulawanon nga mga leksyon halin sa paghimakas mismo sang pumuluyo para sa ila sandigan nga mga interes.

Paagi sa tama kag mas determinado nga pagpamuno sang Partido sa rehiyon kag padayon nga paglala sang krisis pangkatilingban kag tiraniya sang papet nga rehimeng Duterte, ginabanaag naton ang mas madamo kag mas dalagku nga mga kadalag-an sa masunod nga mga tinuig.

Mabuhay ang ika-50 nga tuig sang Partido Komunista sang Pilipinas!
Magsulong pakadto sa abanse nga halintang sang estratehiko nga depensiba!
Ibagsak ang pasista nga US-Duterte nga rehimen!

Pahayag sa ika-50 nga Anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas