Pahayag sa ika-54 na pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan

“Ang Digmang Bayan ay makabayan, rebolusyonaryo, makatarungan at tumatamasa ng malalim na suporta ng masa at kung walang Bagong Hukbong Bayan wala ni anuman ang mamamayan.”

Taas-kamaong nagpupugay ang Armando Catapia Command-Bagong Hukbong Bayan Camarines Norte sa bawat pulang kumander at pulang mandirigma sa pagiging huwaran ng walang pag-iimbot na sakripisyo at ganap na dedikasyon sa paglilingkod sa api at pinagsasamantalahang mamamayan sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Iniaalay rin ng Armando Catapia Command (ACC) ang pinakamataas na parangal sa mga rebolusyonaryong martir na nag-alay ng ultimong sakripisyo sa pagbubuwis ng kanilang buhay sa paglilingkod sa sambayanan.

Bakit may BHB? Ang BHB ang pangunahing sandata ng PKP para pangunahan ang rebolusyon na magpapalaya sa mga magsasaka, manggagawa, kabataan, petiburges, mangigisda, kababaihan, mga katutubo at iba pang uring inaapi at pinagsasamantalahan laban sa imperyalismong US, malalaking burgesya kumprador at uring panginoong maylupa sa pamamagitan ng paglulunsad ng Digmang Bayan. Lubusang naglilingkod ang BHB sa demokratikong interes ng bayan. Nagtatanggol ito sa sambayanan laban sa masasamang pwersa ng pang-aapi at pagsasamantala at laging nagsisikap na tulungan ang masang Pilipino sa lahat ng paraan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay.

Sa saligan, ang BHB ay pwersang panlaban. Kaalinsabay nito, ito rin ay pwersa sa pagpopropaganda, pag-oorganisa sa masa, at produksyon. Pangunahing umaasa ito sa sarili para sa kabuhayan at lohistika. Ang BHB ang kongkretong ekspresyon ng batayang alyansa ng manggagawa at magsasaka.

Sa nakalipas na 54 na taon mahigpit na tangan ng mga pulang kumander at pulang mandirigma ng ACC ang sandata ng rebolusyonaryong pakikibaka at patuloy na umuugat sa malawak na masa sa pamamagitan ng paglulunsad ng rebolusyong agraryo, pagtatayo ng baseng masa at paglulunsad ng armadong pakikibaka. Sa kabila ng todo-gerang panunupil at atake ng reaksyunaryong gubyerno para durugin ang BHB sa probinsya ng Camarines Norte ay patuloy itong nagkamit at nagtatamasa ng suporta mula sa malawak na masang api.

Sa pamamagitan ng malawak na suporta ng mamamayan ng Camarines Norte, nalikha ang kondisyon para sa matatagumpay na taktikal na opensiba ng ACC-BHB na nakapagsamsam ng matataas na kalibre ng armas. Ito ang nagpapatunay na nananatiling malakas at mataas ang kapasyahang labanan at biguin ang anumang pagtatangka ng AFP-PNP na igupo ang BHB at paglaban ng mamamayan sa probinsya.

Bunsod ng lumalalang krisis sa ekonomiya at pulitika at kawalan ng malinaw na solusyon ng reaksyunaryong estado sa ilalim ng naghaharing rehimeng US-Marcos-Duterte na lutasin ang ugat ng kahirapan ay patuloy nitong nililikha ang kondisyon para palakasin ang BHB kasama ng mga masang api at ipagtagumpay ang Digamang Bayan. Sa pamamagitan lamang ng Digmang Bayan makakamit ang tunay na malaya, walang pagsasamantala at masaganang lipunan.

Sa paggunita natin sa ika-54 na taon ng BHB, makakaasa ang masang api at pinagsasamantalahan sa Camarines Norte na laging handa ang mga pulang kumander at pulang mandirigma ng ACC-CN na ibayo pang patatatagin ang kapasyahang lumaban para mabisang magampanan ang tungkuling ipagtanggol ang demoratikong interes ng sambayanan.

Nananawagan ang ACC-BHB sa lahat ng masang api at pinagsasamantalahan sa Camarines Norte na patuloy at ibayo pang makipagkaisa at suportahan ang Bagong Hukbong Bayan bilang kanilang natatanging hukbo. Sa pamamagitan lamang ng kanilang malawak na suporta, pakikipagkaisa at paglahok maipagtatagumpay ang Digmang Bayan.

Pahayag sa ika-54 na pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan