Mensahe sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas Palakasin ang pamumuno ng Partido! Sumandig sa lakas ng masa! Paigtingin ang armadong pakikibaka sa Lambak Cagayan!

Nagpupugay ang Fortunato Camus Command Bagong Hukbong Bayan-Cagayan Valley (BHB-CV) sa ika-54 na taon ng magiting na pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa bagong demokratikong rebolusyon. Ipagdiwang natin ang mga tagumpay ng Partido sa pamumuno nito sa pagbigo sa matitinding atake ng kaaway at sa matibay na determinasyon nitong isulong ang rebolusyon hanggang sa sosyalismo.

Sa okasyong ito, nagbibigay ng pinakamatikas na Pulang saludo ang BHB-CV kay kasamang Jose Maria Sison, tagapangulo ng PKP na dalubhasang naglapat ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) sa kongkretong kalagayan ng lipunang Pilipino.

Pinaparangalan din ang mga kumander at mga opisyal ng BHB-CV na nagbuwis kanilang buhay—Ka Yuni (Rosalino Canubas), Ka Marsan (Ralph Valencia), Ka Eloy (Mario Agustin), Ka Shuli (Arsenio Ferrer Sr), Ka Brad (Willy Baltazar), Ka Peping (Saturnino Agunoy), Ka Andong (Busania), Ka Tina (Mary Grace Bautista) at sa iba pang mga martir ng Cagayan Valley. Gawin natin silang inspirasyon at halawan natin ng mga aral ang kanilang naging pagkilos.

Kung wala ang PKP na siyang namumuno sa BHB, tiyak na masasadlak tayo sa maraming kabiguan. Pero dahil buhay at malakas ang pamumuno ng Partido, nakapangibabaw ang BHB sa maraming balakid at lalong napapatibay ang determinasyon nitong isulong ang matagalang digmang bayan.

Sa mga pahayag sa media, nadurog na daw ng AFP ang PKP-BHB sa Cagayan Valley. Nangangarap ng gising ang mga heneral ng 5ID. Dahil sa malawak na suporta at pag-ugat sa masa, nabigo ang rehimeng US-Duterte at 5ID na wasakin ang BHB sa rehiyon kahit na hamak mas mahina at maliit ang huli.

Pinasuntok natin sa hangin ang kaaway sa kanyang mga kampanyang pagkubkob at pagsupil sa ipinakat nitong focused militray operation (FMO) na gumamit ng malalaking tropa, mas masaklaw na mga operasyon kasabay ang pag-okupa sa mga baryo sa pamamagitan ng RCSP.

Sa pagsalakay nito sa ating mga base at sonang gerilya, ginamit ng kaaway ang mga modernong mga kagamitang pandigma katulad ng mga bagong eroplano at jet fighters, drones para sa sarbeylans at paniniktik. Nagsagawa ng pambobomba upang maghasik ng terorismo sa masa at sa ating hanay. Pero hindi tayo natinag sa kanyang airstrike at mga pagpaparada ng mga bagong gamit pandigma.

Nagsagawa ito ng pananakot. Lahat ay inakusahan na mga BHB at mga suporter ng BHB. Walang pinili—bata, matanda, kababaihan at maging ang mga masang nakaratay na sa karamdaman ay hindi sinanto ng kaaway. Nalantad ang katotohanang hindi lang BHB ang target kundi ang buong mamamayan.

Pinagsikapan nating makapaglunsad ng mga taktikal na opensiba—matagumpay na ambus, serye ng mga atritibong aksyon at hakbang pamamarusa sa mga regular na paniktik ng kaaway. Sa mga aksyong militar na ito, nakapinsala tayo ng katumbas sa pinaliit na platun ng kaaway at nakasamsam ng mga pistola, light at high-powered rifle kabilang ang isang K3 light machine gun.

Naparusahan din ang mga negosyante at maton na nangamkam ng lupa ng mga magsasaka Isa ito sa mga naging susi sa pagpapalawak at pagbubukas sa mga bagong baryo at bayan.

Hindi naging madali sa kaaway ang pagsalakay. Dumaan muna sila sa butas ng karayom. Sa iba’t ibang antas ay lumaban ang masa pero sa proseso ay naubusan ng hangin dahil sa mga tuluy-tuloy na mga combat operations at psywar na nanggulo sa katiwasayan ng mga komunidad, may mga napilitang makipaglaro o pansamantalang huminto pero pinapanatili ang katapatan sa rebolusyonaryong kilusan.

Pinahirapan din tayo ng kaaaway. Sinubok ang ating katatagan sa nagdaang panahon. Hindi naging mabilis ang ating pag-aangkop. Dumaan tayo sa marami ding ikot at liko. Minsan ay may pagkakamali at naging pagkukulang pero hindi tayo sumuko kundi higit na naging matatag sa dinaanan nating mga pagsubok.

Totoong nakalasap tayo ng pansamantalang pag-atras at ilang kabiguan ngunit hindi ito dahil sa malakas at makapangyarihan ang kaaway. Ito ay dahil sa ating internal na naging pagkukulang at kahinaan. Tampok dito ang kakulangan sa mahigpit na pagsandig sa lakas ng masa.

Sa kabuuan, nakalaban tayo at nakapangibabaw. Subalit itinuro ng ating karanasan na kailangan pa nating higitan ang ating mga naging pagsisikap upang malagpasan ang mga nakamit natin.

Pinangunahan ng Partido ang pag-aaral sa bagong tipo ng kilos at mga taktika ng kaaway sa kanyang mga operasyon para mabilis na makaangkop ang BHB at makaiwas sa mga pinsala.

Matapos ang termino ni Duterte, nanatili tayong nakatindig at handang lumaban sa pumalit na rehimen ni Bongbong Marcos.

Sa ilalim ng bagong rehimen, inaasahan nating mas mabangis at mas brutal ang mga pagsalakay sa mamamayang lumalaban. Minana nito ang bangkaroteng estado na nalustay ng rehimeng Duterte. Tiyak na lalo pang masasadlak sa ibayong kahirapan ang masang anakpawis.

Sa pagpapatupad nito ng mga neoliberal na patakaran, lalong mabubulok ang lipunang ipinagtatanggol ng 5th ID at ng buong AFP-PNP. Kaalinsabay nito ang pagpapataw ng ibayong karahasan sa masa.

Mamamayagpag ang mga magangamkam ng lupa, mandarambong ng likas yaman at rekurso ng bansa, mas magugutom at masasadlak sa walang-kapares na kahirapan ang sambayanang Pilipino.

Walang ibang pagpipilian ang masa kundi ang humawak ng armas at magsulong ng rebolusyon. Walang kaligtasan kundi ang magsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon at tahakin ang landas ng matagalang digmang bayan.

Tanganan natin ang aral ng ating mga karanasan. Susing aral ang pagsandig sa makapangyarihang lakas ng masa. Mapapawalang-saysay ang mga modernong kagamitang pandigma ng AFP, ang laksang pondong pandurog sa hukbong bayan at ang suporta ng imperyalismo kung ang masa ay handa nang humawak ng armas at lumahok sa digmang bayan. Nakasalalay ang ating pagsulong sa malawakan at maramihang pagpapakilos ng masa para isulong ang digmang bayan. Buuin ang mga pormasyon ng milisyang bayan, kwerpo sa depensa sa mga baryo at mapangahas silang bigyan ng mga tungkulin sa armadong pakikibaka at hakbang-hakbang na paunlarin ang pakikidigamang gerilya ng masa. Sa gayon lamang natin mapapalakas ang hukbo at mababago ang balanse ng pwersa.

Hindi ito napakadaling bagay, nangangailanagn ito ng masusing pagsusuri, masikhay na paggawa at determinasyong magtagumpay. Haharap tayo sa mabangis na kaaway na determinado ring durugin tayo. Pero hindi tayo natatakot sa mga sakripisyo at kahirapan. Isang karangalan sa atin na maging bahagi ng pangkabuuang pagsulong ng rebolusyon hanggang sa pagkakamit ng malaya at maaliwalas na bukas para sa mamamayang Pilipino.

Tiwala tayong sa wastong pamumuno ng Partido, magkakamit tayo ng mas malalaking mga tagumpay sa iba’t-ibang larangan ng gawain sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, pagbubuo ng base at pagsusulong ng agraryong rebolusyon.

Lalawak tayo at malalatagan natin ng hukbo ang mga lugar na pansamantalang naiwan at makakapagbuo ng marami pang mga larangan sa rehiyon. Ambag natin ito sa pambansang pagsisikap na palakasin ang hukbong bayan at palaganapin ang pakikidigmang gerilya sa buong kapuluan.

Hawakan natin ang gintong aral ng ating mga karanasan. Ito ay ang pagsandig sa lakas ng masa at paglaban kasama nila.

Mul, sa okasyong ito ng ika-54 na taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, pinagtitibay ng BHB-CV ang determinasyong isulong ang digmang bayan hanggang sa ultimong tagumpay ng dalawang-yugtong rebolusyon.

Mabuhay ang ika-54 na anibersaryo ng PKP!

Mabuhay ang alaala at pakikibaka ni Ka Joma!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

 

Palakasin ang pamumuno ng Partido! Sumandig sa lakas ng masa! Paigtingin ang armadong pakikibaka sa Lambak Cagayan!