Paslawon ang terorismo kag brutal nga gyera sang rehimeng Marcos! Lab-oton ang mas madamo pa nga kadalag-an kag paabantehon ang Demokratikong Rebolusyon sa mas taas nga lebel!

Subong nga adlaw ginasaulog sang bilog rebolusyonaryong pwersa sa lain-laing suok sang pungsod ang ika-54 nga anibersaryo sang pagkatukod sang NPA. Sa isa ka yunit idalum sang MCC-NPA, puno sang kasadya ini nga ginsaulog upod ang pipila ka masa nga gin-imbetar para sa pagtambong sa amo nga kahiwatan. Simple kag mahinalungon ini nga ginhanda sang mga kaupod kag masa kag nangin mabinungahon sa kabilogan bangud kabahin ini sang pagkonsolida sang aton hanay. Ini pagpadumdum sa aton sa dakong papel sang paglunsar sang armadong paghimakas nga amu ang nangunang porma sa pagbatuk sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo sa sistemang mala-kolonyal kag malapyudal nga pungsod. Ginpatingkad sa kahiwatan nga, ” ang kadalag-an sg inaway banwa nakasandig sa pangkabilogan nga paghulag sang pumuluyo,labina sa masang mangunguma.”

Kadungan sini nga selebrasyon, gindumdum kag ginpasidunggan man naton ang pagkabaganihan sang aton mga rebolusyonaryong martir nga wala sang pagduha-duha nga naghalad sa ila kabuhi, kinaalam kag panahon para sa interes sang malapad nga masa nga ginapigos kag ginahimuslan. Pinakamataas nga pasidungog ang gihatag sa kay Ka Joma (Jose Maria Sison) nanguna sa liwat nga pagkatukod sang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) kag pagtukod sang NPA; Ka Menandro Villanueva kag Ka Jorge Madlos, mga nasudnong opisyal sg NPA; Ka juanito Magbanua (Romeo Nanta), rehiyonal nga tigpamaba sang NPA-Negros; kag Ka Ericson Acosta, isa ka NDF consultant. Partikular sang MCC-NPA, ginpasidunggan naton ang atong mga martir nga sila Ka Johnny, Ka Karding, Ka Clea, Ka Jack, Ka Chai, Ka Fernan, Ka Kaloy, Ka Bal, Ka Robin, Ka Niko, Ka Nonong, Ka Zardo, Ka Philip, Ka Jemon kag ka Jeloy.

Matuod nga ang ila kabuhi mabug-at pa sa bukid sang Cansermon bangud ginhalad ini sa pag-alagad sa masang anakbalhas. Nadula man ang ila malahalon nga kabuhi apang magpabilin nga buhi ang ila handum para sa masang pigos nga ila gin-alagaran nga magapadayon sa ila ginsugdan nga paghimakas para makab-ot ang matuod nga kahilwayan kag demokrasya. Suno pa sa dungganon nga lider komunista, “Ang kamatayon sang isa ka komunista indi lang dapat ikasubo, ini nagahatag pamatuod sa kahustohon sa aton teorya, ideolohiya kag mga prinsipyo nga bisan ang ila kabuhi handa ihalad para sa sini nga kawsa, para sa Rebolusyon.”

Lubos nga ginapasalamatan naton ang padayon nga mainiton kag hugot nga suporta sang masa. Bangud sini, padayon nga napaslaw sang yunit sang NPA ang heightened operational tempo kag estilong dumog nga FMO kag mga RSCP sang AFP kakumbina ang mahulagon nga pwersa sang PNP. Padayon nga napreserba ang kusog sang MCC-NPA sa atubang sang hayag nga deklarasyon sang AFP nga dugmukon kag papason ang armadong paghimakas sa Sentral nga bahin sang Negros. Pinaagi sang wala pagkahubas nga suporta sang masang anakbalhas, mga patriyotiko kag demokratikong pwersa, padayon nga nagasulong ang armadong paghimakas.

Subong nga tuig, nangin masingki ang mga atake sang pasistang AFP sa bilog erya nga nasakopan sa MCC-NPA. Partikular sa Himamaylan City, makapila ka beses nga ginpaidalom sang malaparan nga military control ang erya matapos sa sunud-sunod nga depensibang aksyon sa tunga sang unit sang NPA kag AFP-PNP. Nagresulta ini sang mas mapintas pa nga militarisasyon sa sakop sang syudad nga daan na nga nag-atubang sa lapnagon kag wala untat nga militarisasyon halin pa sa panahon sa pasista nga rehimen Duterte tubtob sa subong nga kaangay man niya nga pasista nga si Marcos Jr. Sa pihak sini tanan, wala sang iban nga apektado kag nangin nanguna nga biktima sang operasyong militar kundi ang mga masang mangunguma sa kabukiran. Ginbomba ang komunidad, ginpamatay, ginkastigo, ginapangdakop ang mga pumuluyo, kag pilit nga ginapresentar bilang bulto-bulto nga mga surenderees. Ini kabahin sa matiplangon nga mga padihot sang NTF-ELCAC sa ila korapsyon para padayon nga makagan-it sang kwarta halin sa bilyon-bilyon nga budget sang militar.

Ginatinguhaan sang AFP/NTF-ELCAC nga madulaan sang suporta sa masa ang NPA paagi sa paghaylo sang kwarta. Klaro nga mapaslaw ini bangud sa pagkamatarunganon sa ginalunsar nga paghimakas sang pumuluyo upod sa NPA kag PKP. Ang makasahing basehan sini ang indi makita sang inutil nga AFP -PNP. Padayon sila nga nagadamgo sang pagdugmok sa bilog rebolusyonaryong pwersa.
Ang NPA absolutong ginpamunuan sang PKP nga naarmasan sang teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ginalapat sa praktika ang mga teorya kag mga prinsipyo base sa konkretong kahimtang. Paagi sg pangmalawigon nga inaway banwa, nagalunsar sang masinsin kag lapnagon nga pakig-away gerilya base sa nagadalom kag nagalapad nga baseng masa

Paslawon ang terorismo kag brutal nga gyera sang rehimeng Marcos! Lab-oton ang mas madamo pa nga kadalag-an kag paabantehon ang Demokratikong Rebolusyon sa mas taas nga lebel!