Pinakamataas na pagpupugay kay Ericson Acosta

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiramay nito sa kamag-anak at mga kaibigan ni Kasamang Ericson Acosta at ang pakikiisa sa isasagawang pulong pag-aalala ngayong araw sa UP Diliman, Quezon City.

Nagbibigay ng pinakamataas na pagpupugay ang buong pamunuan at kasapian ng Partido kay Ka Ericson Acosta, kadreng komunista, Pulang mandirigma, guro, estudyante, mandudula at makata. Nagpupugay kami sa walang-imbot na paglilingkod ni Ka Ericson sa pakikibaka ng masang api at pinagsasamantalahan. Sa nagdaang mga dekada, mahusay at buong-puso niyang tinupad ang kanyang mga tungkulin. Iwinawagyway namin ang mga pulang watawat ng Partido at Bagong Hukbong Bayan bilang pagbigay-galang kay Ka Ericson at sa lahat ng bayani ng sambayanang Pilipino.

Sa maraming taon, gumampan ng mahalagang papel sa gawaing edukasyon at kultura si Ka Ericson. Nagtungo siya sa iba’t ibang lugar sa bansa upang magsaliksik, mag-aral tungkol sa kalagayan ng masa, ilantad ang mga ugat ng kahirapan ng mga magsasaka at manggagawa, mag-aral at palaganapin ang Marxismo-Leninismo-Maoismo, at pukawin ang bayan para magkaisa, ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at makibaka para sa pambansang kalayaan.

Isang importanteng rebolusyonaryong lider si Ka Ericson sa Negros. Tumulong siya sa pagpukaw sa taumbayan at sa kanilang mga pwersang pambansa-demokratiko upang labanan ang panggagahis ng teroristang estado, sa pamamagitan ng armadong paglaban upang ipagtanggol ang bayan, laluna ang masang magsasaka, manggagawa, mga sakada at minoryang mamamayan sa Negros, at para isulong nila ang kanilang pakikibaka para sa lupa, mas mataas na sahod at iba pang makatwiran at kagyat na kahingian.

Hindi masukat ang halaga ng mga tula, kwento at dula ni Ka Ericson bilang ambag sa buhay na sining, panitikan at kulturang ibinunsod ng rebolusyonaryong pakikibaka ng bayan. Ang nakaukit na mensahe ng paglaban at paglaya sa kanyang mga obra ay habampanahon nang nakakintal sa kamalayan ng malawak na masang hinandugan niya ng kanyang husay.

Bilang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), nagsasaliksik si Ka Ericson sa sitwasyon ng masang magsasaka sa Kabankalan City, Negros Occidental. Kaagahan ng Nobyembre 30, nilusob ng mga pasistang sundalo ng 94th at 47th Infantry Battalion ang dampa na kanyang pinagpapahingahan, at kinuha siya at si Joseph Jimenez, isang lider magsasaka sa lugar. Sa halip na kilalanin ang kanilang karapatan, walang kaabug-abog na tuluyan silang pinatay.

Ang sadyang pagpatay kay Acosta at Jimenez ay tahasang paglapastangan sa internasyunal na makataong batas at sa lahat ng pwedeng maisip na batas ng sibilisadong lipunan. Sagadsaring pasistang kabuktutan ang ginawang ito sa kanila para parusahan ang kanilang paninindigang makibaka para sa lupa, at para sindakin ang masang magsasaka, laluna sa Negros.

Subalit hindi magpapadala sa takot ang masa ng taumbayan ng Negros. Sa pagpatay kay Ka Ericson at Ka Joseph, lalo lamang ginatungan ng mga pasista ang galit ng taumbayan sa Negros at pinanday ang kanilang determinasyong isulong ang kanilang mga pakikibaka.

Nakikiisa ang Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa malawak na hanay ng mga indibidwal at organisasyon ng mga magsasaka, manggagawa, mga artista, akademiko at iba pa sa kanilang hinihinging katarungan para kay Ka Ericson at Ka Joseph, at sa lahat ng ibang biktima ng sadyang pagpatay sa ilalim ng digma ng terorismo ng estado. Gagawin ng Bagong Hukbong Bayan, ang tunay na hukbo ng bayan, ang lahat ng kaya upang parusahan ang mga nasa likod ng karumaldumal na krimeng ito.

Sa ngalan ng malawak na masa ng mga manggagawa, magsasaka at lahat ng api at pinagsasamantalahang uri at sektor, idinedeklara ng Partido Komunista ng Pilipinas si Ka Ericson at Ka Joseph bilang mga bayani ng sambayanang Pilipino. Taun-taon sa pagdiwang natin ng kapanganakan ng dakilang si Andres Bonifacio, alalahanin natin kung paanong dalawa pang bayani ang iniluwal ng mahirap na pakikibaka.

Ang kanilang rebolusyonaryong diwa at ng lahat ng bayani at martir ay walang kamatayan. Habampanahon itong magsisilbing inspirasyon sa pagsusulong at pagkamit ng mas maraming tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Pinakamataas na pagpupugay kay Ericson Acosta