Pinakamataas nga Pagsaludo sa Dungganon nga Lider Komunista, Prof. Jose Maria Sison

Ginakasubo sang bilog rebolusyonaryo nga pwersa kag sa yunit sang NPA idalom sang Mt. Cansermon Command ang pagkamatay sang dungganon nga lider komunista nga si Jose Maria Sison nga masami nga ginatawag sa mga kaupod nga si “Ka Joma”.

Siya ang nanguna sa liwat nga pagkatukod sang Partido Komunista sang Pilipinas sadtong Disyembre 26, 1968. Sa masunod nga tuig sa iya pagpanguna natukod ang Bag-ong Hukbo sang Banwa (BHB) sadtong Marso 29, 1969 sa panahon man sa masingki nga awayan kontra sa diktaduryang Marcos Sr. Dungganon nga amot ni Ka Joma sang gintukod liwat ang PKP nga amu ang absoluto nga magpamuno sa rebolusyong Pilipino para sa matuod nga kahilwayan kag demokrasya.

Naghatag ini sang kasanag sa madulom nga dalan sang masang ginahimuslan nga nagapangita sang matuod nga pagbag-o sa ila mapait nga kahimtangan. Ang natukod nga PKP naghatag sang paglaom sa bilog pumuluyo, amu ini ang nagagiya sa ila para sa pagduso sg demokratiko nga rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba tubtub komunismo. Kon wala ang rebolusyonaryo nga partido sang proletaryado nga amu ang PKP nga nagadala sang rebolusyonaryong teorya sang Marxismo-Leninismo- Maoismo, wala sang rebolusyonaryo nga paghimakas ang pumuluyong Pilipino.

Sa pihak sang kasubo nga ginabatyag sang bilog nga rebolusyonaryo nga pwersa bangud sa pagkadula sang dungganon nga lider komunista, nangin inspirasyon ini kag bugal sang rebolusyonaryo nga hanay bangud ang tanan nga kamatayon sang mga martir kag baganihan sa rebolusyon nagapakita lamang sang kahustohon sa rebolusyonaryo nga teorya kag sa rebolusyon mismo. Ginhalad nila ang ila bilog kabuhi para sa rebolusyon. Ang panindugan, panar-awan kag kabakud nga ginpakita sang mga martir kag baganihan mangin sulondon kag maghatag inspirasyon sa pagrebolusyon.

Suno pa sang isa ka dungganon nga lider komunista nga si Karl Marx, “ang kamatayon sang isa ka komunista, isa ka tion sang pagsaulog sang pagkamatuod sa aton ideolohiya kag rebolusyon.”

Ang kawsa nga ginsugdan ni Ka Joma isa ka kawsa nga wala sang kamatayon. Magapabilin nga buhi ini samtang ara ang handum sang pumuluyo para sa pungsodon nga kahilwayan kag demokrasya. Ini magabun-ag sang pwersa nga padayon nga nagadako, nagalapad kag nagabaskog.

Kaladlawan sa gihapon ang mga ido buang nga manugtaghol sang AFP, DND kag iban pa nga opisyal militar kag sa PNP sa ila pagpati nga magahuyang kag mapyerdi na ang rebolusyonaryo nga hublag bangud napatay na ang lider sini. Naglab-ot na sa 54 ka tuig ang PKP kag madamu na sang lideres ang naghalad sa ila kabuhi sa sini nga paghimakas. Nadula kag napyerdi bala ang rebolusyon? Sulod sa 54 ka tuig, nagadamgo gihapon sa udtong-tutok ang mga militar nga malutos nila ang rebolusyonaryong kahublagan. lla ginpanginwala ang kamatuoran kon ngaa may rebolusyon kag ano ang ugat sang armadong paghimakas. Bisan pa ano nga pagpaniplang kag mga paltik nga programa ang ila himuon, asta indi nila kilalahon ang matuod nga problema nga gintuga sang sistema nga malapyudal kag malakolonyal, mag-angkon lang sila sang kapaslawan.

Ang masobra 5 ka dekada nga pagpamuno sang PKP sa rebolusyong Pilipino isa ka indi na mapalong nga kalayo. Ini ang kalayo nga magahatag kasanag sa pumuluyo kag magapadilaab sa rebolusyon sa bilog pungsod tubtub sa kadalag-an.

Pinakamataas nga Pagsaludo sa Dungganon nga Lider Komunista, Prof. Jose Maria Sison