Pinakataas nga pagsaludo sa Rebolusyonaryong Martir nga si Ka Joker

Ginahatag sa Bagong Hukbong Bayan – North Central Mindanao Region (BHB-NCMR) ang pinakataas nga pagsaludo ngadto kang Ricardo ‘Ka Joker’ Manili, usa ka bilanggong pulitikal, nga nipanaw ilalom sa bangis nga rehimen ni Rodrigo Duterte niadtong Enero 22, 2019 tungod sa atake sa kasing-kasing. Nagsilbi si Ka Joker isip usa sa mga rebolusyonaryong kadre sa rehiyon nga nitampo sa pagpakusog sa pundasyon niini, niabag sa pagtul-id sa mga sayop, ug hangtud sa kasamtangan, ang iyang mga mahinungdanong tampo padayong nagasindi ug nagadasig sa rebolusyonaryong diwa sa katawhan. Hangtud sa iyang katapusang ginhawa taliwala sa pagkapriso, gigakos niya ang bug-os nga diwa sa usa ka rebolusyonaryong Komunista.

Gihalad ni Ka Joker ang pinakamapuslanon ug pinakamabungahon nga mga tuig sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan. Nadasig si Ka Joker sa katawhan ug gikinabuhi niya ang ilang mga demokratikong interes ug tungod usab sa iyang pagsalikway sa pagka-makikaugalingon ug hugot nga paghupot sa mga prinsipyo isip Komunista. Mamahimong imposible nga mahikalimtan sa katawhan si Ka Joker, nga usa usab ka lider-mag-uuma, tungod sa iyang lig-ong pagbarog ug sa wala pagtalikod bisan human sa iyang pagkadakop niadtong Mayo 2, 2016.

Taliwala sa pagkabalhog ni Ka Joker, padayon niyang gipabilin ang interes sa katawhan sa iyang kasing-kasing. Giakusahan pa siya sa mga nagdakop kaniya isip lambigit sa nga rebolusyonaryong aksyong masa bisan naa siya sa prisohan, tungod sa iyang diwa ug pagbarog kung unsa ang husto ug rebolusyonaryo. Bisan sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, nakasulat pa siya ug nagpuna-sa-kaugalingon, agi sa hugot nga paghupot sa teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Usa ka pananglitan si Ka Joker nga kinahanglang mahimong sumabanan sa mga rebolusyonaryo. Gihalad niya ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ug sa hingpit, sa armadong pakigbisog. Ang iyang pakiglimbasog sa iyang katapusang ginhawa sa kamot sa kaaway nagapakita sa iyang kawalay-kahadlok nga alagaran ang katawhan sa iyang tibuok kinabuhi.

Ginasaluduhan sa BHB-NCMR si Ka Joker ilabina sa kasamtangan nga ginaatubang sa rehiyon ang mga dagkong hagit; operasyong militar sa kasyudaran ug kabanikanhan, pugos nga pagpasurender sa BHB ug mga mga ligal nga aktibista, grabeng pagpangguba sa tropa sa estado sa mga baseng masa, ug ang bangis nga Martial Law nga nagahatag og lisensya sa brutal nga pagpangatake sa katawhan. Karon ang panahon aron atong ikinabuhi ang militante ug masukulong diwa ni Ka Joker nga iyang gihuptan hangtud sa katapusang pitik sa iyang kasing-kasing aron iasdang ang atong pakigbisog ngadto sa mas taas nga ang-ang ug hangtud sa kadaugan.

Pinakataas nga pagsaludo sa Rebolusyonaryong Martir nga si Ka Joker