Pulang pagsaludo sa lima ka mga rebolusyonaryong martir sa Agusan del Sur

Ang Bagong Hukbong Bayan–North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR)  nagpadangat sa iyang pulang pagsaludo ug pasidungog ngadto kang Ka Dem, Ka Red, Ka Diego, Ka Bager ug Ka Lucas. Sila ang mga  rebolusyonaryong martir ug  Pulang manggugubat sa BHB-Agusan del Sur nga mihalad sa ilang tibuok panahon ug kinabuhi sa pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan batok sa imperyalistang dominasyon sa atong nasud  ug sa demokratikong kagawasan sa mga mag-uuma alang sa yuta ug  sa katawhan batok sa tiraniya ug pasismo. Silang  lima nga rebolusyonaryong martir mabayanihong nakalas ang kinabuhi  atol sa panagsangka tali sa mga pasistang tropa sa AFP sa managkalahing mga hugna sa panghitabo didto sa lungsod sa Prosperidad ug Bunawan,  Agusan del Sur sulod sa bulan sa Hulyo.  Mas gipili nilang maisugong makigsangka hangtud sa katapusan sa ilang gininhawa kaysa mosurender ug moyukbo ngadto sa bangis  ug malupigong mga pwersa sa AFP nga masunurong iro nga nag-alagad ug nanalipod sa interes sa  imperyalistang US, dagkung burgesyang kumprador, dagkung agalong yutaan ug sa mahari-harion nga si Duterte. Si Ka Dem,  usa ka mag-uuma, nakalas niadtong Hulyo 10, 2019 didto sa kabukiran sa Brgy. Mabuhay, Prosperidad, Agusan del Sur samtang nakigsangka sa mga tropa sa 41st DRC, AFP. Sila Ka Red ug Ka Diego parehong gikan sa hut-ong mag-uuma. Nabugtuan sila sa ilang kinabuhi niadtong Hulyo 11, 2019 atol sa pakigsangka sa mga tropa sa 75th IB didto sa Brgy. Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur. Sila Ka Bager ug Ka  Lucas gikan sa hut-ong mag-uuma ug mamumuo. Nakalas sila niadtong Hulyo 14, 2019 sa pakigsangka batok gihapon sa nag-operisyong tropa sa 75th IB didto sa Brgy. Bunawan Brook, Bunawan, Agusan del Sur. Gikutlo man sa kaaway  ang ilang kinabuhi  ug gikalipay pag-ayo kini  sa mga opisyal sa AFP tungod sa pag-apas sa promosyon ug ganti, apan seguradong mapakyas sila sa pagpugong sa padayong pag-abante sa makatarunganong gubat nga gipaasdang sa mga pinahimuslan ug dinadaugdaug nga katawhang Pilipino. Hangtud nga padayong gilubok sa grabeng krisis ang katilingban ug grabeng nag-antos ang katawhan, bunga sa walay puas nga pagpahimulos ug pangdaugdaug sa mga imperyalista ilabina sa US ug China, ug sa mga lokal nga nagharing hut-ong ug walay puangod nga gipanalipdan sa itoy nga rehimeng Duterte, mas modoble pa ang mga masa nga andam mosalmot sa armadong pakigbisog ug mosampa sa BHB aron pukanon sa hingpit ang kaaway ug  kab-uton ang kompletong kadaugan sa nasudnon ug demokratikong rebolusyon. Alang  sa mga pamilya ug paryente sa mga rebolusyonaryong martir, niduyog kami sa inyong mga kasub-anan. Sa pikas bahin, gidayeg namo kamo nga nakaangkon og mga membro sa inyong banay nga nahimong matinud-anong mga rebolusyonaryo ug maisog nga mga Pulang manggugubat sa BHB. Gipatigbabaw sa inyong kabanay nga mga martir ang pagsilbi sa  interes sa inyong hut-ong ug sa tibuok katawhang Pilipino batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Talagsaon ang diwa nga ilang naumol sulod sa rebolusyonaryong kalihukan taliwala nga napalibutan  sa daghang mga madanihong dayan-dayan ilalom sa dunot nga sistema sa katilingban karon. Kabahin sila sa mga bantayog nga dili matarog. Alang sa mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, kinahanglan iliwag nato ang atong mga kagul-anan ngadto sa  mas taas pa nga rebolusyonaryong kaisog aron epektibo kitang makapadayon sa pagsubay sa hustong dalan nga giulaan sa ilang dugo.  Susama sa mga rebolusyonaryong martir padayong hugot hawiran ang kinasingkasing nga diwa sa pag-alagad sa katawhan ug bug-os nga batukan ang tanang porma sa makihut-ong nga pagpahimulos ug pangdaugdaug ilabina ngadto sa mga mag-uuma, mamumuo, Lumad ug mga kabus sa dakbayan. Mas determinado ug mas pursigidong iasdang ang armadong pakigbisog ug dalhon sa taas nga ang-ang ang gubat sa katawhan.
Pulang pagsaludo sa lima ka mga rebolusyonaryong martir sa Agusan del Sur