Rebolusyonaryong Hustisya Nakamit ng Mangyan-Buhid sa Matagumpay na Ambus Laban kay Private Mayuay Onaw ng 203rd Brigade


Bumubula ng kasinungalingan ang bibig ng 203rd Infantry Brigade (203rdBde) sa pamumuno ni BGen Randolph G. Cabangbang sa paghahabi ng kwento kaugnay sa matagumpay na ambus ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC) noong Abril 25. Tinambangan ng isang yunit ng LDGC ang isang tim ng 4IB kung saan nasawi si Private Mayu-ay Onaw habang dalawang kasamahan niya ang nakatakas. Ligtas na pinauwi ang mga sibilyan na kasama ng tim ng 4IB, alinsunod sa pagtalima ng LDGC sa International Humanitarian Law (IHL).

Buhol-buhol na ang dila ni BGen Cabangbang sa pagpapakalat ng pekeng balita kaugnay sa magandang reputasyon ni Pvt. Onaw sa mga katutubong Mangyan-Buhid. Ipinangangalandakan pa ng 4IB ang pagtalaga kay Pvt. Onaw bilang “liaison for development” na ang pangunahing trabaho ay subaybayan ang mga proyektong isinasagawa sa Sitio Mantay.

Ngunit ang katotohanan ay sinusuka na ng katutubong Buhid ang 4IB at nahihiwalay na sa kanyang kapwa katutubo si Mayu-ay mula ng nag-special enlist ito bilang katutubong sundalo at naging ispesyal na operatiba ng 4th IB at 203rd Bde sa kontra-insurhensya. Lantad na ang mabangis ng pangil ng walang pakundangang Focused Military Operations (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) sa kanilang mga pamayanan mula pa 2019. Ang proyektong “pangkaunlaran” sa Sitio Mantay ay tabing lamang ng kampo-militar upang kumpletuhin ang pangangailangan sa ala-garison na sistemang ipinatutupad sa sityo para pabilisin ang supresyon at panunupil sa mga katutubo sa erya. Nagsilbing baraks ang buong sityo Mantay. Ginagamit na instrumento si Pvt. Onaw at mga kasamahan niyang nag-special enlist bilang kasangkapan ng 4IB at 203rd Bde para maghasik ng dahas, takot at pahigpitin ang pasistang kontrol ng kasundaluhan sa mga pamayanang katutubo. Produkto sila ng krudo at makahayop na taktika ng kaaway na gamitin ang katutubo upang supilin ang kapwa katutubo.

Malaki ang parte ni Pvt. Onaw sa pagpapanatili ng mala-Martial Law na kalagayan sa Sitio Mantay at sa lahat ng pamayanang katutubo sa mga bayan ng Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro at Bongabong sa Oriental Mindoro. Isa siya sa aktibong nanggigipit sa mga Buhid at naglalagay sa kanila sa panganib sa tuwing pwersahan niyang pinasusuko ang mga ito upang ibalandra bilang mga pekeng surenderi. Kasama siya sa naggigiya sa operasyong militar sa mga komunidad ng mga katutubong target dahasin at pwersahang pasukuin. Hindi siya abswelto sa walang pakundangang pag-istraping at panganganyon ng berdugong 4IB sa pamayanan ng mga katutubong Buhid sa tuwing bigo ang mga utak-pulburang sundalong mahanap ang yunit ng LDGC para itulak sa mga mapagpasyang labanan. Duguan ang kamay ni Pvt. Onaw at ang buong 4IB sa anim (6) na katutubong Buhid na nagpakamatay nito lamang Abril, 2023 dahil sa tindi ng mental tortyur na dinanas sa pamimilit ng mga itong sila ay paamining kasapi ng NPA at pasukuin. Ang utang na dugo ni Pvt. Onaw at ng 203rd Bde ay nararapat lamang na pagbayaran sa hukuman ng Demokratikong Gubyernong Bayan (DGB).

Ang paggawad ng rebolusyonaryong hustisya ay bahagi ng tungkulin ng BHB sa pagpapatupad ng batas at desisyon ng DGB. Pilitin mang batuhin ng putik at dungisan ang prestihiyo ng BHB at ng rebolusyonaryong kilusan ng utak-pulburang AFP-PNP-MIMAROPA at pahirap na rehimeng US-Marcos II, hindi maitatanggi ang pagyakap at pagsuporta ng mga katutubong Mangyan at ng buong mamamayang Mindoreño sa tunay nilang hukbo – na walang iba kundi ang Bagong Hukbong Bayan.

Gaano man ka-desperado ang paghahabi ng ilusyon ni BGen Cabangbang na humihina na ang rebolusyonaryong Pulang hukbo, pinasinungalingan ng matagumpay na ambus ng LDGC ang kanyang mga buladas!

Tangan ang hindi magagaping diwa, buong-giting na isusulong ng mga Pulang kumander at mandirigma sa ilalim ng LDGC ang armadong pakikibaka alinsunod sa linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Makakaasa ang mamamayang Mindoreño na tutupdin ng LDGC ang dakilang misyon nitong durugin ang berdugong AFP-PNP-MIMAROPA, ang mersenaryong galamay ng bulok na estado sa isla ng Mindoro. Patuloy na magpupunyagi ang Pulang hukbo sa paglilingkod at paggawad ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayang Mindoreñong malaon nang api at pinagsasamantalahan. Nakatudla ang lakas pamutok ng LDGC sa mga pasista upang ipagtanggol ang mamamayan, buhay man ang ialay, hanggang makamit ang ganap na tagumpay!###

Rebolusyonaryong Hustisya Nakamit ng Mangyan-Buhid sa Matagumpay na Ambus Laban kay Private Mayuay Onaw ng 203rd Brigade