Rebolusyonaryong Inahan kauban sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan!

Ilalom sa katilingbanong sistemang giharian sa tulo ka dangan nga mao ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Dayag nga walay maayong luna ang mga mamamuo ug mga mag-uumang inahan. Partikular sa mga mamumuong panguma sa mga asyenda, makita ang lutaw nga pagpihig sa kababayen-an sa pormang mas ubos nga suhulan itandi sa kalalakin-an sama pananglitan sa datus sa Ang Bayan niadtong Marso 7,2023 nga diin nagtunhay sa isla sa Panay ang ₱270 nga inadlawng suhulan sa usa ka babayeng mamumuong-panguma. Mas ubos kini sa kita sa kalalakin-ang mamumuong panguma nga ₱350-₱400 alang sa tibuok adlaw nga pagtrabaho. Sa maong isla, wala natagamtaman sa mayorya sa mga mamumuong panguma, babaye man o lalaki ang gitakda sa gubyerno nga ₱410 nga suhulan alang sa mamumuo sa agrikultura sa Western Visayas. Gibalewala sa dagkung agalong yutaan sa isla ang pagpataas sa suhulan nga gimando sa Department of Labor and Employment niadtong Abril 2022.

Kakunsabo ang mga upisyal sa ekonomiya sa rehimeng US -Bongbong Marcos Jr, girason nila nga “makadaut sa ekonomiya” ang mumho nga dugang suhulan. Sama sa ubang bahin sa nasud, labing dakung ihap sa kababayen-ang ginailang “adunay trabaho” ang anaa sa gitawag nga “impormal nga sektor” o sa trabahong dili regular, walay kaseguruhan ug wala o halos walay ginadawat nga sweldo.

Ang ubang mga inahan, sa paningkamot nga makatimbang sa bana alang sa pagbuhi sa pamilya, nahimo na hinuong biktima sa taas nga tantos sa pautang sa mga alimatok nga micro finance sama sa Arawan, CARD bank Incorporated, CEDPI, Cantilan Bank, Green bank , ASA , Pag-asa, Shine ug daghan pang ubang porma sa usura nga samot nagpalisud-lisud ug miguba sa istabling panginabuhi sa kabus nga hut-ong.

Sa pagpungkay sa katilingbanong krisis sa panginabuhian, mas unang nakasugat sa kalisud ang mga Inahan sa panimalay tungod kay sila ang nanguna sa pagbadyet sa gamayng inadlawng kinitaan sa ilang bana apan sila usab ang unang basulon kung sayong mahurot ang kunsumo sa pasangil nga kulang ang pamaagi sa pagbadyet sa kwarta.

Tungod niining mga obhetibong sitwasyon, mas milutaw ang ka panginahanglan ug kaangayan nga mosalmot sa armadong pakigbisog ang han -ay sa mga inahang Pilipino. Nahimo nilang inspirasyon ang mga mabayanihong diwa ug hiyas nilang Gabriela Silang ug Theresa Magbanwa nga ipadayon ang ilang nasugdang rebolusyon ngadto sa bag-ong tipo. Alang sa tanang kababayen-ang nakigbisog, determinado silang ilingkawas ang kaugalingon batok sa patriarkal, burges ug pyudal nga katilingban.

Sakit man mabiyaan ang kaugalingong anak ug pamilya apan alang sa usa ka rebolusyunaryong inahan, gaan ug abli kining gidawat isip usa ka bantugang hagit sa panahon tungod ug alang sa mahayag nga kaugmaon sa atong sumusunod. Ang pangandoy alang sa usa ka maamumahon nga katilingban alang sa mga anak, mga apo ug sa sunod nga henerasyon ang nagtukmod sa mga rebolusyunaryong inahan nga mosalmot ug mopadayon sa armadong pakigbisog hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Laing bug-at nga ginaatubang sa kababayen-ang pulang manggugubat, lakip na usab sa ka lalakin-ang manggugubat, ang paggukod sa militar sa ilang mga anak ug kapamilya aron pugson silang gamitong instrumento sa NTF- ELCAC – AFP ug PNP alang sa ilang disperadong kampanya sa pagpasurender sa membro sa NPA. Minangtas nga taktika sa militar ang paggukod sa mga inosenteng mga bag-ong natawo ug gagmay nga bata nga kaylap nang nahitabo sa atong nasud, ilugon sila gikan sa gisaligang mga paryente nga gibinlan sa bata, ipalutaw dayon sa publiko nga irresponsible ang inahan o ang mga rebolusyunaryong ginikanan aron hatagan og rason nga “ipaatiman” kini sa mga ahensya sa reaksyunaryong estado.

Atol niini nga okasyon, kabahin ang NPA- Surigao del sur nga nakigduyog sa pagsaulog sa adlaw sa mga Inahan sa tibuok kalibutan o Mother’s Day. Among pagpadangat sa taas nga pagsaludo sa tanang rebolusyunaryong martir nga inahan nga walay duha-duhang mihalad sa ilang tibuok panahon ug mabayanihong kinabuhi ilabina kang kaubang Wilma Austria Tiamson ug sa daghan pang uban.

Among gisaluduhan usab ang tanang mga rebolusyunaryo ug mga kadreng inahan sa rebolusyon nga sa kasamtangan miabaga sa bug-at nga tahas sa organisasyon alang sa pagpakatawo sa katilingbang Sosyalista nga tinuod motubag sa mga panginahanglan ug pangayo sa katawhan. Among giawhag ang mas daghan pang mga Inahan nga mosalmot sa han-ay sa nakigbisog nga mga Inahan pagmartsa paingon sa pagkab-ot sa hingpit nga kagawasan ug tinoud nga katilingbanong demokrasya.

Sampa sa New People’s Army.

Happy Mother’s day sa tanan!

Rebolusyonaryong Inahan kauban sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan!