Mensahe alang sa #IWD2023 Saulogon ang mapadayunong pakigbisog sa International nga Adlaw sa kababayen-an

Malipayong pagsaulog sa tanang kababayen-an alang sa ika-112 nga declaration sa int’ l women’s day, ilabina ngadto sa mga rebolusyonaryong kababaye-an nga walay pagduhaduha sa pagdawat sa hagit sa panahon pag-ako sa dakung responsibilidad aron pandayon ang bag-ong katilingban.

Taas nga pagsaludo usab ngadto sa mga nahimong martir sa rebolusyon nga mga kababayen-an tungod sa walay duhaduhang paghalad sa ilang bililhong kinabuhi sa pag-alagad sa makatarunganong gubat sa katawhan aron ipanganak ang katilingbang sosyalista nga tinuod motagad sa panginahanglan sa tanang hut-ong dinaugdaug ug gipahimuslan.

Napamatud-an na sa taas nga kasaysayan sa mga pakigbisog sa naghagong katawhan sa tibuok kalibutan ang bantugang papel sa kababayen-an. Apan sa kasamtangang kahimtang sa atong katilingbang semi kolonyal ug semi pyudal, padayon gihapon kining napailalom sa dominasyon sa nagtunhayng patriarkal, burges ug pyudal nga relasyon ngadto sa kalalaken-an.

Luyo sa mga pasiatab sa gobyerno sa giingon niining “Womens Empowerment and Gender Equality”, nagpabilin gihapong ubos ang oportunidad sa kababayen-an itandi sa kalalakin-an diha sa pagpanarbaho sa pribado ug pangpublikong buluhatan.

Apil gihapon ang sektor sa kababyen-an sa napailalom sa sistemang job order ug kontrakwal nga pagpanarbaho ilabina sa mga paktorya ug bisan sa gobyernong buluhatan. Dakung ihap usab sa health workers ug nurses mga kababayen-an nga maoy nahimong mga front liners panahon sa pagkuyanap sa COVID 19 ang hangtud karon kulang ug dili igo ang nadawat sa risk allowance.

Nagpabiling ubos gihapon ang sweldo sa mga magtutudlo sa pribado ug pampublikong eskwelahan nga diin ang mayorya usab niini mga babaye. Tumang kapait gihapon ang nahiaguman sa mga Migrant workers sa ilang pagpanarbaho ug mas bulnerable sila sa kabangis sa ilang amo, diin ang pinakaulahing nabiktima niini si Jullibee Ranara nga gi rape, gipatay, gisunog ug gilabay lang sa desyerto.

Tataw sa maong mga kahimtang sa atong nasud nga ang reaksyonaryong gobyerno sa Pilipinas inutil sa pagtubag ug pagsulbad sa mga batakang suliran sa atong nasud ilabina ang paghatag og kaseguruhan sa kaayuhan sa kababayen-an. Walay panglahutay ug estableng solusyon nga gihimo sa gobyerno alang sa pundamental nga problema sa katilingban.

Imbis himuan og konkretong lakang ang daghang problema sa ekonomiya, pulitika, diskriminasyon ug bullying, gipabuylo na hinuon niini ang mga dole-out ug mga band aid solution sa natad sa ekonomiya nga samot miguba sa pwersa sa produksyon. Padayong nasinati sa sektor sa kababayen-an ang pagpihig ug pagpakaubos sa katakus niini subay sa daghang aktwal nga mga kasinatian.

Dakung sukwahe kini sulod sa rebolusyonaryong kalihukan, natagamtaman dinhi ang pagrespeto sa kababayen-an.

Makita ang pagpapel sa kaubang kababayen-an dinha sa lain-laing matang ug porma sa rebolusyonaryong gimbuhaton bisan asa man nga natarang gerilya.

Kasagarang ginapapelan niini ang gimbuhatong medical ug pinansya. Bisan sa lainlaing porma sa gimbuhatong militar ug uban pang manual nga gimbuhaton sila usab nagasalmot.

Ginaila ang bantugang papel niini alang sa komprehensibong pag-asdang sa rebolusyon. Giila usab nga imposibleng moabante hangtud sa hingpit nga kadaugan ang rebolusyon kung dili mosalmot ug molihok ang maong sektor.

Busa atong giawhag ang bagang ihap sa kababayen-an nga mosunod sa tunob sa mga bantugang mga rebolusyonaryong kababayen-an nga mihalad sa ilang tibuok kinabuhi alang sa katilingbang tinuod nga nagtubag sa interes sa gidaugdaug ug gipahimuslan nga katawhan.

Mabuhi ang kababayen-ang nakigbisog!

Sampa sa New People’s Army!

Saulogon ang mapadayunong pakigbisog sa International nga Adlaw sa kababayen-an