Sulat parangal alang sa upat ka rebolusyunaryong martir sa Surigao del Sur

Ang NPA-Surigao del sur naghatag sa iyang hugot ug militanteng pagsaludo ngadto kanila ni kaubang Bernie/JD o Alberto Castañeda, 38 anyos, natawo niadtong Agusto 29, 1985, minyo, misampa niadtong 2006 usa ka platon lider ug ang iyang asawa nga si ka Preka o Chen P. Ortiga, 33 anyos, natawo niadtong Nobyembre 12, 1990, igo lang siya nakaabot sa unang ang-ang sa kolehiyo, misampa siya niadtong 2009 ug nahimong political instructor ug ang ikatulo sa namatay sa drone attack si Ka Jeo o Goyong usa ka squad lider.

Apan sa wala pa ang bombing, sa maong petsa ug oras, una nang namartir si kaubang Neo o Erick Colon, human siya naambus kuyog ang lain pang 3 ka kauban sa ilang pagpauli sa ilang gikampohan dala ang supply aron magamit nila sa ilang lakawan, dihang ilang nasundan ang isa sa kolum sa kaaway nga moataki na unta sa ilang temporaryong gikampohan, kapin kun kulang 100 metros na lang gikan sa gipunduhan sa mga kauban. Siya natawo niadtong Nobyembre 26, 1993, 30 anyos ang pangidaron, usa ka mag-uuma ug opisyal gihapon sa maong unit.

Pareho silang namartir human ang nahitabong desperadong pag-ataki sa 30th IBPA gamit ang duha ka drone ug pagtagak og 6 ka rocket bomb didto sa bukirong bahin sa katarugan, barangay Lubo, Cantilan, Surigao del Sur. Nahitabo kini niadtong Mayo 11, alas 5:15 sa kahapunon, tuig 2023.

Nagpadangat kami sa among lalom nga pahasubo ngadto sa tanan nilang pamilya ug mga higala. Sa pagkatinuod, ang ilang kamatayon naghatag og kasubo sa atong kasingkasing isip mga kaubang rebolusyunaryo ug matinud-anong komunista. Bisan pa niana, ang ilang paghalad sa ilang dili makikaugalingong kinabuhi ug didikasyon ngadto sa proletaryado, sa tanang gidaugdaug, gipahimuslan nga hut-ong ug katawhan naghatag kanato og kasibot nga ipadayon ang atong rebolusyunaryong martsa paingon sa hingpit nga kadaugan sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

Nahibalo kami sa ilang rebolusyonaryong kinabuhi ug kung giunsa nila pagtransporma ang ilang kaugalingon gikan sa pagka ordinaryong sibilyan ngadto sa usa ka maisugon nga mga rebolusyunaryong manggugubat alang sa kawsa sa kabus nga katawhan. Maayo silang nag-alagad sa gidaugdaug ug gipahimuslang katawhan. Ang ilang dili makikaugalingong didikasyon ngadto sa kalihukang pagpalingkawas tukma ug angayan natong himuong sumbanan alang sa atong paglahutay sa malisod nga armadong rebolusyon.

Ang pakigbisog alang sa tinuod nga kalingkawasan, demokrasya ug sosyalismo batok sa mga pasista, mga madaug-daugon ug mga mapahimuslanon usa ka kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog. Ang mga nagharing hut-ong sama sa dagkung agalong yutaan, dagkung burgesya komprador ug tanang imperyalistang gahum sa tibuok kalibutan, bisan kanus-a dili kini moyukbo sa gahum sa katawhan ug labaw na nga dili nila boluntaryong isurender ang tanang bahandi nga ilang natulis gikan sa katawhan.

Naghudyaka ang berdugong tropa sa AFP, PNP ug NICA-Caraga kung adunay ilang mapatay nga mga rebolusyunaryo sa pagtuo nga kini lamang ang bugtong pamaagi aron mabuntog ang kawsa sa mga nakigbisog. Imbis nga tubagon ang mga batakang pangayo sa mga mamumuo alang sa makatarunganong sweldo, pagpataas sa presyo sa produkto sa mga mag-uuma, pagtubag sa pangayo sa mga kabus sa kalungsuran ug kasyudaran, nagkadaku nga utang sa nasud nga mokapin na ₱13.75 trilyon apan kabangis ang ilang gitubag. Nagkapuliki ang pasistang estado sa pagpamatay ug paggukod sa mga lider o indibiwal ug mga organisasyon matag panahon nga nahulga ang iyang paggunit sa gahum. Pinaagi sa NTF-ELCAC, Anti Terrorism Council ug Anti Terror Law gihimong lihetimo ang ilang paggukod ug pagpriso sa tanang kritiko sa inutil nga gobyerno.

Busa, sa atong pagmartsa paingon sa hingpit nga kadaugan, dili lang pipila ka kinabuhi ang mahanaw. Apan, mas daghan pa ang mobarug aron ipadayon ang pagdilaab sa kalayo sa pakigbisog ug ang matag dugo nga miagas gikan sa mga rebolusyunaryong martir ug bayani mobisbis kini sa determinasyon sa katawhang nakigbisog nga bag-ohon ang ilang kaugalingong kapalaran.

Malaumon kita nga ang tibuok rebolusyunaryong pwersa mosalo ug moabaga sa ilang nabiyaang mga tahas alang sa mapadayunong pagkab-ot sa mas daghan pang kadaugan. Lig-on ug determinado natong huptan ang mabayanihong diwa sa mga martir sa rebolusyon samtang nagpadayon kitang nagpaasdang sa gubat sa katawhan batok sa terorismo sa estado ni rehimeng US-Marcos Jr ug pagkab-ot sa katilingbanong kalingkawasan.

Rebolusyonaryong martir bantayog nga dili matarog!

Mangahas moasdang taliwala sa malisod nga makigbisog!

Sulat parangal alang sa upat ka rebolusyunaryong martir sa Surigao del Sur