Taas nga Pagsaludo kanimo Ka Ajam, usa ka rebolusyonaryong bayani!

Among gipaabot gikan sa Bagong Hukbong Bayan Agusan del Norte (BHB-ADN) ang among pagpahasubo ngadto sa kapamilya ug tanang mga higala ni Delfin Santero o mas naila sa rebolusyonaryong kalihukan nga Ka Ajam, Ka Port, Ka Lord.

Si Ka Ajam, Ka Lord usa ka kamagulangang anak nga natawo niadtong Oktobre 16, 1997 gikan sa hut-ong kabus nga mag-uuma.

Tungod sa kalisud, miundang siya sa pag-eskwela ug sayong nanarbaho isip usa ka construction worker ug usa ka minero nga nisinati sa ubos kaayo nga sweldo ug kita.

Ang maong kahimtang lalom nga mipukaw kaniya sa unsa kadunot ang sistemang semi-kolonyal ug semi-pyudal (SK-SP) nga nasud. Niaghat kini sa iyang agresibong pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan niadtong May 17, 2020.

Lalom niyang nàsabtan ang gamot hinungdan sa kalisud dihang pormal niyang nakab-ot ang mga series sa pulitikanhong pagtulun-an ug kurso sa Pambànsa Demokratikong Paaralan ug labaw kining natin-aw sa sunod nga ang-ang sa kursong pampartido.

Dali siyang masuod sa mga kauban ug masa tungod sa iyang maayong gawi—pagkakugihan, matinabangon ug aktibo sa tanang natad sa mga gimbuhaton.

Sulod sa iyang duha ka tuig ug walo ka bulan nga pàgsalmot, iyang gipakita ang kaligdong ug kamatinud-anon.

Hangtud sa katapusang gutlo sa iyang rebolusyonaryong kinabuhi, maisugon ug walay kahadlok niyang giatubang ang pinakataas nga porma sa sakripisyo —ang paghalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang dakong pagmahal sa hut-ong linupigan ug dinaugdaug nga hut-ong.

Usa Ka maayong sulundon ang diwang gipakita ni Ka Ajam sa iyang pagkarebolusyonaryong batan-on- sulod sa organisasyon sa Bagong Hukbong Bayan nga nagapaasdang sa Armadong Pakigbisog.

Tinuod nga bayani ug nagmahal sa pagpàlingkawas sa nasud batok sa tulo ka dangan sa katilingban- ang Imperyalismo, Pyudalismo ug Burukrata Kapitalismo.

Sayo man nga nakutloan sa kinabuhi si Ka Ajam, apan dili na mapapas sa kasaysayan ang iyang mga bulawanong tampo sa Armadong pakigbisog alang sa tinuod nga kalingkawasan sa nasud.

Ka Ajam Martir sa Rebolusyon, Bantayog nga Dili matarug!

Taas nga Pagsaludo kanimo Ka Ajam, usa ka rebolusyonaryong bayani!