Tuis nga kamatuoran, pagtuis usab sa kasaysayan

Malinglahon ang mga salamangka sa mga bakakong mga tigsibya sa daw peryahang programa sa Philippine Army matag adlaw’ng dominggo sa istasyonan sa radyo DXBC (Radyo Bagting). Kanunay nagpaghut daw irong’ nakulangan sa bahog, ug ang ilang pabalikbalik nga paghot ug pagarpar sa ilang mga CMO officers mao ang lamat sa programa niining “CLIP” (Comprehensive Local Integration Program)! Sa ilang propaganda, ilang gihulagway ang kabatan-onang Pilipino nga kuno mga “NAILAD” o “NALINGLA” daw sa pagpanghaylo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug New Peoples Army (NPA). Ilang pugos ipatuo nga ang mga kabatan-onang Pilipino nga sa kasamtangan maisugong mga manggugubat ug kumander sa NPA mga batan-ong nalingla ug nailad, daw mga batang walay kahibalo nga nadani sa tam-is nga dulse. Kataw-anan kayo ang dayag nga pagtuis ug atake brutal sa atong bulawanong kasaysayan isip usa ka nasud. Sa ilang mga pampleto sinayop nga gikutlo pa nila nga panultihon ang giingon ni Dr. Jose Rizal nga “Ang kabataan ang syang pag asa ng inang bayan!”.

Tinuod kini nga panulat ni Dr. Jose Rizal hangtud karon. Pagtulon-an kini sa atong bulawanon ug madugoon nga kasaysayan. Kini nga panultihon nahimong silyo sa kabatan-onang Pilipino nga dili kayang tuison ni bisan kinsang berdugong heneral nga tungod sa pagkabangkarote niini sa kasaysayan nagpataka nalang og sabwag sa mga bakak. Ang kalihukang propaganda sa mga ilustrado nga mismo si Dr. Jose Rizal usa sa lig-ong haligi gisalmotan sa kabatan-onang Pilipino nga mga manunulat, pintor, iskulptor, kompositoir og mga aktor sa teatro. Ang mga bayaning maisugong mihalad sa sa ilang dugo ug singot sa rebolusyong 1896, kadaghanan mga kabatan-onang nagtukaw, nagpakabana ug nahimatngong musokol. Bisan ang kapin sa 200 ka armadong pagsukol nga gipangulohan ni Lapu-lapu, Daguhoy, Magalat, Ateinza, Sumoroy, Deigo Silang ug uban pa sa wala pa ang rebolusyon 1896 kadaghanan mga kabatan-onang Pilipino nga maisugong migunit sa armas, kampilan, bangkaw ug sapang aron panalipdan ang katawhan ug ang inahang nasud. Human nagtraydor si Hen. Emillio Aguinaldo sa katipunan piaagi sa pagpatay niya ni Bonifacio ug pagbaligya sa rebolusyon sa kantidad nga P400,000 gipadayon pa gihapon sa mga maisugong mga batan-ong heneral and rebolusyon sama nilang Heneral Antonio Luna, Hen. Gregorio del Pilar ug Hen. Emillio Jacinto. Bisan atubangan sa masdaku, maskusgan ug masdemakinang kaaway nga mao ang imperyalistang amerikano walay kahadlok ang mga bayaning mibarog atubangan sa nagpungasing kanyon ug nagbagang mga balinis sa mga langyaw’ng manunulong. Ang katapusang pagbarug sa katipunan mao ang batan-ong heneral nga si Macario Sakay nga gibansagang tulisan sa mga amerikano aron tuison ang iyang pagkamakinasudnon ug pagkamabayanihon kansang mga manggugubat kadaghanan mga batan-on.

Ang unang nag-organisa sa mga unyong mamumuo sa La tondena ug naglunsad ug dagkong welga mga kabatan-onang Pilipino nga nagtuon na sa mas lambo ug mas praktikal nga rebolusyonaryong syensysa. Ang kabatan-onang estudyate mao ang kadaghanan kinsa maisugong miprotesta batok sa rehimeng US-Macapagal sa kontra katawhang programa sa Commission of Anti-Filipino Activities (CAFA) niini, nga nagdeklarang illegal ang pag-isa sa atong bandila ug paghisgot sa mga makinasudnon ug demokratikong katungod nga mga isyu. Ang kadaghanan sa nagtukod sa sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa unang pagkatukod niini niadtong Nobyembre 7, 1930 mga kabatan-onan. Ang bantugang First Quarter Storm (FQS) panahon sa bangis nga Martial Law sa kanhing diktadoryang Ferdinand Marcos gihalaran sa linibong kinabuhi sa kabatan-onang estudyante nga gimasaker, illegal nga gidakop, gitortyur, gisalbeyds ug ang ubang mga biktimang kababayen-an gipanglugos sa mga berdugong AFP/PC. Panahon sa Edsa 1 niadtong 1986, kapin 60% sa mga maisugong mimartsa padulong sa Malacanang mga kabatan-onang Pilipino nga mga membro sa mga makinasudnon ug demokratikong mga organisasyong kabatan-onan nga mibarug atubangan sa mga buka sa pusil ug mga tangke de Gerang ilalom sa kuman sa kanhing itoy nga Heneral Favian Ver. Sa pagpalagpot sa laing kurap, Tamaye ug palahubog nga diktadoryang Joseph”Erap” Estrada niadtong 2001, dakung ihap usab sa Edsa 2 ang mga kabatan-onang Pilipino pinaagi sa alyansa niining “Estrada Resign Youth Movement” (ERYM). Hangtud karon, ang silyo nga gikulit sa mga sinulat ni Dr. Jose Rizal, ang silyo sa mga dugong gipirma sa kasulatan sa katipunan nga gipangulohan ni Andres Bonifacio, ang silyo sa dugo ug singot nga gihalad sa mga kabatan-onang estudyante panahon sa FQS, ang silyo sa dugo nga giula sa Mendiola, hasyenda Luisita ug sa Kidapawan masaker diin ang mga kabatan-onan uban sa mga masang mag-uuma mihalad sa ilang tampo sa pakigbisog alang sa mga demokratikong katungod sa ilang mga ginikanan, kining tanan wala makawang. Padayon kining gikuptan ug maisugon giisa sa mas taas nga pagpraktika. Sama nilang Lapu-lapu, Daguhoy, Diego Silang ug Andres Bonifacio daghan sa kabatan-onang Pilipino ang padayong migunit sa armas aron hingpit kab-uton ang tinuod nga kagawasan ug Demokrasya.

Ang kabatan-onang Pilipino dili mga ignorante. Nagtuki, nagtuon ug nagkat-on sila sa kasaysayan ug sa dagan sa katilingban. Sila ang dugay nang nagtampo sa ilang kusog kaalam ug kinabuhi aron mapundar ang pundasyon sa atong nasud. Gikan pa nilang ka Andres Bonifacio sa rebolusyong 1896 hangtud karon wala makawang ang mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa PKP ug BHB daghan gikan sa kabatan-onang Pilipino nga hangtud karon hugot migunit sa makasaysayanong panultihon ni Dr. Jose. Gidugangan pa gani kini niadtong dekada 70 sa Kabataang Makabayan sa panawagang: “Kabataang Makabayan, lisanin ang pamantasan, tumungo sa kanayunan, maglingkod sa bayan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!” ug ang: “ Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon kelan pa?” Gikan pa sa sigaw sa pugad lawin hangtod sa kasamtangang nagkakusog nga bag-ong tipo nga nasudnon-demokratikong rebolusyon, kauban ang kabatan-onang Pilipino nga nagpursige dungan sa pagmartsa paabante sa mga masang Pilipinong dinaugdaog ug pinahimoslan aron kab-uton ang katilingbang dunay tinuod kagawasan, kaangayan ug kalinaw. Ang kasamtangang kadunot sa katilingban ilalom sa puno sa kurapsyon ug sindikatong gobyerno, ang mga pagtulon-an sa kasaysayan ug ang padayong pagpangawat sa bahandi ug pagpangyatak sa atong soberanya sa mga langyaw mao ang nagpabuka sa mga hunahuna sa kabatan-onan aron mosubay sa hayag nga dalan sa rebolusyon!

Busa ang New Peoples Army-Zamboanga Peninsula Regional Operations Command nagsaludo sa tanang kabatan-onang Pilipino nga hangtud karon niisa sa bandila sa rebolusyonaryong diwa. “Ang kabatan-onan mao ang paglaum sa inahang Nasud”. Tinuod kini ug dili natu kalimtan. Ang atong kasaysayan usa ka taas nga kasaysayan sa pakigbisog nga diin ang kabatan-onan adunay mabulokong tampo. Dili kita mahadlok ug dili kita maglibog. Asdang sa gubat sa katawhan hangtud sa paggitib sa pulang kagawasan. Padayon sa pagpukaw, pag-organisa, pagtuki ug pagpalihok sa inyong han-ay alang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon hangtud sa pagpabarog sa bag-ong Demokratikong Republika sa Pilipinas.

Mabuhi ang kabatan-onang Pilipino nga Makinasudnon! Mabuhi ang nasudnon demokratikong rebolusyon! Batukan ang pasista ug tiranong rehimeng US-DUTERTE. Ibutyag ang mga bakak sa AFP aron linglahon ang katawhan.

Tuis nga kamatuoran, pagtuis usab sa kasaysayan