Walang engkwentrong naganap sa Sityo Kulitob noong Oktubre 1

Walang engkwentrong naganap sa Sityo Kulitob, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Oktubre 1. Sinungaling at desperado na ang 203rd Brigade sa kanilang pagpapakalat ng balita kaugnay sa engkwentrong naganap sa pagitan ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC) at 4th Infantry Battalion (4IB) sa nasabing lugar.

Sariling likhang labanan ito ng 203rd upang ipangalandakan ang tagumpay ng kanilang operasyon, umani ng karangalan ang mga opsiyal at bigyang    katwiran ang kanilang walang habas na pagpapaputok, istraping, at paghahasik ng terorismo sa mga komunidad ng katutubo. Matatandaang biktima ng ilang ulit na pambobomba ang mga residente ng sityo Kulitob at mga karatig mula pa ng taong 2021. Nitong nakaraang mga buwan lamang biktima ng grabeng pambubugbog, tortyur at pekeng pagpapasuko ng 203rd ang mga residenteng katutubo sa karatig sityo ng Kulitob. Sa bagong pagpapakana ng pekeng labanan laban sa NPA, walang hiyang kinukundisyon na naman ng 203rd ang mamamayan sa mga gagawin nitong paglabag sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas. Tinatawagan namin ang mga opisyales ng lokal na gubyerno ng Panaytayan, ng Mansalay at Oriental Mindoro na imbestigahan at tulungan ang mga naapektuhan ng pekeng labanan sa sityo Kulitob.

Sa ganitong klase ng manipulasyon ng mass media at pansindak-sa-mamamayan na combat operation nasasayang ang pondo ng bayan. Tiyak na ang nasabing operasyon at pekeng labanan ay pinag-aksayahan ng bala, mga pasabog at mga kagamitang militar, pati mga pabuya sa diumano mga intelidyens operatives (na bahagi ng intelligence and confidential funds) at alawans ng tropang pangcombat.    Napakasahol at kamuhi-muhi ang desperadong pakanang ito ng    203rd Brigade na magsunog ng pondo ng bayan habang napapabayaan ang batayang pangangailangan mamamayan lalo na ang mga Mindoreñong nakatira sa kabundukan na mga magsasaka, setler at mga katutubong dumaranas ng matinding kapabayaan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II. Imbis na ituon sa mga programang makatutulong para sa pagpapaunlad ng produksyon at programang agrikultural, winawaldas lamang ang pinaghirapang buwis mula sa pawis at dugo ng mga Mindoreño para lang sa kasinungalingan at pananatili ng terorismo ng berdugong 203rd Brigade. Dapat itong mahigpit na labanan at tutulan ng mamamayan!

Nananaginip nang gising ang rehimeng US-Marcos II at ang utusang aso nitong 203rd Brigade sa kanilang hangaring sindakin ang mga Mindoreño at putulin ang ugnayan ng Pulang hukbo sa mga mamamayan sa kanilang terorismo at kasinungalingan. Ginagatungan lang nito ang umaalimpuyong galit at pagkamuhi ng mga Mindoreño sa bulok na reaksyunaryong estado. Lalo lamang nitong ipinapakitang wasto ang pagsalig ng mamamayan sa demokratikong rebolusyong bayan at armadong pakikibaka para pabagsakin ang kasalukuyang korap at bulok na sistemang umiiral at itayo ang Demokratikong Gubyernong Bayan, ang tunay na gubyernong nagtataguyod ng kagalingan ng mamamayan.

Biguin ang kasinungalingan at pasismo ng AFP at ilehitimong rehimeng US-Marcos II! Mamamayang Mindoreño, sumapi sa BHB!

Walang engkwentrong naganap sa Sityo Kulitob noong Oktubre 1