Articles tagged with Ilocos-Cordillera

FMO ng AFP, binibigo ng Ilocos-Cordillera-BHB
November 14, 2022

Serye ng mga taktikal na opensiba ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa mga pasistang tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) upang biguin ang mga focused military operations (FMO) nito sa Ilocos-Cordillera. Ang pinakahuling aksyong militar ay naganap noong Nobyembre 4 bandang alas-4 ng hapon sa Barangay Mogao, Licuan Baay, Abra […]

The focused military operations, that continue to commit countless human rights violations against the people, are being foiled by the series of tactical offensives by the people’s guerilla arm
November 11, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The most recent tactical offensive launched by the New People’s Army (NPA) against the focused military operations (FMOs) by the fascist AFP forces of the terrorist and tyrant Marcos-Duterte puppet regime was the harassment set against one (1) column of the 54th IB and the 102nd IB in Barangay Mogao, Licuan Baay, Abra at 4 […]

The best of my life was in the NPA
January 13, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-CPDF | Ka Maria Nel | Member |

[An open letter to the 5th CMO Battalion — Philippine Army and Task Force ELCAC – Northern Luzon and simultaneously a response to the invitation of Radyo Natin in Bontoc, Mt. Province to the CPP-NPA to join the Philippine Army on air] I am a retired Red fighter of the NPA, among those you are […]

Nalabbaga a mannakigubat, kalalaingan nga annak ti umili
September 13, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ilocos Sur (Alfredo Cesar Command) | Saniata Maglaya | Spokesperson |

Sungbat ti Alfredo Cesar, Jr. Command iti pablaak ni Dumbrique a ni Ka Eugene ken dadduma nga out of school youth ket “utu-uto ken naallilaw” tapno pumaset iti armado a rebolusyon Awan ti karbengan ti reaksyunaryo a gubyerno a birngasan dagiti kabataan nga utu-uto ta ti kinaagpayso na, ti gobyerno ti makagapu nu apay nga […]

Pammapatay kenni Junior Valdez, aramid ti berdugo nga 81st IBPA
September 13, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ilocos Sur (Alfredo Cesar Command) | Saniata Maglaya | Spokesperson |

Iti amin a tay-ak ti trabaho ti New People’s Army, ipangpangruna dagiti Nalabbaga a mannakigubat ken kumander ti interes ti naruay nga umili. Kadagiti maisaysayangkat a taktikal nga opensiba ken iti panangiyabante iti gubat ti umili, ni kaanuman saan a nagbalin a target dagiti sibilyan. Saan laeng a panagsurot daytoy kadagiti linteg ken pagannurotan iti […]