Ang Bayan Special Issue | September 20, 2010 US Counter-Insurgency Guide 2009: Gabay sa imperyalistang interbensyon at agresyon at kontra-rebolusyonaryong digma

,

Download

Download

US Counter-Insurgency Guide 2009: Gabay sa imperyalistang interbensyon at agresyon at kontra-rebolusyonaryong digma