Nangalisbo nga mga bakak ug bangis nga pasismo ni Duterte

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Niining milabayng mga semana, walay kaulaw si Duterte ug iyang mga pasistang alipures sa pagtuis sa kamatuoran sa walay-kapaingnang tinguha nga dauton ang Partido ug rebolusyonaryong kalihukan. Usa kini ka desperadong pagsulay nga hatagan ug katarungan ang labawng mapanumpuong mga lakang aron sumpuon ang pagsukol sa katawhang Pilipino sa iyang tiraniko ug teroristang paghari.

Una, hinangal niyang gipasanginlan ang BHB nga mao kuno’y nagpaluyo sa pagmasaker sa siyam ka mag-uuma niadtong Oktubre 20 sa Sagay, Negros Occidental nga nakigbisog alang sa ilang katungod sa yuta. Daku kaayo kining binuang tungod kay sa wala pa kini, gitulisok sa AFP ang mga mag-uuma nga tigsuporta kuno sa BHB. Nanghunaw og duguang kamot si Duterte atubangan sa nanglapaw nga ebidensya nga ang brutal nga pagpatay usa ka binuhatan sa mga paramilitar nga SCAA nga ginapadagan sa AFP.

Gisundan pa kini sa mangilngig nga masaker sa pagpatay sa mga ahente sa estado sa abogado sa mga pamilya sa mga biktima.
Niining bag-o usab, pinugos nga gihulagway ni Duterte ang PKP ug BHB isip kontra-Lumad sa usa ka hugaw nga kampanya sa pagpangdaut. Baga kaayo og nawong ang AFP, mga binayrang kriminal nga traydor sa mga Lumad ug mga tawo ni Duterte nga maoy nanguna niini nga kampanya. Sa pagkatinuod, ang AFP maoy walay-puas nga nagaatake sa mga Lumad sa pagsulay nga pugson sila pagtahan sa ilang yutang kabilin aron makawkaw kini sa dagkung plantasyon ug minahan.

Buot ni Duterte nga madaut sa mata sa katawhan ang BHB, ang ilang tinuod nga kasundaluhan nga pursigidong nag-alagad kanila. Walay-kapaingnang tinguha ni Duterte ug sa AFP nga bungkagon ang panaghiusa sa BHB ug sa masang kabus. Buot niyang hikawan ang masa sa katarungang moral nga manalipod batok sa armadong pagpanumpo, pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Dungan niini nga kampanya, subling giduso ni Duterte ang kaso aron ideklara ug tatakang “terorista” ang PKP ug BHB. Gamiton kini aron labawng pig-utan ang nagkadaiyang pwersang oposisyon nga giila sa AFP nga sikretong kauban sa PKP sa minugna-mugnang sugilanon nga “Red October.”

Buot dauton ni Duterte ang Partido aron palanaton ug ipakaylap sa tibuok nasud ang balaod militar nga gipahamtang karon sa tibuok Mindanao. Nagdali-dali siya nga ipahamtang kini aron siguruhon ang resulta sa eleksyon sa Mayo 2019 ug siguruhon ang kontrol sa kongreso ug ang proyektong pederalismo aron magdugay pa siya sa poder.

Kadungan ang kampanya ni Duterte sa pagmugna og dagkung bakak batok sa rebolusyonaryong kalihukan sa walay-puas nga gubat-pagpanumpo ubos sa Oplan Kapayapaan. Usa ka brutal nga todo-gyera ang ginapatuman sa AFP sa kabanikanhan nga naglakip sa kaylap nga pagpamatay, tortyur, pag-aresto ug pagbilanggo ug uban pang mga abusong militar ug paglapas sa tawhanong katungod, ug dagkung operasyong kombat nga ginasuportahan og mga kanyon, helikopter ug drone nga adunay ayuda ug direktang tambag sa militar sa US.

Aron makahimo og ilusyon sa kadaugan, liboan ka mga mag-uuma ang ginailad o ginapugos nga moparada isip mga “misurender nga NPA.” Apan sukwahi sa tumong sa AFP, nagaduol ang mga biktima niini sa BHB aron isumbong ang pagpangabuso sa militar, mangayo og hustisya ug mosuporta sa hukbong bayan.

Sa milabay’ng duha ka tuig kapin, midagsang ang basura sa dagkung bakak ni Duterte. Walay pagkapuol si Duterte sa paggamit sa iyang poder ug pagwaldas sa gatusan ka bilyong piso nga kwarta gikan sa katawhan sa pagmugna og pantastikong mga sugilanon.

Gigamit niya ang pasistang doktrina sa Dagkung Bakak ni Hitler: Balik-balika ang bakak, hangtud mao na kini ang tuohan isip kamatuoran; ug kung mas daku ang bakak, mas maayo, kay kinsa man ang magtuo nga adunay buang nga momugna og ingon niana kadakung pagtuis sa kamatuoran.

Haom kaayo ang maong taktika kang Duterte nga tabian, bastos ug baba, hakog sa atensyon ug pasistang uhaw sa dugo. Ubos sa iyang paghari, mas dagku ug mas ngil-ad ang mga bakak, mas hugaw ug baho ang gitaguang mga sikreto. Apan bisan unsa pa man kadaku ang mga ilusyon ug mini nga dramang gimugna ni Duterte, pakyas siya nga pugnga’ng mohungaw ang nangalisbo nga mga sikreto sa iyang dunot nga paghari.

Sunod-sunod ang mini nga drama ni Duterte nga nagsilbing panabon sa dunot nga nagharing sistema ug pagkadunot sa iyang rehimen. Daw dakung pasundayag ang iyang “gyera kontra-droga”, “gyera kontra-korapsyon,” pagposturang anti-US, maki-soberanya ug maki-kalinaw.

Hungog si Duterte sa pagtuong hingpit niyang mailad ang katawhang Pilipino sa gimugna niyang ilusyon ug drama. Tin-aw na sa katawhan nga si Duterte ang agalon sa tanang sindikato sa droga, utok sa korapsyon, papet sa US, traydor sa katawhan, tigbaligya sa nasudnong soberanya ug numero unong pasista.

Hungog si Duterte sa pagtuong mapahilom o malisang niya ang katawhan sa iyang pagpamakak ug pagwarawara sa kabangis sa estado. Mora siya og daut nga plaka sa pagdeklarang dugmukon niya ang BHB pag-abot sa tunga-tunga sa 2019, human mapakyas ang ubang deklarasyon nga dugmukon ang BHB ayha mahuman ang 2018. Sa pagkatinuod, padayong nagaasdang ang armadong pakigbisog sa tibuok nasud.

Atubangan sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya ug panginabuhi, palas-unon nga buhis ug uban pang pabug-at nga palisiya, burukrata-kapitalistang korapsyon, imperyalistang pagpanginlabot ug pagpaantus, krimen ug narko-pulitika, ug mas mangtas nga armadong pagpanumpo ubos sa rehimeng Duterte, samot nga nagkadaghan ang nadani nga mosalmot sa lainlaing dagway sa pakigbisog.

Wala natarog ang determinasyon sa katawhang Pilipino nga makigbisog aron tapuson ang tiranya ug terorismo ni Duterte. Wala sila nawad-an ug paglaum, gani, samot pa silang napukaw aron subayon ang dalan sa armadong rebolusyonaryong pakigbisog.

Nangalisbo nga mga bakak ug bangis nga pasismo ni Duterte