Archive of Editorials

Study theory and history to advance revolutionary practice
January 21, 2023

A widespread study movement to review Marxism-Leninism-Maoism and the Party’s basic principles is now being carried vigorously through the entire revolutionary movement. Party committees and cadres, as well as the commanders and fighters of the New People’s Army (NPA) and activists in the mass movement in the rural and urban areas, are energetically studying theory […]

Magbalik-aral sa teorya at kasaysayan para isulong ang praktika ng rebolusyon
January 21, 2023

Buong sigla ngayong isinusulong sa buong rebolusyonaryong kilusan ang isang malawak na kilusang pagbabalik-aral sa Marxismo-Leninismo-Maoismo at mga batayang prinsipyo ng Partido. Puno ng sigasig ang mga komite at kadre ng Partido, gayundin ang mga kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga aktibista sa kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran, sa isinasagawang […]

Magtuon-balik sa teorya ug kasaysayan aron iasdang ang praktika sa rebolusyon
January 21, 2023

Pursigidong ginalunsad karon sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan ang usa ka lapad nga kalihukan sa pagtuon-balik sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug mga batakang prinsipyo sa Partido. Puno sa kadasig ang mga komite ug kadre sa Partido, ingonman ang mga kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug mga aktibista sa kalihukang masa sa kabanikanhan ug kasyudaran, sa […]

Make big strides, attain great victories
January 07, 2023

Imbued with revolutionary spirit, the Communist Party of the Philippines is fully resolved to stride and make big achievements in the new year 2023. The party is determined to further consolidate and gain strength and firmly lead the comprehensive advance of the people’s democratic revolution across the country. The new year does not bring any […]

Humakbang nang malaki, kamtin ang matatayog na tagumpay
January 07, 2023

Lipos ng diwang rebolusyonaryo, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay puno ng determinasyon na humakbang nang malaki pasulong at kamtin ang matatayog na tagumpay sa bagong taong 2023. Determinado ang Partido na ibayong konsolidahin at palakasin ang sarili at buong-tatag na pamunuan ang komprehensibong pag-abante ng demokratikong rebolusyong bayan sa buong bansa. Walang dalang pangako […]

Magtikang sang daku, agumon ang mga mataas nga kadalag-an
January 07, 2023

Puno sang diwa nga rebolusyonaryo, ang Partido Komunista ng Pilipinas napun-an sang determinasyon nga magtikang sang daku pasulong kag agumon ang mga mataas nga kadalag-an sa bag-ong tuig 2023. Determinado ang Partido nga labing konsolidahon kag pabaskugon ang kaugalingon kag lubos-kalig-on nga pamunuan ang kumprehensibong pag-abanse sang demokratikong rebolusyon sang banwa sa bilog nga pungsod. […]

Motikang og daku, kab-oton ang tag-as nga kadaugan
January 07, 2023

Buhong sa di­wang re­bo­lu­syo­nar­yo, ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas pu­no sa de­ter­mi­na­syon nga motikang og daku pa­su­long ug kab-oton ang tag-as ng kadaugan sa ba­g-ong tuig 2023. De­ter­mi­na­do ang Par­ti­do nga labaw pang kon­so­li­da­hon ug pakusgon ang kaugalingon ug tibuok-kalig-on nga pa­ngulohan ang kumpre­hen­si­bong pag-a­ban­te sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa katawhan sa tibuok nasud. Wa­lay da­lang […]

Long live the memory of Ka Joma! Strengthen the Party and advance the revolution!
December 21, 2022

The whole party and revolutionary movement give extraordinary honor to Jose Maria Sison (Amado Guerrero), founding chairman of the Communist Party of the Philippines, and greatest Filipino and revolutionary leader of the past century. For so long, Ka Joma served as guide and beacon, bastion and bulwark of the Party and the Philippine revolution. Ka […]

Mabuhay ang alaala ni Ka Joma! Palakasin ang Partido at isulong ang rebolusyon!
December 21, 2022

Natatanging parangal ang ibinibigay ng buong Partido at rebolusyonaryong kilusan kay Kasamang Jose Maria Sison (Amado Guerrero), tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, at pinakadakilang Pilipino at lider rebolusyonaryo ng nagdaang siglo. Sa mahabang panahon, si Ka Joma ang nagsilbing gabay at tanglaw, matibay na muog at sandigan ng Partido at rebolusyong Pilipino. Si […]

Mabuhi ang handumanan ni Ka Joma! Pakusgon ang Partido ug iasdang ang rebolusyon!
December 21, 2022

Talagsaong parangal ang gihatag sa tibuok Partido ug rebolusyonaryong kalihukan kang Kaubang Jose Maria Sison (Amado Guerrero), founding chairman sa Partido Komunista ng Pilipinas, ug pinakabantugang Pilipino ug lider rebolusyonaryo sa miaging siglo. Sa taas nga panahon, si Ka Joma ang nagsilbing giya ug iwag, lig-on nga kota ug haligi sa Partido ug rebolusyong Pilipino. […]