Archive of Editorials

Unleash the democratic strength and unity of the masses of workers
May 21, 2023

No one can deny or conceal the fact that the wages of millions of workers, ordinary employees and toiling masses are grossly insufficient in the face of spiraling prices of food, fuel and other basic needs of the people. This is the reason why a number of proposals have been filed before the senate, the […]

Iluwal ang demokratikong lakas at pagkakaisa ng masang manggagawa
May 21, 2023

Hindi maitanggi o maikubli ang katotohanan na kulang na kulang ang sahod ng milyun-milyong manggagawa, karaniwang kawani, at masang anakpawis, laluna sa harap ng mabilis na pagsirit ng presyo ng pagkain, petrolyo at iba pang saligang mga pangangailangan ng mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit kabi-kabila ang panukala, sa senado, mababang kapulungan o sa mga […]

Ihimugso ang demokratikong kusog ug panaghiusa sa masang mamumuo
May 21, 2023

Dili malimud o malilong ang kamatuuran nga kulang kaayo ang suhulan sa milyun-milyong mamumuo, yanong empleyado, ug masang anakpawis, ilabina atubangan sa paspas nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, petrolyo ug uban pang batakang mga panginahanglan sa katawhan. Kini ang hinungdan kung nganong wala’g too ang sugyot balaudnon, sa senado, sa Kamara o sa mga […]

New stage of US domination after Marcos-Biden meet
May 07, 2023

The recent Marcos visit and meeting with US president Biden cemented the US strategy of using the Philippines as its military outpost in the Asia-Pacific. This forms part of its intensified imposition to strengthen its hegemony through expanded military presence in the region. It also serves as a historical juncture in reinforcing the status of […]

Bagong yugto ng paghaharing US matapos ang pulong ni Marcos-Biden
May 07, 2023

Nagsilbi ang byahe sa US at pakikipagpulong ni Marcos kay President Biden para sementuhin ang estratehiya ng US na gamitin ang Pilipinas bilang kuta sa Asia-Pacific. Bahagi ito ng pinag-ibayong pagpapataw ng hegemonya sa rehiyon sa pamamagitan pagpapalawak ng presensyang militar. Binubuksan nito ang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas bilang malakolonya ng US. Ilang […]

Vow to advance and strengthen the revolution by the shrine of heroes and martyrs
April 21, 2023

This week, we remember and extol all heroes and martyrs of the Philippine revolution in its more than five decades of perseverance. The Week to Remember and Extol the Heroes and Martyrs of the Filipino People (April 17-24) was declared by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) as an annual commemoration. On April […]

Sa dambana ng mga bayani at martir, panatang isulong at palakasin ang rebolusyon
April 21, 2023

Inaalala at binibigyang-pugay natin ngayong linggo ang lahat ng bayani at martir sa nagdaang mahigit limang dekada ng walang puknat na pagsusulong ng rebolusyong Pilipino. Ang Linggo ng Paggunita at Pagpaparangal sa Mga Bayani at Martir ng Sambayanang Pilipino (Abril 17-24) ay idineklara ng Pambansang Konseho ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bilang […]

Sa bantayog sa mga bayani ug martir, panumpa nga iasdang ug pakusgon ang rebolusyon
April 21, 2023

Ginahinumdom ug ginahataga’g pasidungog nato karong semana ang tanang bayani ug martir sa nilabayng kapin lima ka dekada sa walay hunong nga pagpaasdang sa rebolusyong Pilipino. Ang Semana sa paghinumdom ug Pagparangal sa Mga Bayani ug Martir sa Katawhang Pilipino (Abril 17-24) gideklara sa Nasudnong Konseho sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) isip […]

Celebrate the upcoming 50th anniversary of the NDFP
April 07, 2023

On April 24, let us celebrate the 50th anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the broad alliance uniting revolutionary mass organizations which advance the national democratic movement and support the armed struggle. The NDFP was established seven months after the first Marcos regime imposed martial law, one of the darkest periods […]

Ipagbunyi ang nalalapit na ika-50 anibersaryo ng NDFP
April 07, 2023

Sa darating na ika-24 ng Abril, ipagdiwang natin ang ika-50 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines, ang malapad na alyansang nagbubuklod sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa na nagsusulong ng pambansa-demokratikong kilusan at sumusuporta sa armadong pakikibaka. Itinatag ang NDFP pitong buwan matapos ipataw ni Marcos I ang batas militar, isa sa pinakamadilim na […]