Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at to­dong la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te! Isu­long ang dig­mang ba­yan sa hi­git na ma­ta­as na an­tas!

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Men­sa­he ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng Bagong Hukbong Bayan

Su­ma­sa­lu­do at ipi­naaa­bot ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, kai­sa ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no at la­hat ng ka­ni­lang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, ang pi­na­ka­mi­li­tan­teng pag­ba­ti sa ma­gi­gi­ting na Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB).

Ipag­di­wang na­tin ang mga ta­gum­pay na nai­pon sa li­mang de­ka­da ng pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan, pa­ti ang mga na­ka­mit sa nag­da­ang taon ng ar­ma­dong pag­la­ban sa ma­lu­lu­pit na ata­ke ng pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Pa­ra­nga­lan na­tin ang la­hat ng ba­ya­ni at mar­tir ng dig­mang ba­yan na nag­bu­wis ng bu­hay pa­ra sa re­bo­lu­syo­n. Ki­la­la­nin din na­tin ang kontri­bu­syon ng la­hat ng be­te­ra­no na nag­sil­bi sa BHB at pa­tu­loy nga­yong nag­si­sil­bi sa re­bo­lu­syon sa ibang pa­ra­an. Hin­di ma­ka­ka­mit ang mga ta­gum­pay sa nag­da­ang 50 taon kung wa­la ang ka­ni­lang mga sak­ri­pi­syo. Ha­bam­pa­na­hong na­kau­kit ang ka­ni­lang pa­nga­lan sa da­ki­lang ka­say­sa­yan ng pa­ki­ki­ba­kang Pi­li­pi­no. Ang bu­hay ni­la’y inspi­ra­syon pa­ra isa­ba­li­kat na­tin ang ma­bi­bi­gat pang tung­ku­lin.

Ma­hig­pit din na­ting sa­lu­du­han ang li­bu-li­bong Pu­lang ku­man­der at Pu­lang man­di­rig­ma ng BHB, ang mga da­ti­han na’t ba­gong rek­rut. Li­pos si­la ng ha­nga­ring ipag­tang­gol ang ma­sa at isu­long ang mit­hi­in ng ba­yan. Buung-buo ang loob ni­lang isu­long ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Hu­wa­ran si­la ng ta­pang at wa­lang pag-iim­bot.

Idi­ni­di­in ng pa­pa­la­lang kri­sis ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na nag­ha­ha­ring sis­te­ma ang pa­nga­ngai­la­ngang isu­long ang pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syo­n. Hi­git pa itong pi­na­ti­ting­kad ng pag-a­bu­so ng re­hi­meng Du­ter­te sa ka­pang­ya­ri­han, ko­rap­syo­n, ka­bi-ka­bi­lang pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao, ma­ra­mi­hang pag­pa­tay, kri­men sa dig­ma­an, pag­pa­pa­ka­tu­ta sa im­per­ya­lis­mong US, sob­ra-sob­rang da­yong pa­ngu­ngu­tang, pa­bi­gat na mga bu­wis at pag­ben­ta ng ya­man at pat­ri­mon­ya ng ban­sa.

Si Du­ter­te ang muk­ha ng ka­bu­lu­kan ng buong nag­ha­ha­ring sis­te­ma. La­bis na pag­du­ru­sang so­syo­-e­ko­no­mi­ko ang ha­tid ng kan­yang mga pa­ta­ka­rang kontra-ma­ma­ma­yan, kontra-na­syu­nal at kontra-de­mok­ra­ti­ko. Si­ni­mu­lan ni­ya ang ma­lu­lu­pit na ge­rang bat­bat ng abu­so at pa­sis­tang ka­ra­ha­san. Sa ka­sa­ki­man sa dag­dag na ka­pang­ya­ri­han, de­si­di­do si­yang ita­tag ang isang pa­sis­tang dik­ta­du­ra upang pa­la­wi­gin ang pag­ha­ha­ring di­nas­ti­ko at ipag­tang­gol ang buong nag­ha­ha­ring sis­te­ma sa pa­ma­ma­gi­tan ng lan­tad na ka­ra­ha­san.

Nag­du­ru­sa ang ma­la­wak na ma­sa ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no sa lu­ma­la­lang kun­di­syon ng kri­sis at wa­la ibang ma­su­su­li­ngan kun­di ang isu­long ang re­bo­lu­syo­nar­yong pag­la­ban ng ma­sa at ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka upang wa­ka­san ang ka­ni­lang na­pa­ka­lub­hang ka­la­ga­yan. Lu­mi­lik­ha ang kri­sis ng nag­ha­ha­ring sis­te­ma ng sit­wa­syong hi­git na pa­bo­rab­le pa­ra sa ma­bi­lis na pag­la­go ng mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa. Da­hil sa ti­ra­ni­ya at pag­ha­ha­ri ng te­ror ni Du­ter­te, pa­ra­mi nang pa­ra­mi ang na­tu­tu­lak na su­mu­por­ta at su­ma­pi sa BHB.

Pa­tu­loy na bu­mub­we­lo ang BHB sa buong ban­sa pa­ra paig­pa­win ang dig­mang ba­yan sa da­ra­ting na mga taon. Nag­lu­lun­sad ito ng mga tak­ti­kal na open­si­ba, si­na­sam­sam ang san­da­ta ng kaa­way, at nag­re­rek­rut at nag­sa­sa­nay ng ba­gong mga Pu­lang man­di­rig­ma. Pi­na­ngi­ngi­ba­ba­wan ng BHB ang to­dong-o­pen­si­ba ng reak­syu­nar­yong ar­ma­dong pwer­sa sa ila­lim ng dek­la­ra­dong la­yu­nin ni Du­ter­te na wa­ka­san ang ar­ma­dong pag­la­ban. Sa ila­lim ng pa­mu­mu­no ng Partido, de­ter­mi­na­do ang BHB na kam­tin ang mas ma­la­la­king ta­gum­pay sa mga da­ra­ting na taon.

Da­hil sa la­long ma­ta­rik na pag­sad­sad ng eko­nom­ya, na­nga­nga­nib na ma­ya­nig ang buong nag­ha­ha­ring sis­te­ma sa Pi­li­pi­nas, ka­sa­bay ng pa­tu­loy na pag­ka­sad­lak ng pan­da­ig­di­gang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta sa ma­ta­ga­lang dep­re­syon na nga­yo’y pa­bu­lu­sok sa wa­la pang sin­la­lim na kri­sis sa pi­nan­sya. Iniaa­nak ng mo­no­pol­yong ka­pi­ta­lis­mo ang pi­na­ka­ma­la­la­lang an­yo ng pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la sa ma­sang anak­pa­wis sa buong mun­do. La­long tu­mi­tin­di ang ma­tin­ding ri­ba­lan ng mga im­per­ya­lis­ta pa­ra sa pag­kontrol ng la­ra­ngan ng ka­la­ka­lan at pa­mu­mu­hu­nan.

Sa pag­ka­ka­mit ng mas ma­ra­ming ta­gum­pay, na­ka­tu­tu­long ang BHB na big­yang-inspi­ra­syon ang mga api at pi­nag­sa­sa­man­ta­la­han sa buong mun­do na mag-ar­mas at mag­su­long ng re­bo­lu­syo­nar­yong pag­la­ban sa im­per­ya­lis­mo at la­hat ng reak­syo­n.

Nag­pa­pa­tu­loy na pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang kri­sis at lu­ma­la­lim na mga kontra­dik­syon

Ang kasalukuyang sitwasyon sa daig­dig ay ki­na­ta­ta­ngi­an ng di re­sol­ba­dong ka­pi­ta­lis­tang dep­re­syon na hu­ma­han­tong sa pa­pa­la­lang pang-aa­pi at pag­sa­sa­man­ta­la; ga­yun­din ng tu­mi­tin­ding in­ter-im­per­ya­lis­tang kontra­dik­syon sa pa­gi­tan ng ma­la­la­king ka­pang­ya­ri­han, kung saan nag­pu­pu­mi­lit na so­long mag­ha­ri ang im­per­ya­lis­mong US na nag­bu­bun­sod ng ten­syon at an­ta­go­nis­mo sa loob ng umii­ral na kaa­yu­sang mul­ti­po­lar.

Bil­yun-bil­yong mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka sa buong mun­do ang nag­du­ru­sa sa ka­la­ga­yang di ma­ba­ta. Lu­ma­la­ban si­la at han­dang-han­da na tu­mu­gon sa pa­na­wa­gan pa­ra sa re­bo­lu­syo­ar­yong pa­ki­ki­ba­ka sa ila­lim ng ban­di­la ng tu­nay na mga par­ti­do ko­mu­nis­ta.

Sa git­na ng nag­pa­pa­tu­loy na is­tag­na­syo­n, na­nga­ngam­ba ma­ging ang mga im­per­ya­lis­tang ahen­sya sa nag­ba­bad­yang bag­yo sa eko­nom­ya. Nag­ba­ba­la si­lang ma­sad­lak ang in­ter­na­syu­nal na sis­te­mang pam­pi­nan­sya da­hil sa la­ki ng pan­da­ig­di­gang utang. Bun­sod ng la­bis na pro­duk­syong ka­pi­ta­lis­ta, tu­mi­tin­di ang kontra­dik­syon sa pa­gi­tan ng ma­la­la­king im­per­ya­lis­tang ka­pang­ya­ri­han sa usa­pin ng mga kaa­yu­san sa ka­la­ka­lan at eko­nom­ya.

Sak­lot ng is­tag­na­syon ang eko­nom­ya ng US at Eu­ro­pe. Pa­tu­loy na du­ma­da­us­dos ang US mu­la sa pa­gi­ging pi­na­ka­ma­la­king eko­nom­ya sa mun­do, sa ha­rap ng bu­ma­bag­sak na tu­bo ng na­ngu­ngu­nang mga kor­po­ra­syong Ame­ri­ka­no. Ipi­na­ki­ki­ta ng mga sar­bey na tu­mu­mal nang 1.2% ang pa­mu­mu­hu­nan noong isang taon. Pa­san ng US ang $22 tril­yong utang.

Iniu­lat ka­ma­kai­lan ng Ger­many ang pag­li­it ng pro­duk­syong in­dustri­yal, ma­ta­pos du­ma­nas ng pa­pa­li­it na de­mand ang mga gu­ma­ga­wa ng kot­se at magpla­nong mag­ba­was ng mga mang­ga­ga­wa. Na­sa re­se­syon ang Italy. Nag­ka­un­tol-un­tol ang pro­duk­syon sa Bri­ta­in sa ha­rap ng ka­wa­lang ka­ti­ya­kan ng mga kaa­yu­san sa ka­la­ka­lan at eko­nom­ya pa­ra sa tu­luy-tu­loy na pag­ku­ku­nan ng ka­ga­mi­tan at hi­law na ma­ter­ya­les oras na por­mal itong ku­ma­las sa Eu­ro­pe­an Uni­on.

Na­nga­nga­tog ang tu­hod ng buong ka­pi­ta­lis­tang mun­do sa hi­na­ha­rap na pag­ba­gal ng eko­nom­ya ng Chi­na, na upi­syal na nag­re­histro ng 6.6% pag­la­go noong nag­da­ang taon, pi­na­ka­ma­ba­gal sa nag­da­ang 30 taon. Sa ka­bi­la ng pag­kal­tas sa bu­wis at iba pang pam­pa­si­kad na hak­ba­nging pam­pi­nan­sya, ku­mi­tid ang ma­nu­pak­tu­ra sa Chi­na noong 2018 sa ha­rap ng pa­tu­loy na lu­ma­la­king im­ben­tar­yo ng di na­be­ben­tang ka­la­kal, ka­ga­ya ng pag­li­it ng ben­ta­han ng kot­se noong nag­da­ang taon, na unang be­ses sa da­la­wang de­ka­da. Na­di­di­in din ito sa ha­rap ng tu­mi­tin­ding tung­ga­li­an sa ka­la­ka­lan sa US kung saan na­pu­pun­ta ang 20% ng eksport ni­to. Bu­mu­lu­sok nang 27% ang pa­mi­li­han ng sa­pi sa Chi­na noong ka­ta­pu­san ng 2018. Lu­mi­li­it din ang de­mand ng Chi­na pa­ra sa im­port, na ma­bi­gat ang epek­to sa mga ban­sang ta­li sa ma­la­ma­nu­pak­tu­ra ng mga ka­la­kal na pang-eksport.

Sa des­pe­ra­syong pa­ngi­ba­ba­wan ang is­tag­na­syon sa eko­nom­ya, ni­yu­yug­yog ng US ang umii­ral na mga ka­sun­du­an sa ka­la­ka­lan at pa­mu­mu­hu­nan. Nag­pa­taw ito ng ta­ri­pa sa mga ka­la­kal mu­la Chi­na upang itu­lak si­yang mag-im­port ng dag­dag na soy­be­an at iba pang ka­la­kal mu­la US pa­ra ma­ba­wa­san ang sarplas sa ka­la­ka­lan ng Chi­na na uma­bot sa ba­gong ru­rok na $323.3 bil­yon noong na­ka­ra­ang taon, at pa­ra itu­lak ang Chi­na na la­long pa­lu­wa­gin ang mga ba­tas sa pa­mu­mu­hu­nan at ali­sin ang re­ki­si­tong isa­lin ang tek­no­lo­hi­ya at mga sub­sid­yo ng es­ta­do. Wa­la pang na­bu­bu­ong ka­sun­du­ang pang­ka­la­ka­lan ang tat­long-bu­wang ne­go­sa­syon ng Chi­na at US mu­la Di­sye­mbre.

Idi­nek­la­ra rin ka­ma­kai­lan ng gub­yer­nong US na isang “ban­ta sa pam­ban­sang se­gu­ri­dad” ang pag-aang­kat ng mga sa­sak­yan ma­ta­pos ia­nun­syo ang pla­nong mag­pa­taw ng 25% bu­wis sa mga kot­se mu­la Eu­ro­pe, la­lu­na mu­la Ger­many, sa ha­ngad na big­yang-pro­tek­syon ang mga nag­ma­ma­nu­pak­tu­ra ng kot­se sa US. Mga tung­ga­li­an din sa ka­la­ka­lan at pa­mu­mu­hu­nan ang na­sa pu­so ng pag­ka­big ng Uni­ted King­dom na ma­ka­buo ng ka­sun­du­ang Brexit.

Noong Ene­ro, idi­nek­la­ra ni Trump ang “na­tio­nal emer­gency” at inang­kin ang ka­pang­ya­ri­hang ga­mi­tin ang $5.6 bil­yon pa­ra sa pag­ta­ta­yo ng pa­der sa hang­ga­nang US-Mexico pa­ra diu­ma­no pi­gi­lan ang ili­gal na pag­pa­sok sa US ng mga imig­ran­te, isang hak­ba­nging ti­nu­tu­lan ng kong­re­so ng US. Bi­lang reak­syon sa pag­la­kas ng pa­sis­mo at pa­ta­ka­rang ultra-ka­nan ng gub­yer­nong Trump, mas nag-ii­ngay ang mga li­be­ral at may mga De­mocrat sa kong­re­so ng US na nag­ba­ban­tang si­mu­lan ang im­peachment ni Trump.

Da­hil sa is­tag­na­syon ng eko­nom­ya ng US, na­tu­tu­lak itong mas igi­it ang ultra­na­syu­na­lis­mo at ka­pang­ya­ri­hang he­ge­mo­ni­ko, na nag­pa­pai­nit ng kontra­dik­syon sa mga ka­ri­bal na ka­pang­ya­ri­han. Nag­bu­bun­sod ito ng mga pa­ta­ka­rang pa­sis­ta at ultra­re­ak­syu­nar­yo. Ang mga hak­ba­nging uni­la­te­ral ng US ay iti­nu­tu­ring ng iba na bi­ra sa mul­ti­la­te­ra­lis­mo. Ang ha­ya­gang su­por­ta ni­to sa bi­gong pag-a­gaw ng ka­pang­ya­ri­han sa Ve­nezue­la noong Ene­ro ay ti­nu­tu­lan ng Rus­sia at Chi­na na pa­tu­loy na su­mu­su­por­ta sa gub­yer­nong Ma­du­ro. Bi­go rin ang US na lu­bos na ipa­taw ang mga pang-e­ko­nom­yang sang­k­syon o ma­pa­ma­ru­sang hak­ba­nging pang-e­ko­nom­ya sa Iran. Pinupuna ng mga ka­ri­bal ng US ang hak­bang ni­tong na­ka­sisira sa Eu­ro­pe­an Uni­on, ga­yun­din ang pag­tu­lak ni­tong ita­la­ga ang isang ma­ka-ta­ri­pang Ame­ri­ka­nong upi­syal pa­ra ma­mu­no sa World Bank.

Noong Peb­re­ro, ku­ma­las ang US sa Inter­me­dia­te Ra­nge Nucle­ar-Force (INF) Tre­aty, ka­sun­du­ang bi­nuo ka­sa­ma ang Rus­sia noong 1987 pa­ra li­mi­ta­han ang ka­ka­ya­han ng mga ar­mas nuk­le­yar. Na­ka­tak­dang ma­wa­lan ng bi­sa ang tra­ta­do sa anim na bu­wan (Hul­yo). Ma­ta­gal nang ba­lak ng US na ta­li­ku­ran ang tra­ta­do upang ma­pa­bi­lis ni­to ang pag­ga­wa ng ba­gong mga ar­mas nuk­le­yar sa pa­ki­ki­pag-u­na­han sa mga ka­ri­bal ni­to na mag­pa­la­kas ng mga ar­mas sa ha­nga­ring pa­na­ti­li­hin ang kan­yang pan­da­ig­di­gang pag­ha­ha­ring mi­li­tar.

Nag­ha­ha­bol ang ibang mga im­per­ya­lis­tang ka­pang­ya­ri­han na ita­as ang ka­ni-ka­ni­lang la­kas mi­li­tar. Ina­nun­syo ng Chi­na ang pla­nong dag­da­gan ang gas­tos upang iba­yong pa­la­ka­sin ang kan­yang mi­li­tar ka­bi­lang ang pag­ga­wa ng mga aircraft car­ri­er na de­-nuk­le­yar upang hi­gi­tan ang la­kas ng US sa Pacific. Nag-a­nun­syo rin ang Ja­pan na sa su­su­nod na li­mang taon ay la­lag­pa­san ni­to ang da­ting gas­tos sa bi­ni­bi­li ni­tong mga ka­ga­mi­tang mi­li­tar sa US. Iti­na­tag na­man ng mga upi­syal pan­de­pen­sa ng Eu­ro­pe ang Eu­ro­pe Defen­se Fund, ang Per­ma­nent Structu­red Coo­pe­ra­ti­on at ang Eu­ro­pe­an Interven­ti­on Ini­tia­tive sa la­yong ba­wa­san ang pag­sa­la­lay sa US. Mag­ka­sa­mang inen­dor­so ng France at Ger­many ang kon­sep­to ng pag­bu­buo ng isang “Eu­ro­pe­an Army.”

Da­hil sa ri­ba­lan ng ma­la­la­king ka­pang­ya­ri­han, lu­ma­la­kas ang ban­ta ng ge­ra at ma­la­wa­kang pag­puk­sang nuk­le­yar at inuu­pat ang ultra­na­syu­na­lis­mo, pa­sis­mo at ra­sis­mo. Su­ba­lit maaa­ring sa­man­ta­la­hin ng ma­hi­hi­na at ma­li­li­it na ban­sa ang in­ter-im­per­ya­lis­tang kontra­dik­syon upang ipag­tang­gol ang ka­ni-ka­ni­lang so­be­ran­ya at in­te­res. Sa ka­bi­la ng pag­di­di­in ng US sa ne­go­sa­syo­n, pa­tu­loy na nag­gi­gi­it ang North Ko­rea ng ka­ra­pa­tan ni­tong mag­pa­un­lad ng mga san­da­tang nuk­le­yar ka­hit pa nag­dek­la­ra ito ng ka­han­da­ang iti­gil ang prog­ra­mang nuk­le­yar kung iti­ti­gil ng US ang mga sangk­syon ni­to. Na­na­na­ti­ling bal­war­te ang Cu­ba ng pag­la­ban sa im­per­ya­lis­mong US. Sa tu­long ng Rus­sia at Chi­na, na­ta­ta­ga­lan ng Ve­nezue­la ang mga sangk­syon ng US. Pa­tu­loy na na­ki­ki­pag­ka­la­ka­lan ang Iran sa Ger­many, France, Chi­na, Rus­sia at iba pa sa ka­bi­la ng sangk­syon ng US.

Sa buong mun­do, lu­ma­la­ban ang ma­ma­ma­yan sa iba’t ibang la­ra­ngan la­ban sa lu­ma­la­lang mga hak­ba­nging pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­ya sa ila­lim ng kaa­yu­sang neo­li­be­ral, ga­yun­din la­ban sa im­per­ya­lis­tang pang­hi­hi­ma­sok at ag­re­syong mi­li­tar. Sa Ve­nezue­la, mil­yun-mil­yon ang nag­ra­ra­li pa­ra su­por­ta­han ang gub­yer­nong Ma­du­ro la­ban sa pang­hi­hi­ma­sok ng US. Ma­ta­pang na hi­na­ha­rap ng puo-pu­ong li­bong ma­ma­ma­yan sa France ang pa­pa­lu­pit na pa­nu­nu­pil ng pu­lis at nag­lu­lun­sad ng ling­go-ling­gong de­monstra­syon mu­la Oktub­re la­ban sa ba­gong mga bu­wis at pag­kal­tas ng gas­tos pan­li­pu­nan at pa­ra ipa­na­wa­gan ang pag­pa­pa­tal­sik ng gub­yer­no. Ku­ma­ka­lat sa Eu­ro­pe ang ka­tu­lad na mga pro­tes­ta. Ang ka­la­ga­yan ay na­pa­ka­pa­bo­rab­le pa­ra mag­bi­gay ang mga pwer­sang ko­mu­nis­ta ng pro­le­tar­yong ma­kau­ring pa­mu­mu­no sa ma­la­wak na ma­sang anak­pa­wis.

Nag­pa­pa­tu­loy ang mga ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Pa­tu­loy ang ma­ma­ma­yang Kur­dish sa pag­gi­gi­it ng ka­ra­pa­tan sa pag­pa­pa­sya­-sa-sa­ri­li sa pa­ma­ma­gi­tan ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Ang dig­mang ba­yan sa India at Pi­li­pi­nas ay nag­pu­pun­ya­gi at pa­tu­loy na nag-ii­pon ng ta­gum­pay.

Pi­na­ti­tin­di ni Du­ter­te ang pa­sis­tang pa­na­na­la­sa sa git­na ng lu­mu­lub­hang ka­la­ga­yang so­syo­-e­ko­no­mi­ko

Patuloy na nagdurusa ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no sa lu­ma­la­lang mga kun­di­syong so­syo­-e­ko­no­mi­ko na ki­na­ta­tam­pu­kan ng nag­ta­taa­sang pre­syo ng bi­li­hin, na­pa­ka­ba­bang ki­ta, la­ga­nap na ka­wa­lang ha­nap­bu­hay, pag­ka­ta­boy sa ka­bu­ha­yan sa ka­na­yu­nan at ka­ku­la­ngan ng sa­li­gang ser­bi­syong pan­li­pu­nan. Na­na­na­la­sa ang re­hi­meng US-Du­ter­te sa ge­rang pa­nu­nu­pil ni­to at is­ke­ma ng pag­ta­ta­yo ng pa­sis­tang dik­ta­du­ra.

Ki­nu­kum­pir­ma ng pi­na­ka­hu­ling mga pa­la­tan­da­an na na­na­na­ti­ling na­sa ma­sid­hing kri­sis ang eko­nom­ya ng Pi­li­pi­nas na na­ka­sa­la­lay sa im­por­ta­syon at na­ka­tu­on sa pag-eeksport. Pi­na­ka­ma­ta­as na ang P41.44 bilyon na de­pi­si­to sa ka­la­ka­lan noong na­ka­ra­ang taon, mas ma­ta­as nang 51% kum­pa­ra sa nag­da­ang taon, bu­nga ng pan­da­ig­di­gang is­tag­na­syon at ma­hi­nang de­mand pa­ra sa ma­la­ma­nu­pak­tu­rang eksport ng Pi­li­pi­nas. Uma­bot sa P558.3 bil­yon ang de­pi­si­to ng gub­yer­no noong na­ka­ra­ang taon. Upang pu­nu­an ang ka­ku­la­ngan sa pon­do, na­ngu­tang ang gub­yer­nong Du­ter­te ni­tong Ene­ro ng $1.5 bil­yon mu­la sa da­yu­hang mga nag­pa­pau­tang.

Bu­mag­sak nang ma­hi­git 3% sa unang 11 bu­wan ng 2018 ang di­rek­tang da­yu­hang pa­mu­mu­hu­nan, ka­sa­bay ang 41% pag­bag­sak ng ba­gong inap­ru­ba­hang ne­go­syo sa mga eco­no­mic zo­ne noong 2018. Pi­na­ting­kad ito ng pag­ka­bang­ka­ro­te ng Hanjin, kum­pan­yang gu­ma­ga­wa ng mga bar­ko, na nag-eemple­yo ng may 30,000 mang­ga­ga­wa.

Wa­lang ka­pan­tay ang ka­wa­lang tra­ba­ho sa ila­lim ni Du­ter­te. Ipi­na­ki­ki­ta ng mga ulat noong Ene­ro na lu­mi­it nang 387,000 ang bi­lang ng mga Pi­li­pi­nong may tra­ba­ho kum­pa­ra sa nag­da­ang taon. Upang pag­tak­pan ang ka­lub­ha­an ng kri­sis sa tra­ba­ho, hin­di na la­mang bi­ni­bi­lang ng mga tau­han sa es­ta­dis­ti­ka ni Du­ter­te ang mil­yun-mil­yong wa­lang tra­ba­ho na nag­re­re­sul­ta sa pag­pa­pa­ba­ba ng tan­tos ng par­ti­si­pa­syon sa la­kas pag­ga­wa (la­bor force par­tici­pa­ti­on ra­te) tu­ngong 60.9%, pi­na­ka­ma­ba­ba sa loob ng 30 taon, at ga­yo’y ma­pan­lin­lang na ibaba ang tan­tos ng di­semple­yo tu­ngong 5.2%.

Ang tu­nay na tan­tos ng di­s­emple­yo, kung isa­sa­ma yaong mga ti­nang­gal sa lis­ta­han ng la­kas pag­ga­wa, ay ti­na­ta­yang na­sa 9.8% at maaa­ri pang tu­ma­as kung bi­bi­la­ngin yaong mga ku­lang ang tra­ba­ho, na sa aktwal ay wa­lang tra­ba­ho. Ipi­na­ki­ki­ta ng isang ba­gong pag-aa­ral na bu­mag­sak sa 81,000 ang abe­reyds na bi­lang ng ba­gong mga tra­ba­ho na tau­nang na­li­lik­ha sa ila­lim ni Du­ter­te, wa­la pang sam­pung por­sye­nto kum­pa­ra sa tau­nang abe­reyds na 825,000 noong na­ka­ra­ang de­ka­da. Bi­go pa rin ang pa­nga­ko ni Du­ter­te na li­lik­ha ng tra­ba­ho ang prog­ra­mang pang- imprastruk­tu­ra.

Re­sul­ta pa­ngu­na­hin ng hu­ling mga ipi­na­taw na bu­wis, lu­ma­ki nang 5.2% ang tan­tos ng impla­syon noong 2018, mu­la 2.9% ng nag­da­ang taon at 1.3% noong 2016. Hin­di kunswe­lo ang mga ulat na ang tan­tos ng impla­syon ay bu­ma­ba na sa 4.4% at 3.8% noong Ene­ro at Peb­re­ro da­hil pa­tu­loy na tu­ma­ta­as ang pre­syo ng pag­ka­in at iba pang pa­ngu­na­hing bi­li­hin sa­man­ta­lang na­na­na­ti­ling la­bis na ma­ba­ba ang sa­hod. Tu­ma­as nang hin­di ba­ba­ba sa pi­tong be­ses ang mga pre­syo ng pro­duk­tong la­ngis sa nag­da­ang mga ling­go. Sa pag­ta­ta­pos ng 2018, ang ara­wang gas­tos sa pa­mu­mu­hay sa Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on (NCR) ay P1,196 pa­ra sa anim-ka­ta­ong pa­mil­ya at P966 pa­ra sa li­ma-ka­ta­ong pa­mil­ya. Hin­di ma­ka­bu­lu­han ang iti­na­as na ara­wang sa­hod ng mga mang­ga­ga­wa sa NCR na P25 tu­ngong P537 na ha­los ka­la­ha­ti la­mang ng ara­wang gas­tos sa pa­mu­mu­hay.

Nag­ka­bi­sa noong Mar­so 5 ang li­be­ra­li­sa­syon sa pag-ang­kat ng bi­gas, na ma­pan­lin­lang na ini­la­ra­wang “ta­ri­pi­ka­syo­n” ng re­hi­meng Du­ter­te. Ang inaa­sa­hang pag­ba­ha ng inang­kat na bi­gas ay mag­du­du­lot ng ma­tin­ding pin­sa­la sa mil­yun-mil­yong lo­kal na mag­sa­sa­ka ng pa­lay, ka­ra­mi­ha’y mga te­nan­te at mang­ga­ga­wang bu­kid, na ma­wa­wa­lan ng ki­ta sa ha­rap ng mas ma­ba­bang pre­syo ng lo­kal na pa­lay sa git­na ng lu­ma­la­king gas­tu­sin sa pro­duk­syon at ma­ta­as na upa sa lu­pa. Ti­nu­tu­lak ng mga upi­syal ni Du­ter­te na aban­du­na­hin na ng mga mag­sa­sa­ka ang pro­duk­syon ng bi­gas, sa pag-a­sang ma­li­lib­re ang ma­la­la­wak na sa­ka­han pa­ra sa pag­pa­pa­lit-ga­mit.

Ka­li­wa’t ka­nan ang na­ta­ta­boy sa ka­na­yu­nan du­lot ng mga pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra, pan­tu­ris­mo at pang-e­ner­hi­ya, ga­yun­din ng pag­pa­pa­la­wak ng ope­ra­syong pag­mi­mi­na at plan­ta­syo­n. Uma­bot sa 1.7 mil­yon sa ag­ri­kul­tu­ra ang na­wa­lan ng ka­bu­ha­yan noong na­ka­ra­ang taon. Upang amu­in ang mga mag­sa­sa­ka, nag­sa­sa­ga­wa ng pa­la­bas na pe­keng re­por­ma sa lu­pa at ipi­nag­ya­ya­bang na “distri­bu­syon ng lu­pa” ang pa­ma­ma­ha­gi ng mga ser­ti­pi­kong hu­hu­lu­gan ng mga mag­sa­sa­ka.

Su­mi­rit ang ka­so ng pang-aa­bu­so sa ka­ra­pa­tang-tao sa pa­na­na­la­sa ng mga pwer­sang mi­li­tar at pu­lis ni Du­ter­te sa pi­na­ig­ting na ge­rang pa­nu­nu­pil at pa­sis­tang la­gim. Ka­pan­sin-pan­sin ang pag­da­mi ng mga ata­ke ng mi­li­tar at pu­lis la­ban sa mga si­bil­yan at li­gal na mga or­ga­ni­sa­syon sa Neg­ros, Sa­mar at Bicol, na ipi­nai­la­lim sa sta­te of emer­gency at de facto na ba­tas mi­li­tar si­mu­la Nob­yembre ng na­ka­ra­ang taon. Hin­di rin hu­mu­hu­pa ang mga abu­song mi­li­tar sa Min­da­nao at sa ibang pa­nig ng ban­sa.

La­ga­nap ang pag­pa­tay sa mga li­der ma­sa at ak­ti­bis­tang mag­sa­sa­ka. Pa­tu­loy ang mi­li­tar sa ar­bit­rar­yong pag-aa­ku­sa at pag­ba­ban­sag sa mga si­bil­yang re­si­den­te at buu-bu­ong mga ko­mu­ni­dad bi­lang mga ka­sa­pi o ta­ga­su­por­ta ng BHB at pag­pa­pa­ra­da sa ka­ni­la na mga “su­mu­ren­der.” Wa­lang-a­bog ang pag­la­bag sa ka­ra­pa­tan ng mga ba­ta ka­sa­ma ang mga ulat ng ar­bit­rar­yong pag­bi­bim­bin sa mga me­nor de edad. Pa­tu­loy na nag­du­du­lot ng ma­la­wa­kang ta­kot sa lo­kal na po­pu­la­syon ang mga ope­ra­syong mi­li­tar na su­por­ta­do ng pam­bo­bom­ba at pa­nga­ngan­yon. Buu-bu­ong mga ko­mu­ni­dad sa Su­ri­gao del Sur, Sa­mar, Bu­kid­non, Neg­ros Ori­en­tal at iba pa ang sa­pi­li­tang na­pa­li­kas da­hil sa pag-o­ku­pa ng pa­sis­tang mga sun­da­lo sa ka­ni­lang mga ba­ra­ngay.

Na­ging pi­na­ka­ma­lu­pit ang mga ope­ra­syong mi­li­tar at pu­lis sa Neg­ros sa ila­lim ng ti­na­gu­ri­ang “synchro­nized en­hanced ma­na­ging of po­lice ope­ra­ti­ons” (SEMPO o Oplan Sau­ron) kung saan nag­sa­sa­ga­wa si­la ng mag­ka­ka­sa­bay na reyd sa ma­da­ling araw at ba­go ang ma­da­ling-a­raw, at mga pang­ha­ha­li­haw sa puu-pu­ong bar­yo sa ilang ba­yan. Tu­lad sa kam­pan­ya ng ma­ra­mi­hang pag­pa­tay na “Oplan Tok­hang,” isi­na­sa­ga­wa ang mga ito sa ta­bing ng pag­ha­ha­tid ng mga man­dam­yen­to de ares­to sa ka­ra­ni­wang mga kri­men at re­bel­yon ngu­nit ha­han­tong sa pla­na­dong pag­pa­tay sa mga li­der mag­sa­sa­ka, ma­ra­mi­hang ar­bit­rar­yong pag­pas­lang at pag-a­res­to. Di­nu­du­mog at nag­ha­ha­sik ng te­ror sa buu-bu­ong mga ko­mu­ni­dad ang ka­wan-ka­wan ng mga ar­ma­dong sun­da­lo.

Na­sa tuk­tok nga­yon si Du­ter­te ng isang, kung-tu­tuu­si’y, hun­tang si­bil-mi­li­tar sa an­yo ng Na­tio­nal Task Force “pa­ra ta­pu­sin ang lo­kal na ko­mu­nis­tang ar­ma­dong si­ga­lot.” Ga­mit ang “who­le-of-na­ti­on approach” (mu­la sa da­ting pa­ta­ka­rang “who­le-of-government”) sa ila­lim ng Na­tio­nal Inter­nal Secu­rity Plan, ang iba’t ibang ahen­sya ng gub­yer­no at mga lo­kal na upi­syal ng gub­yer­no ay gi­na­ga­wang bun­tot ng AFP sa kontra-in­sur­hen­sya.

Ka­bi-ka­bi­la ang pag­ba­ban­sag na ko­mu­nis­ta at te­ro­ris­ta ng mi­li­tar at pu­lis upang tar­ge­tin ang mga pam­pu­li­ti­ka at pan­li­pu­nang ak­ti­bis­ta. Ti­nar­get ng re­hi­men ang mga prog­re­si­bong gru­pong party-list at mga or­ga­ni­sa­syon ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, ma­ra­li­tang lung­sod, pam­ban­sang mi­nor­ya, gu­ro, ma­ma­ma­ha­yag, abu­ga­do, re­li­hi­yo­so, ka­ba­ta­an at iba pang sek­tor. Ti­ni­tik­ti­kan, gi­ni­gi­pit, si­ni­si­ra­an at pi­na­pas­lang ang ka­ni­lang mga myembro. Nag­pa­pa­ka­lat ang mga ahen­te ng es­ta­do ng mga pol­ye­to at pos­ter na nag­li­lis­ta sa ka­ni­la bi­lang mga “ko­mu­nis­ta.” Sa loob ng ilang ling­go pag­bu­ngad ni­tong taon, tu­luy-tu­loy ang mga cyber at­tack sa mga al­ter­na­ti­bong mid­ya sa tang­kang pa­ta­hi­mi­kin si­la sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ha­rang sa ka­ni­lang mga web­si­te. Ka­tu­lad na mga ata­ke ang isi­na­ga­wa la­ban sa web­si­te ng Par­ti­do.

Sad­lak sa ma­la­lim na la­ba­nang pak­syu­nal ang mga nag­ha­ha­ring uring oli­gar­ko at bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­ta. Nag­ba­bal­ya­han ang nag­ri­ri­ba­lang mga pang­ka­ting pam­pu­li­ti­ka at pang-e­ko­nom­ya pa­ra sa mga prang­ki­sa, at kik­bak at por­sye­nto sa mga pi­na­tu­ngang mga pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra at kontra­tang gub­yer­no. Ipi­na­ki­ki­ta ng si­ga­lot sa la­ki ng pork bar­rel na hu­man­tong sa di-pag­pir­ma sa bad­yet ng 2019 ang maig­ting na gi­rian sa pa­gi­tan ni Du­ter­te at ibang pak­syo­n, ka­bi­lang ang kay Arro­yo na kaal­ya­do ni­ya sa elek­syon at pu­li­ti­ka.

Ang ri­ba­lang ito sa nag­ha­ha­ring uri ay du­mu­dug­tong sa dis­kun­ten­to ng ba­yan sa lu­ma­la­lang kun­di­syong so­syo­-e­ko­no­mi­ko at nag­bu­bun­sod ng ma­la­lim na kri­sis sa nag­ha­ha­ring sis­te­mang pam­pu­li­ti­ka. Pi­na­la­la­la pa ito ng pag­ha­ha­ngad ni Du­ter­te na mo­no­pol­yo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pag­ha­ha­ri ng kan­yang pa­mil­ya na nag­pa­pa­ig­ting ng mga an­ta­go­nis­mo.

La­hat ng pa­la­tan­daa’y nag­pa­pa­ki­ta na nais ni Du­ter­te na ma­ging isang pa­sis­tang dik­ta­dor sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­sa­ga­sa sa kong­re­so ng pag­ba­ba­go sa konsti­tu­syon pa­ra ita­yo ang isang “pe­de­ral” na sis­te­ma ng gub­yer­no kung saan ise­sentra­li­sa sa kan­ya ang ka­pang­ya­ri­han at si­ya ang mag­ta­ta­la­ga ng mga kaal­ya­dong war­lord at di­nas­ti­ya bi­lang mga pan­re­hi­yon at lo­kal na li­der; o sa pa­ma­ma­gi­tan ng ta­ha­sang dek­la­ra­syon ng ba­tas mi­li­tar at pag-ang­kin ng mga ka­pang­ya­ri­hang aw­tok­ra­ti­ko.

Gi­na­ga­mit ni­ya ang de facto na ba­tas mi­li­tar sa buong ban­sa, ga­yun­din ang pe­keng ge­ra sa dro­ga, pa­ra ma­ni­pu­la­hin ang da­ra­ting na elek­syon sa Ma­yo, o tu­lu­yan itong iba­su­ra. Ni­lu­lu­to na ni Du­ter­te ang elek­syo­n. Gi­na­ga­mit ni­ya ang ban­tang isa­ma sa kan­yang ga­wa-ga­wang “narco­list” la­ban sa mga ka­ri­bal, at ang Red-tag­ging, pag­ba­ban­ta at pa­nan­akot la­ban sa mga prog­re­si­bo, ma­ka­ba­yan at de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syong party-list upang had­la­ngang ma­ka­ku­ha si­la ng dag­dag na pwes­to sa kong­re­so.

Su­mu­su­long ang ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka sa buong ban­sa ha­bang ni­la­la­ba­nan ng ma­ma­ma­yan ang pa­sis­tang re­hi­men ni Du­ter­te

Patuloy na sumusulong sa buong ban­sa ang re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka na isi­nu­su­long ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Noong 2018, pi­na­ngi­ba­ba­wan ng BHB ang to­dong open­si­ba at mga na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar ng kaa­way. Na­ha­rap sa pa­ni­mu­lang mga ka­hi­ra­pan ang mga yu­nit ng BHB sa mga tak­ti­kang kub­kob ng kaa­way hang­gang unang ha­ti ng 2018, la­lu­na sa Min­da­nao, ngu­nit agad ni­lang na­pang­ha­wa­kan ang open­si­bang pos­tu­ra pag­sa­pit ng ika­la­wang ha­ti.

Mu­la 2015, idi­nek­la­ra ng AFP ang kag­yat na la­yu­ning du­ru­gin ang BHB sa Eas­tern Min­da­nao. Sa si­mu­la ng 2018, hang­gang 75% ng mga tro­pang pang­kom­bat ng AFP ang ipi­na­kat ni­to sa is­la upang su­pi­lin ang BHB at ar­ma­dong pag­la­bang Mo­ro at mag­lun­sad ng mag­ka­ka­su­nod na na­ka­po­kus na ope­ra­syong mi­li­tar na nag­pa­pa­ki­los ng mga ba­tal­yong su­por­ta­do ng mga kan­yon at he­li­kop­ter. Nag­bi­gay ito ng pag­ka­ka­ta­on sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa Luzon at Vi­sa­yas pa­ra mag­pa­la­wak at ma­bi­lis na isu­long ang ka­ni­lang ga­wa­in. Sa ha­rap ng ma­ta­tag na pag­su­long ng BHB sa mga re­hi­yon sa Luzon at Vi­sa­yas, nap­wer­sa ang AFP na iba­ba sa 65% ang tro­pang na­ka­pa­kat sa Min­da­nao sa ka­ta­pu­san ng 2018, at hang­gang 60% ka­ma­kai­lan.

Sa ha­rap ng to­dong open­si­ba ng kaa­way, ma­gi­ting na na­ka­pag­de­pen­sa ang mga yu­nit ng BHB sa Min­da­nao. May mga yu­nit at la­ra­ngang ge­ril­ya ng BHB na na­pin­sa­la re­sul­ta ng pag­ka­ka­lan­tad sa mga ope­ra­syong pa­nik­tik ng kaa­way sa pa­na­hon ng 5-bu­wang mag­ka­sa­bay na mga uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan mu­la Agos­to 2016 hang­gang Ene­ro 2017, ka­bi­gu­ang maa­gap na pu­mi­hit sa ha­rap ng pi­na­ig­ting na mga open­si­ba kaa­gad ma­ta­pos ta­pu­sin ang ti­gil-pu­tu­kan, ga­yun­din ng mga pan­lo­ob na prob­le­ma ng pag­pa­pa­ki­tid at la­bis na pag­ka­ka­lat ng ma­li­li­it na yu­nit na nag­la­gay sa ka­ni­la sa pa­nga­nib ng pag­kub­kob ng kaa­way. Ga­yun­man, sa ka­la­ha­tan ay na­pa­ngi­ba­ba­wan ng BHB ang pag­kub­kob ng kaa­way at mga kam­pan­ya ng gra­du­al constricti­on sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­sa­man­ta­la sa ma­la­la­wak na pu­wang sa pa­gi­tan ng mga yu­nit ng kaa­way at pag­lu­lun­sad ng mga tak­ti­kal na open­si­ba upang mag­kontra-kub­kob sa mga na­hi­hi­wa­lay na yu­nit ng kaa­way, ga­yun­din upang bi­ra­hin ang mga ito mu­la sa ka­ni­lang li­ku­ran at ta­gi­li­ran. Tag­lay ang ma­la­lim at ma­la­wak na su­por­ta ng ma­sa at pag­ka­da­lub­ha­sa sa pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya, ka­ra­mi­han ng mga yu­nit ng BHB sa Min­da­nao ay pa­tu­loy na ma­ta­tag na su­mu­su­long at nag­pa­pa­la­wak.

Ang Ma­ri­ne Bat­ta­li­on Lan­ding Team 2 ang nag­ta­mo ng pi­na­ka­ma­la­king pag­ka­ta­lo sa isang la­ba­nan nang 21 sa mga du­ma­da­lu­hong na tro­pa ni­to ang na­ma­tay sa am­bus ng BHB sa Sul­tan Ku­da­rat noong Set­yembre. Sa pa­re­hong pru­bin­sya, hin­di ba­ba­ba sa 35 sun­da­lo ng 3rd Ma­ri­ne Com­pany Recon­na­is­sance Gro­up ang na­ma­tay nang ta­ma­an ng sa­ri­ling mga bom­ba ng AFP ang ka­ni­lang pu­si­syon ma­ta­pos ma­ga­pi sa am­bus ng BHB noong Oktub­re.

Sa ha­rap ng tu­luy-tu­loy na pag­la­kas ng BHB sa buong ban­sa, na­ba­wa­san ang da­ting pag­ma­ma­ya­bang ng mga upi­syal pan­se­gu­ri­dad na ga­ga­pi­in ang BHB sa git­na ng 2019. Sa ha­lip, inu­sog ni­la ang ka­ni­lang “ded­layn” sa ka­ta­pu­san ng 2022.

Ha­bang nag­lu­lun­sad ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, pa­tu­loy ang BHB at ang ma­sang mag­sa­sa­ka sa pag­ta­ta­tag at pag­pa­pa­la­kas ng mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa ng mga mag­sa­sa­ka, ka­ba­ta­an, ka­ba­bai­han, mga ba­ta at ak­ti­bis­tang pang­kul­tu­ra. Iti­na­ta­yo ng mga or­ga­ni­sa­syong ito ang mga ko­mi­te sa pa­nang­gol-sa-sa­ri­li upang pa­na­ti­li­hin ang ka­pa­ya­pa­an at kaa­yu­san at pag­de­pen­sa sa ko­mu­ni­dad. Bi­nu­buo at si­na­sa­nay ang mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan. La­hat ito’y sa­la­la­yan sa pag­bu­buo ng mga ko­mi­teng re­bo­lu­syo­nar­yo sa ba­ra­ngay at mas ma­ta­ta­as pang an­tas, at tu­ma­ta­yong mga or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka at ba­ta­yang mga yu­nit ng de­mok­ra­ti­kong gub­yer­nong ba­yan.

Su­por­ta­do ng BHB, pa­tu­loy na nag­lu­lun­sad ang mga or­ga­ni­sa­syong mag­sa­sa­ka ng mga pa­ki­ki­ba­ka sa re­por­ma sa lu­pa ayon sa Re­bo­lu­syo­nar­yong Ga­bay sa Re­por­ma sa Lu­pa ng Par­ti­do. Sa ila­lim ng mi­ni­mum na prog­ra­ma, li­bu-li­bong ma­ra­li­tang mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya ang na­nin­di­gan ni­tong nag­da­ang taon pa­ra igi­it ang pag­pa­pa­ba­ba ng upa sa lu­pa, ma­ta­as na sa­hod at ma­ka­ta­ru­ngang pre­syo sa ka­ni­lang mga pro­duk­to. Nag­sa­sa­ga­wa rin si­la ng ba­ta­yang mga por­ma ng koo­pe­ra­syon at nag­lu­lun­sad ng mga kam­pan­ya sa pro­duk­syon upang ita­as ang ki­ta. Isi­na­sa­ga­wa ang mak­si­mum na prog­ra­ma ng pag­kum­pis­ka at distri­bu­syon ng lu­pa sa mga ba­seng pu­rok kung saan mai­pag­ta­tang­gol ng BHB at ng gub­yer­nong ba­yan ang mga ta­gum­pay.

Sa ila­lim ng mga or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka, isi­na­sa­ga­wa ang mga prog­ra­ma pa­ra sa li­te­ra­si­ya at nu­me­ra­si­ya pa­ra sa mga ba­ta at ma­ta­tan­da, kli­ni­kang pang­ma­sa at kam­pan­yang pang­ka­lu­su­gan at iba pang kam­pan­yang ma­sa pa­ra ita­gu­yod ang ka­ga­li­ngan ng ma­ma­ma­yan. Da­hil na­ka­pagpre­ser­ba ng la­kas at na­ka­pag­pun­ya­gi la­ban sa isa sa pi­na­ka­ma­la­la­king pam­ban­sang open­si­bang kam­pan­ya ng AFP ni­tong nag­da­ang mga taon, na­sa ka­ta­yu­an nga­yon ang BHB na isu­long ang dig­mang ba­yan sa mas ma­ta­ta­as pang an­tas sa da­ra­ting na mga taon.

Sa ha­rap ng lu­ma­la­lang kun­di­syong so­syo­-e­ko­no­mi­ko at pa­sis­tang pag­da­lu­hong ng re­hi­meng US-Du­ter­te, na­pa­ka­li­naw sa ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na mat­wid at kai­la­ngan isu­long ang re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka.

Kaa­lin­sa­bay ni­to, ma­ta­tag na isi­nu­su­long ng mga mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka at ng ma­sak­law na mga de­mok­ra­ti­kong sek­tor ang mga li­gal na pa­ki­ki­ba­ka pa­ra ipag­tang­gol at igi­it ang ka­ni­lang de­mok­ra­ti­kong mga ka­ra­pa­tan. Di ma­ti­nag ang de­ter­mi­na­syon ng mga li­gal na pwer­sang prog­re­si­bo at pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­ko na lu­ma­ban sa ha­rap ng ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao at de facto na ba­tas mi­li­tar sa buong ban­sa kung saan hi­na­ha­rap ni­la ang mga ban­ta ng pag-a­res­to, pag­ku­ku­long, tortyur at pag­pa­tay ng mga pwer­sa ng es­ta­do.

Pa­tu­loy na lu­ma­la­pad ang nag­ka­kai­sang pren­te la­ban sa ti­ra­ni­ya ni Du­ter­te, at bi­nu­buk­lod ang ma­la­wak na ha­nay ng mga pwer­sa. Ini­la­lan­tad at ni­la­la­ba­nan ni­la ang pla­no ni Du­ter­te pa­ra ba­gu­hin ang konsti­tu­syon bi­lang ba­ha­gi ng kan­yang is­ke­mang ita­yo ang ha­yag na pa­sis­tang dik­ta­du­ra. Nag­ba­ban­tay si­la la­ban sa pla­no ni Du­ter­te na ma­ni­pu­la­hin ang elek­syon ga­mit ang pwer­sa o pag­da­ya sa elektro­ni­kong sis­te­ma ng pag­bi­bi­lang at pag­ta­ta­la ng bo­to.

Hu­mi­hi­ngi si­la ng ka­ta­ru­ngan pa­ra sa la­hat ng bik­ti­ma ng ka­bi-ka­bi­lang abu­so sa ka­ra­pa­tang-tao. Nag­ha­ha­nap si­la ng ak­syong li­gal ka­hit sa mga reak­syu­nar­yong kor­te, sa kong­re­so at iba pang po­rum. Hi­git na ma­ha­la­ga, pa­tu­loy si­lang nag-aa­sembli­ya at nag­de­de­mons­tra­syon upang ga­mi­tin ang ko­lek­ti­bong ka­ra­pa­tan ng ma­ma­ma­yan at ipa­ki­ta ang pag­tu­tol sa pag­ha­ha­ri ng te­ror ni Du­ter­te at isi­gaw ang pag­pa­pa­tal­sik sa pa­sis­tang nag­ha­ha­ri-ha­ri­an.

Ipi­na­pa­ha­yag din ni­la ang ka­ni­lang mga hi­na­ing la­ban sa nag­ta­taa­sang pre­syo, pa­bi­gat na mga bu­wis, ma­ba­bang sa­hod, bu­lok na imprastruk­tu­rang pam­pub­li­ko, ka­wa­lan ng ba­ta­yang pan­li­pu­nang ser­bi­syo, pi­na­tu­ngang mga pro­yek­to ng gub­yer­no, ma­la­wa­kang pag­pa­pa­lit-ga­mit at pang-aa­gaw ng lu­pa, mga pro­yek­tong imprastruk­tu­rang su­mi­si­ra sa ka­li­ka­san, pork bar­rel, pag­su­ko ng re­kur­so at pat­ri­mon­ya ng ban­sa, pre­sen­syang mi­li­tar, pang­hi­hi­ma­sok at su­por­ta ng US sa pa­sis­tang re­hi­men, at iba pang pa­san ni­lang prob­le­ma.

Ha­bang nag­lu­lun­sad ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no ng mga pa­ki­ki­ba­kang an­ti-im­per­ya­lis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti­pa­sis­ta sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te, pa­ra­mi nang pa­ra­mi ang lu­ma­la­hok sa li­him na re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san. Pa­tu­loy na lu­ma­la­pad ang mga al­ya­dong or­ga­ni­sa­syon ng Na­tio­nal De­mocra­tic Front sa ka­na­yu­nan, sa mga syu­dad at sentrong ba­yan, ga­yun­din sa iba­yong da­gat. Si­la’y ma­la­wak na su­por­tang ba­se pa­ra sa re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka.

Pa­tu­loy na lu­ma­la­kas ang Par­ti­do sa ideo­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka at or­ga­ni­sa­syo­n. Ma­ta­tag ni­tong pi­na­mu­mu­nu­an ang huk­bong ba­yan at bi­nu­buk­lod ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no upang la­ba­nan at pa­tal­si­kin ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Sa git­na ng lu­mu­lub­hang ka­la­ga­yan ng sis­te­mang ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal, da­pat pu­ka­win sa ka­ni­lang wa­lang ka­pan­tay na bi­lang ang ma­la­wak na ma­sa upang mag­lun­sad ng re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka. Ti­nu­tu­lak ng bu­lok, pa­sis­ta at pa­pet na re­hi­men ni Du­ter­te ang ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no upang su­ma­pi sa BHB sa pag­su­su­long ni­to ng dig­mang ba­yan sa mas ma­ta­as pang an­tas.

Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya! To­dong la­ba­nan ang re­hi­meng US-Du­ter­te at isu­long ang dig­mang ba­yan!

Itinatag ang BHB sa ika­la­wang distri­to ng Tar­lac li­mam­pung taon na ang nag­da­an na may 60 Pu­lang man­di­rig­ma, si­yam na rip­leng aw­to­ma­tik at 26 mas ma­hi­nang ar­mas. May­ro­on itong 80,000 ba­seng ma­sa. Sa ka­sa­lu­ku­yan, may ilan­li­bong Pu­lang man­di­rig­ma ang BHB na naaar­ma­san ng ma­ta­ta­as na ka­lib­reng ba­ril. May­ro­on din itong di-ha­mak na mas ma­la­king bi­lang pa ng pwer­sa sa mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan at mga kwer­po sa pag­ta­tang­gol-sa-sa­ri­li na gu­ma­ga­mit ng mga san­da­tang mas ma­hi­hi­na at ka­tu­tu­bo at mga pa­sa­bog. Ku­mi­ki­los ito sa ma­hi­git 120 la­ra­ngang ge­ril­ya na su­ma­sak­law sa ma­hi­git 8,000 bar­yo sa may 700 ba­yan at lung­sod ng 70 pru­bin­sya. Ti­na­ta­ma­sa ni­to ang su­por­ta ng daan-da­an­li­bong ma­sang ak­ti­bis­ta at ba­seng ma­sa na umaa­bot ng mil­yun-mil­yon.

Ang mga ta­gum­pay ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan sa nag­da­ang li­mam­pung taon ay pa­tu­nay ng ka­was­tu­han ng pang­ka­la­ha­tang lin­ya ng de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syong ba­yan sa pa­ma­ma­gi­tan ng ma­ta­ga­lang dig­mang ba­yan at pa­mu­mu­no ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta. Pa­tu­loy na pi­nauun­lad at pi­nag­ya­ya­man ng Par­ti­do ang estra­te­hi­ya at mga tak­ti­ka ng dig­mang ba­yan sa Pi­li­pi­nas sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ha­law ng mga aral mu­la sa sa­ri­li ni­tong ma­ya­mang ka­ra­na­san, ga­yun­din mu­la sa mga ka­ra­na­san ng ibang ban­sa at sa ma­pan­lik­hang pag­la­la­pat ng ba­ta­yang mga prin­sip­yo ng Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo sa kong­kre­tong ka­la­ga­yan at prak­ti­ka ng re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no.

Sa tak­bo ng li­mang de­ka­da ng dig­mang ba­yan, na­ka­pag­ta­yo ta­yo ng isang huk­bong ba­yan sa­kop ang buong ban­sa na mu­lat sa pu­li­ti­ka, di­sip­li­na­do at de­ter­mi­na­dong mag­lun­sad ng dig­mang ba­yan. Nag­lu­lun­sad ito ng ma­la­ga­nap at maig­ting na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya ba­tay sa pa­pa­la­wak at pa­pa­la­lim na ba­seng ma­sa. Na­ka­pag­ta­yo ito ng mga or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka na nag­si­sil­bing pun­da­syon sa pag­ta­ta­yo ng de­mok­ra­ti­kong gub­yer­nong ba­yan na ku­ma­ka­ta­wan sa in­te­res ng mga mang­ga­ga­wa, mag­bu­bu­kid at iba pang prog­re­si­bong sek­tor at ma­ka­ba­yang mga uri. Ma­la­wa­kang isi­na­sa­ga­wa ang re­por­ma sa lu­pa upang tu­gu­nan ang pa­ngu­na­hing de­mok­ra­ti­kong ka­hi­li­ngan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no. Na­lam­pa­san ng mga ta­gum­pay na ito at ng ma­ra­ming iba pa yaong mga na­ka­mit sa nag­da­ang tat­lo’t ka­la­ha­ting sig­lo ng pag­la­ban sa ko­lon­ya­lis­mo at neo­ko­lon­ya­lis­mo.

Bi­ni­go ng BHB ang la­hat ng ti­po ng mga kam­pan­yang pag­kub­kob at gra­du­al constricti­on na di­ni­ri­he at si­nu­por­ta­han ng US at ini­lun­sad ng AFP sa nag­da­ang li­mam­pung taon. Ka­tu­lad ng la­hat ng nag­da­ang pla­no, ma­bi­bi­go ang Oplan Ka­pa­ya­pa­an ni Du­ter­te at Na­tio­nal Inter­nal Secu­rity Plan ni­to sa idi­nek­la­rang la­yu­ning du­ru­gin ang BHB pag­sa­pit ng 2022.

Isi­nu­su­long ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no ang ka­ni­lang an­ti-im­per­ya­lis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti­pa­sis­tang mga pa­ki­ki­ba­ka, pi­na­la­la­pad ang ka­ni­lang nag­ka­kai­sang pren­te at lu­ma­la­ban sa pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Sa ila­lim ng pa­mu­mu­no ng Par­ti­do, de­si­di­do ang BHB na isu­long ang dig­mang ba­yan tu­ngo sa aban­teng sub­yug­to ng estra­te­hi­kong de­pen­si­ba at iha­tid ito pa­pa­la­pit sa bu­ngad ng estra­te­hi­kong pag­ka­ka­pa­tas. Da­pat kumple­tu­hin ng BHB ang mga tung­ku­lin sa ka­sa­lu­ku­yang git­nang yug­to la­lu­na yaong mga ba­ta­yang tung­ku­ling pag­pa­pa­un­lad sa por­ma­syong pla­tun bi­lang ba­ta­yang por­ma­syo­n, pag­bu­buo ng la­king-kum­pan­yang mga la­ra­ngang ge­ril­ya at kum­pol ng mga la­ra­ngang ge­ril­ya, pag-aar­mas sa pa­pa­la­king bi­lang ng ma­ma­ma­yan upang mag­lun­sad na ma­la­wa­kang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya ng ma­sa, at pag­su­su­long ng ma­la­ga­nap at maig­ting na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa ba­ta­yan ng pa­pa­la­wak at pa­pa­la­lim na ba­seng ma­sa. Alin­su­nod sa 5-ta­ong Prog­ra­ma ng Ko­mi­te Sentral, man­do ng Par­ti­do sa BHB ang ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa buong ban­sa at isu­long ang to­dong pag­la­ban sa pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Da­pat pa­tu­loy na mag­pa­la­kas, mag­pa­la­wak at su­mu­long sa buong ban­sa ang BHB, at abu­tin ang mas epek­ti­bong tu­lu­ngan at koor­di­na­syon sa pag­su­su­long ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa buong ban­sa. Da­pat ta­yong mag­pa­un­lad ng 7-10 aban­teng mga re­hi­yon na may hu­mi­git ku­mu­lang 2,000 Pu­lang man­di­rig­ma ba­wat isa, na na­ka­la­tag sa Luzon, Vi­sa­yas at Min­da­nao.

Da­pat mag­pa­un­lad ang Par­ti­do at BHB ng aban­teng mga re­hi­yon na may 3-5 ku­lum­pon ng mga la­kas-kum­pan­yang la­ra­ngang ge­ril­ya. Mag­si­sil­bi ang mga ito bi­lang mga ta­li­ba at angkla pa­ra sa in­ter-re­hi­yu­nal at pam­ban­sang pag­su­long. Kung may­ro­ong mga ku­lum­pon na may isa hang­gang da­la­wang re­gu­lar o ma­li­it na kum­pan­yang nag­si­sil­bing sentro de gra­bi­dad, at mga pwer­sang ho­ri­son­tal na 9-15 pla­tun sa 3-5 mag­ka­ka­ta­li­ku­rang la­ra­ngang ge­ril­ya at kung may ilan­da­ang yu­nit ng mi­li­syang ba­yan na na­ka­la­tag sa mga bar­yo at ba­yan, mas epek­ti­bong ma­la­la­ba­nan ang pang­ma­ta­ga­lan at ma­la­ki­hang mga kam­pan­yang mi­li­tar at ata­ke at nag­bi­bi­gay ng sa­pat na la­pad at la­lim pa­ra sa tu­luy-tu­loy at la­ha­tang-pa­nig na pag-un­lad ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya, re­bo­lu­syong ag­rar­yo at ba­seng ma­sa.

Da­pat ilang ulit na­ting pa­la­ka­sin ang BHB at ita­as ang ka­ka­ya­han ni­to sa pag­li­pol sa mga tim at iskwad ng kaa­way, at ka­lau­na’y buu-bu­ong mga pla­tun. Sa ba­wat re­hi­yon at sub­re­hi­yon, da­pat ta­yong mag­ka­ro­on ng isang kum­pan­ya ng mga Pu­lang man­di­rig­ma na mag­si­sil­bing pwer­sang ber­ti­kal ba­tay sa tum­ba­sang isang kum­pan­yang ber­ti­kal na may tat­long pla­tun sa ba­wat si­yam na pla­tung ho­rison­tal (1:3).

Pa­tu­loy na­ting si­nu­su­nod ang pag­pa­kat ng ho­ri­son­tal at ber­ti­kal na mga yu­nit ge­ril­ya sa tum­ba­sang 70-30. Sa ka­ra­na­san ng iba’t ibang re­hi­yon, ang pi­na­kap­ro­duk­ti­bong mga pa­na­hon ay yaong ma­hu­say na nai­pa­kat ang mga pla­tun pa­ra sa tu­luy-tu­loy na ga­wa­ing ma­sa at ma­la­ga­nap na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya sa estra­te­hi­kong mga lu­gar. Ti­nu­tu­ro ng ating mga ka­ra­na­san na ang mga prob­le­ma, ka­hi­na­an at li­mi­ta­syon ay lu­mi­li­taw at may ten­den­syang du­ma­mi kung ma­sya­dong ma­ni­pis na­ting iki­na­ka­lat ang ating mga pwer­sa sa ma­li­li­it na ho­ri­son­tal na yu­nit at ki­na­ka­lig­ta­ang mag­buo ng ka­tum­bas na mga ber­ti­kal na yu­nit, at ka­ba­lik­ta­ran ni­to, ka­pag ang mga pwer­sang ber­ti­kal ay di-na­pa­pa­na­hong bi­nu­buo at wa­lang ka­tum­bas na la­tag ng mga ho­ri­son­tal na yu­nit.

Ki­na­ka­ta­wan ng mga pwer­sang ho­ri­son­tal ang la­tag at ig­ting sa­man­ta­lang ki­na­ka­ta­wan ng mga pwer­sang ber­ti­kal ang kon­sentra­syon at ilang ele­men­to ng re­gu­lar na pa­ki­ki­dig­mang ma­ki­los sa la­yong hak­bang-hak­bang na paun­la­rin ang ani­hi­la­ti­bong ka­pa­si­dad ng huk­bong ba­yan. Kum­pa­ra sa mga pwer­sang ho­ri­son­tal, mas kon­sentra­do ang mga pwer­sang ber­ti­kal at na­ka­ki­ki­los sa mas ma­la­wak na mga lu­gar nang mas ma­bi­lis, nang nag­sa­sa­ri­li o ka­sa­ma ang mga pwer­sang ho­ri­son­tal kung ki­na­kai­la­ngan, upang bi­ra­hin ang mga na­hi­hi­wa­lay at bul­ne­rab­leng mga yu­nit ng kaa­way. Sa pa­gi­tan ng mga la­ba­nan, da­pat din si­lang tu­mu­long sa pag­lu­lun­sad ng mga kam­pan­ya at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa, lu­ma­hok sa pro­duk­syo­n, mag­sa­ga­wa ng mga pag­sa­sa­nay, edu­ka­syon at pam­pu­li­ti­kang ga­wa­in. Upang ma­ging tu­nay na mga sentro de gra­bi­dad ng mga pwer­sang ho­ri­son­tal at ma­ka­pag­bi­gay pra­yo­ri­dad sa pag­pa­pa­ig­ting ng mga tak­ti­kal na open­si­ba, da­pat hin­di na­ta­ta­li ang mga ber­ti­kal na yu­nit sa isang par­ti­ku­lar na la­ra­ngan o so­na o di ka­ya’y nai­ta­ta­la­ga bi­lang pwer­sa ng mga pu­nong him­pi­lan o pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng ma­la­la­king pu­long.

Upang maa­yos na ma­ka­gam­pan ang mga pwer­sang ge­ril­ya ng ka­ni­lang pa­ngu­na­hing tung­ku­lin ng pag­la­ban sa kaa­way, hin­di si­la da­pat na na­li­li­mi­ta­han ng ad­mi­nistra­ti­bong mga res­pon­si­bi­li­dad sa par­ti­ku­lar na mga lo­ka­li­dad. Da­pat buuin ang hi­wa­lay na mga ko­mi­te ng Par­ti­do na ha­ha­wak ng res­pon­si­bi­li­dad sa kompre­hen­si­bong pa­mu­mu­no sa te­ri­tor­yo at pa­nga­nga­si­wa sa mga sek­syo­n, la­ra­ngan at sub­re­hi­yon. Ga­yun­man, hin­di ibig sa­bi­hin lib­re sa ga­wa­ing ma­sa at ga­wa­ing pro­duk­syon ang mga yu­nit ge­ril­ya. Sa ka­tu­na­yan, si­la ang pa­ngu­na­hing pul­taym na pwer­sa ng na­mu­mu­nong mga ko­mi­te ng Par­ti­do sa mga te­ri­tor­yo sa pag­pa­pa­la­wak at pag­kon­so­li­da ng ba­seng ma­sa, pag­sa­sa­ga­wa ng pro­pa­gan­da, pam­pu­li­ti­kang edu­ka­syo­n, pag-oor­ga­ni­sa, pag­pa­pa­ki­los sa ha­nay ng ma­sa, pag­su­su­long ng pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal at iba pang kam­pan­ya at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa, pag­pa­pa­tu­pad ng mga ba­tas at pa­ta­ka­ran ng gub­yer­nong ba­yan, at pag­sa­sa­ga­wa ng mga kam­pan­ya sa pro­duk­syo­n. Ang mga ko­mi­te ng Par­ti­do sa an­tas sek­syon ay ma­hig­pit na na­ki­ki­pag­tu­lu­ngan sa mga pla­tung ge­ril­ya, kung saan na­ka­ba­se ang ka­ni­lang bag-as.

Da­pat na­ting ma­pag­pa­syang lu­ta­sin ang ma­ta­ga­lang prob­le­ma ng la­bis na pag­ka­ka­lat ng mga pwer­sa at pag­la­la­tag ng ating mga pwer­sa nang la­bis na mag­ka­ka­la­yo at mag­ka­ka­hi­wa­lay sa mga iskwad at tim na lub­hang li­mi­ta­do ang ka­pa­si­dad pa­ra sa ga­wa­ing pang­mi­li­tar at pam­pu­li­ti­ka. Ito ang ka­da­la­sang re­sul­ta ng ma­kai­sang-pa­nig na pag­ha­ha­bol ng pi­na­ka­ma­la­pad na ma­ni­ob­ra­han ka­hit na­pa­ka­ni­pis at ma­ba­baw at pag­ka­pit sa na­pa­ka­ra­ming estra­te­hi­kong mga lu­gar na hin­di epek­ti­bong na­ki­ki­lu­san. Wa­lang-ta­ning na nai­pag­pa­pa­li­ban o nai­sa­sai­san­ta­bi ang ba­ta­yang mga tung­ku­lin ng pag­bu­buo ng mga pla­tun, la­kas-kum­pan­yang la­ra­ngang ge­ril­ya at mga ku­lum­pon ng mag­ka­ka­ta­li­ku­rang la­ra­ngang ge­ril­ya. Ang ka­ra­ni­wang mga re­sul­ta ay kon­ser­ba­tis­mo sa mi­li­tar at pu­li­ti­ka at pag­ka­pa­si­bo at mga pin­sa­la sa huk­bong ba­yan at ba­seng ma­sa ka­pag ina­ta­ke ng kaa­way.

Da­pat la­gi na­ting ta­mang bi­na­ba­lan­se ang pag­pa­pa­la­wak at kon­so­li­da­syon at ma­tu­tong su­mu­long nang paa­lon-a­lon. Ma­ha­la­ga ito la­lu­na sa ha­rap ng to­dong ge­ra at ma­la­ki­han at ma­ta­ga­lang mga ata­ke ng kaa­way. Ba­tay sa ka­buuang la­kas sa kad­re, tau­han at ar­mas, ang mga re­hi­yong na­ki­ki­pag­bu­no sa prob­le­ma ng la­bis na pag­ka­ka­lat ay da­pat mag­tak­da ng bi­lang ng la­ra­ngang ge­ril­ya at ku­lum­pon ng mga la­ra­ngang ge­ril­ya na ma­ka­ka­ya ni­lang ma­pa­nga­si­wa­an nang ma­hu­say at ma­pa­un­lad sa ta­mang pa­na­hon, nang may ma­li­naw na pag­pap­ra­yo­ri­dad sa iba’t ibang er­ya pa­ra sa ta­mang pag­pa­kat ng li­mi­ta­dong tau­han at re­kur­so. Ma­ging ang mga re­la­ti­bong mauun­lad na re­hi­yon ay da­pat na mag­tak­da ng ma­li­li­naw na pra­yo­ri­dad at ma­hig­pit na koor­di­na­dong pag­pap­la­no ng mga sub­re­hi­yon at la­ra­ngan, at sa pa­gi­tan ng pag­pa­pa­un­lad pa ng da­ti nang mga la­ra­ngan at ku­lum­pon at pag­bu­bu­kas ng mga ba­go.

Mag­buo ng pa­pa­ra­ming mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan at mga yu­nit pa­nang­gol-sa-sa­ri­li ng mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa, sa­na­yin at ar­ma­san si­la at ita­as ang ka­ni­lang ka­ka­ya­han sa pag­lu­lun­sad ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya ng ma­sa. Pi­na­na­na­ti­li ni­la ang ka­pa­ya­pa­an at kaa­yu­san at pi­na­nga­nga­la­ga­an ang se­gu­ri­dad ng mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syon at ak­ti­bi­dad sa ka­ni­lang lu­gar. Gu­ma­gam­pan si­la ng na­pa­ka­ha­la­gang pa­pel sa mga tak­ti­kal na open­si­ba, pag­pa­pat­rul­ya at mga ak­syong ha­ras la­ban sa nag-oo­pe­ra­syong tro­pa ng kaa­way, ga­wa­ing pa­nik­tik, at pag­sa­wa­ta sa mga es­pi­ya ng kaa­way at kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong kri­mi­nal. Nag­si­sil­bi rin si­la bi­lang re­ser­bang pwer­sa ng huk­bong ba­yan.

Da­pat ta­yong mag­bi­gay ng ka­rag­da­gang pag­si­si­kap na bu­ha­ying mu­li ang mga ope­ra­syong par­ti­sa­no at mu­ling buuin ang mga yu­nit par­ti­sa­no sa mga sentrong ur­ban, sa mga pa­ngu­na­hing lin­ya ng transpor­ta­syon at ko­mu­ni­ka­syon at iba pang ba­ha­gi ng li­ku­ran ng kaa­way bi­lang ki­na­kai­la­ngang su­por­ta sa pag­la­ban sa du­ma­da­lu­hong na pa­sis­tang pa­nu­nu­pil at te­ro­ris­mo at ma­la­ki­hang mga open­si­bang mi­li­tar ng re­hi­men. Da­pat tu­gi­sin ang ma­lu­lu­pit na pa­sis­ta at pag­ba­ya­rin sa ka­ni­lang mga kri­men ka­hit sa ka­ni­lang mga lung­ga sa ba­yan. Da­pat pwer­sa­hin ang pa­sis­tang kaa­way na la­ging mag­ban­tay at lu­mi­ngon-li­ngon sa kan­yang ta­gi­li­ran at li­ku­ran. Sa ga­ni­tong usa­pin, da­pat din na­ting pag­ban­ta­yan ang nag­da­ang ne­ga­ti­bong mga aral sa in­su­rek­syu­nis­mo, gang­ste­ris­mo at pa­ngu­ngu­na sa li­gal na pa­ki­ki­ba­kang ma­sa sa mga sentrong ur­ban.

Da­pat ilun­sad ang mga kam­pan­yang rek­rut­ment upang hi­mu­kin ang ma­sa na su­ma­pi sa mga yu­nit ge­ril­ya ng BHB, ga­yun­din pa­ra lu­mi­kom ng su­por­tang ma­ter­yal at iba pa. Pa­la­ka­sin na­tin ang pag­re­rek­rut ng mga kad­re mu­la sa mga mang­ga­ga­wa at in­te­lektwal.

Da­pat pa­la­ka­sin ang BHB sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­bu­buo sa ideo­lo­hi­ya, pag­pa­pa­la­kas ng ab­so­lu­tong pa­mu­mu­no ng Par­ti­do at mga or­ga­ni­sa­syon ng Par­ti­do sa loob ni­to; sis­te­ma­ti­kong pag­sa­sa­nay pa­ra ita­as ang ka­ka­ya­han sa kom­bat ng mga yu­nit ng BHB; pag­pa­pa­un­lad ng mga ar­mas; pag­ta­ta­as sa ka­mu­la­tang pam­pu­li­ti­ka, di­wang open­si­bo at ka­pa­sya­hang lu­ma­ban ng mga Pu­lang man­di­rig­ma; at pag­pa­pa­la­kas sa ka­ni­lang ba­kal na di­sip­li­na at ug­nay sa ma­sa.

Da­pat pa­tu­loy na­ting pa­la­ka­sin ang mga ku­mand ng BHB sa an­tas ng mga la­ra­ngan, sub­re­hi­yon at re­hi­yon. Ang mga ito ang res­pon­sab­le sa ma­hig­pit na pag­su­bay­bay sa sit­wa­syon sa pu­li­ti­ka at mi­li­tar sa ka­ni-ka­ni­lang mga er­ya at an­tas, gu­ma­ga­wa ng was­to at na­pa­pa­na­hong mga pag­sa­saa­yos sa ga­wa­in, pa­ma­ma­ra­an at ma­ni­ob­ra ba­tay sa mga pag­ba­ba­go sa ope­ra­syon at ga­law ng kaa­way, at pag­pa­pa­la­kas ng pag­pap­la­no, koor­di­na­syo­n, koo­pe­ra­syon at ko­mu­ni­ka­syon sa mga yu­nit ng BHB. Na­pa­ka­ha­la­gang ma­ging plek­sib­le si­la sa tak­ti­ka at maa­gap sa pag-ang­kop sa ma­bi­lis na nag­ba­ba­gong ka­la­ga­yan sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya at ku­lum­pon.

Da­pat ding buuin ang mga ku­mand sa ope­ra­syon sa an­tas ng in­ter-­re­hi­yon at pam­ban­sa upang isu­long ang in­ter-­re­hi­yu­nal na koor­di­na­syon at koo­pe­ra­syo­n, mag­sa­nay at mag­pa­un­lad ng ma­la­king bi­lang ng mga kad­reng mi­li­tar pa­ra sa iba’t ibang an­tas at er­ya ng res­pon­si­bi­li­dad, at pa­la­ka­sin ang ka­ka­yahan ng BHB sa mga pra­yo­ri­dad na lin­ya ng ga­wa­in sa mi­li­tar at pu­li­ti­ka. Da­pat na­ting bi­gu­in ang to­dong ge­ra, gra­du­al constricti­on, win-hold-win, kam­pan­yang tri­ad at na­ka­po­kus na mga ope­ra­syong mi­li­tar ng kaa­way.

Sa pang­ka­la­ha­tan, may sa­pat na pwer­sang ge­ril­ya at ba­seng ma­sa sa ba­wat re­hi­yon pa­ra sa iba­yong pag­pa­pa­ig­ting ng mga tak­ti­kal na open­si­ba at ma­la­ki­hang pag­pa­pa­la­wak at kon­so­li­da­syon ng ba­seng ma­sa. Ang mga ka­hi­na­an ng in­di­bid­wal na mga re­hi­yon ay ma­pu­pu­nu­an ng mas ma­hig­pit na koor­di­na­syon at koo­pe­ra­syon sa mga in­ter­re­hi­yu­nal at pam­ban­sang an­tas, mas plek­sib­leng mga tak­ti­ka at mas ma­hu­say na pag­pa­pa­ki­los sa ma­sa.

Na­pa­ka­ha­la­ga at kai­la­nga­ngang-kai­la­ngan ang pag­pa­pa­ig­ting ng pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya upang isu­long ang iba pang ga­wa­ing pam­pu­li­ti­ka at pang­mi­li­tar kap­wa sa lo­kal at pang­ka­la­ha­tang kon­teksto. Da­pat la­ging big­yang pan­sin ng mga na­mu­mu­nong ko­mi­te ng Par­ti­do ang ga­wa­ing mi­li­tar. Da­pat na­ting iwak­si ang sob­rang ti­wa­la sa sa­ri­li, pag­ka­pa­si­bo, la­bis na pag­ka­ka­lat ng mga pwer­sa at iba pang mga prob­le­ma na nag-aa­lis ng ini­sya­ti­ba ng BHB.

Da­pat na­ting lu­bos na ma­ga­mit ang ar­ma­dong la­kas ng BHB, ang ma­la­lim at ma­la­wak na su­por­ta ng ma­ma­ma­yan at ang ating pag­ka­da­lub­ha­sa sa ka­lu­pa­an upang big­wa­san ang kaa­way nang mas ma­la­ki at mas ma­da­las. Mag­lun­sad ta­yo ng maa­yos na nap­la­nong mga tak­ti­kal na open­si­bang ti­yak ang ta­gum­pay at may la­yong lu­mi­pol sa mga yu­nit ng kaa­way at pag­ku­ha sa ka­ni­lang mga san­da­ta. Ikon­sentra ang mas ma­la­king pwer­sa upang mag­lun­sad ng sorpre­sang mga ata­ke la­ban sa mas ma­hi­na, mas ma­li­it at na­hi­hi­wa­lay na mga yu­nit ng kaa­way. Mag-i­pon ng mga ta­gum­pay mu­la sa ma­ra­ming mga sun­tok sa ka­ta­wan ka­kum­bi­na ng pa­na-pa­na­hong bi­ra sa ulo. Da­pat tar­ge­tin ng BHB ang pi­na­ka­ma­sa­sa­hol na pa­sis­tang kri­mi­nal, pa­ru­sa­han si­la sa ka­ni­lang mga abu­so at ba­sa­gin ang isip ni­lang hin­di si­la ma­pa­na­na­got o ma­ka­kan­ti.

Da­pat ma­hu­say at maa­gap ta­yo sa pag­la­gom ng ating mga ka­ra­na­san sa mga la­ba­nan at pag­pa­pa­la­ga­nap ng mga aral mu­la sa mga ito. Da­pat ta­yong ma­tu­to mu­la sa ma­ta­ta­gum­pay na ani­hi­la­ti­bong tak­ti­kal na open­si­ba sa iba’t ibang er­ya, mu­la sa mga ka­ra­na­san ng lu­bos na pag­sa­man­ta­la sa ka­pa­gu­ran at ka­hi­ra­pan ng kaa­way pa­ra bi­ra­hin si­ya nang ma­tin­di, mu­la sa ma­bi­li­sang pag­pa­kat ng mga pwer­sa upang sag­pa­ngin ang mga opor­tu­ni­dad at mag-kontra­bi­ra sa mga umaa­ta­keng tro­pa ng kaa­way, mu­la sa ma­hu­say na nap­la­no at ma­hu­say na nai­sa­ga­wang mga ope­ra­syong par­ti­sa­no la­ban sa mga yu­nit pa­nik­tik ng kaa­way, at mu­la sa ma­la­ga­nap at epek­ti­bong pag­ga­mit sa at­ri­ti­bong mga ope­ra­syo­n.

Da­pat na­ting ipa­la­ga­nap ang mga aral mu­la sa mga ka­ra­na­san sa pag­lu­lun­sad ng mga ge­ril­yang kontra-kam­pan­ya na nag­ku­kum­bi­na ng mag­ka­ka­su­nod na ani­hi­la­ti­bong open­si­ba at ma­la­ga­nap na at­ri­ti­bong mga ak­syo­n, sa ­ma­hu­say na pa­nik­tik sa er­ya at ki­los ng kaa­way, na­pa­ka­hu­say na pla­no sa er­ya at la­ba­nan, ka­bi­lang ang mga pla­no ma­ta­pos ang la­ban upang kontra­hin ang reak­syon ng kaa­way at ma­bi­lis at di-i­naa­sa­hang pag­pi­hit sa ibang er­ya ng ope­ra­syon upang li­tu­hin ang kaa­way. Da­pat na­ting ani­hin ang mga na­ka­mit na ta­gum­pay upang ma­ra­mi­hang mag­rek­lu­ta ng ba­gong mga Pu­lang man­di­rig­ma, mag­buo ng mas ma­ra­ming yu­nit ng BHB at ikon­so­li­da at pa­la­pa­rin ang ba­seng ma­sa at mga la­ra­ngang ge­ril­ya.

Ga­nap na­ting pa­ngi­ba­ba­wan ang kon­ser­ba­tis­mong mi­li­tar at pag­si­ka­pang la­ging ku­nin ang tak­ti­kal na ini­sya­ti­ba. Bu­nu­tin na­tin at iwak­si ang ma­ling mga ide­yang na­sa ugat ng ga­yong mga ka­hi­na­an ka­bi­lang ang la­bis na pag­ta­ya sa la­kas ng kaa­way at pag­me­nos sa la­kas ng ma­sa at ng ka­ni­lang huk­bo. Da­pat pag­ti­ba­yin ang ating pa­syang pa­ngi­ba­ba­wan ang ta­kot sa sak­ri­pi­syo at pag­ha­ha­ngad sa kaal­wa­nan.

Da­pat la­gi na­ting iwa­san ang mga la­ba­nang wa­la sa ating ini­sya­ti­ba o ben­ta­he. Na­pa­ka­ha­la­ga pa­ra sa mga yu­nit ge­ril­ya ang istrik­tong pag­si­sik­re­to at pag­ki­los nang wa­lang pad­ron at ba­kas. Da­pat na­ting pa­taa­sin ang ka­mu­la­tan at pag­ba­ban­tay la­ban sa pag­ka­ka­lan­tad sa kaa­way, bu­lag­sak na ma­ne­ra at es­ti­lo ng pag­ga­wa, la­bis at abu­sa­dong pag­ga­mit ng mga sel­pon, tab­let at iba pang ka­ga­mi­tang elektro­ni­ko na bul­ne­rab­le sa pag­su­bay­bay at pag­mo­ni­tor ng kaa­way. La­ging big­yan ng ma­su­sing pan­sin ang pag­pi­gil at pag­bak­las sa mga lam­bat pa­nik­tik at mga es­pi­ya ng kaa­way.

Arma­dong pro­pa­gan­da ang ti­po ng ga­wa­ing ma­sa sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya. Bi­nu­buo ito ng pag­su­su­long ng ga­wa­ing mi­li­tar, mga tak­ti­kal na open­si­ba, pag­la­ban sa mga open­si­ba ng kaa­way at pag­ta­ta­as sa ka­ka­ya­hang mi­li­tar ng huk­bo at ba­yan sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­ta­ta­yo ng ka­ni­lang mga yu­nit pa­ra sa pag­ta­tang­gol-sa-sa­ri­li at mga yu­nit ng mi­li­syang ba­yan. Ka­bi­lang din di­to ang tu­luy-tu­loy at bu­hay na pro­pa­gan­da at ga­wa­ing edu­ka­syon sa ha­nay ng ma­sa na da­pat ay nag­re­re­sul­ta sa pag­bu­buo ng mga sa­ngay ng Par­ti­do sa lo­ka­li­dad at mga gru­po, ko­mi­teng sek­syo­n, or­ga­ni­sa­syong ma­sa at or­ga­no ng pam­pu­li­ti­kang ka­pang­ya­ri­han.

Da­pat na­ting ita­as ang ka­ka­ya­han ng lo­kal na mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na ilun­sad ang ka­ni­lang mga ga­wa­in upang ilib­re ang lo­kal na mga yu­nit ng huk­bo mu­la sa de­tal­ya­dong pa­nga­nga­si­wa at big­yan ang mga ito ng pa­na­hong mag­kon­sentra sa iba’t ibang as­pe­to ng ga­wa­ing mi­li­tar. Da­pat may­ro­on ta­yong ma­la­kas na mga ko­mi­te ng Par­ti­do sa an­tas ng la­ra­ngan at sek­syon upang pa­mu­nu­an ang ma­sa sa ngi­pin-sa-ngi­ping pag­la­ban sa pa­sis­tang te­ror at mga ope­ra­syon ng kaa­way na nag­ka­ka­it ng ba­se.

La­long pi­na­ti­ting­kad ng pa­sis­tang pa­nu­nu­pil at te­ro­ris­mo ang pa­nga­ngai­la­ngang ikum­bi­na ang iba’t ibang ti­po at por­ma ng or­ga­ni­sa­syon at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa sa ka­na­yu­nan. Da­pat ta­yong mag­buo ng mga li­him na or­ga­ni­sa­syon upang mag­sil­bing ma­ti­bay na bag-as sa mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sa. Kaa­lin­sa­bay, da­pat na­ting hi­mu­kin ang ma­sa na mag­buo ng mga li­gal at ha­yag na mga ti­po ng or­ga­ni­sa­syo­n, ga­yun­din ng mga ti­pong tra­di­syu­nal at de­pen­si­bo, upang igi­it ang ka­ni­lang li­gal at de­mok­ra­ti­kong mga ka­ra­pa­tan sa ila­lim ng reak­syu­nar­yong ba­tas upang big­yan si­la ng mas ma­la­pad na ma­ni­ob­ra­han sa pag­lu­lun­sad ng ka­ni­lang mga ak­ti­bi­dad at pa­ki­ki­ba­ka. Da­pat ding ita­tag, isus­ti­ne at pa­la­pa­rin ang mga ug­na­yan at su­por­ta mu­la sa mga de­mok­ra­ti­ko at ma­pag­kai­bi­gang sek­tor at ele­men­to sa mga sentrong ur­ban.

Da­pat buong-la­kas na ilan­tad at la­ba­nan ang ma­la­ki­hang mga pa­sis­tang ata­ke la­ban sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad na ti­pong-SEMPO. Da­pat lu­bu­sang ilan­tad sa pub­li­ko ang mga pa­sis­tang kri­men. Da­pat ku­nin ang sim­pat­ya at su­por­ta ng pi­na­ka­ma­la­wak na sek­syon ng po­pu­la­syon at ng mga ma­la­kas umimplu­wen­sya sa upin­yong pub­li­ko. Da­pat tu­ku­yin, ka­su­han at pa­pa­na­gu­tin sa ka­ni­lang mga kri­men at utang na du­go ang mga ta­ga­di­sen­yo at ta­ga­pag­pa­tu­pad ng ga­yong mga ka­buk­tu­tan.

Ang la­kas ng BHB ay pa­ngu­na­hing nag­mu­mu­la sa ba­ta­yang al­yan­sang mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka. Da­pat pa­tu­loy na­ting big­yang pra­yo­ri­dad ang pag­su­su­long ng pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal at pa­ngu­na­hing su­ma­lig sa ma­ra­li­ta at ma­ba­bang-pang­git­nang mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid ha­bang ki­na­ka­big ang mga pang­git­nang mag­sa­sa­ka at ni­nun­yut­ra­li­sa ang ma­ya­mang mag­sa­sa­ka. Na­ki­ki­pag­kai­sa at na­ki­ki­pag­tu­lu­ngan din ta­yo sa ma­ta­as na sa­ray ng uring mag­sa­sa­ka, pang­git­nang ele­men­tong di-mag­sa­sa­ka, na­li­li­wa­na­gang pa­ngi­no­ong may­lu­pa at iba pang po­si­ti­bong pwer­sa at ele­men­to sa ba­lang­kas ng pag­bu­buo ng pam­ban­sang nag­ka­kai­sang pren­teng an­ti­pa­sis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti-im­per­ya­lis­ta at ang pi­na­ka­ma­la­pad na nag­ka­kai­sang pren­te la­ban sa pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te.

Da­pat din na­ting pa­la­ka­sin ang ba­ta­yang al­yan­sang mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka at ang pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal sa ha­nay ng Lu­mad at iba pang pam­ban­sang mi­nor­ya nang may ma­hig­pit na koor­di­na­syon sa pag­su­su­long ng kompre­hen­si­bong al­yan­sa at pa­ki­ki­ba­ka pa­ra sa ka­ra­pa­tan sa pag­pa­pa­sya­-sa-sa­ri­li at pag­bu­buo ng pam­ban­sang nag­ka­kai­sang pren­te.

Da­pat pag­pun­ya­gi­an at isu­long ang li­gal na pa­ki­ki­ba­kang ma­sa ng mga mang­ga­ga­wa, mag­sa­sa­ka, ka­ba­ta­an at iba pang de­mok­ra­ti­kong uri at sek­tor sa mga lung­sod. Da­pat ma­ta­tag na la­ba­nan ng li­gal na de­mok­ra­ti­kong ki­lu­san ang pa­sis­tang pa­nu­nu­pil at in­ti­mi­da­syo­n, la­ba­nan ang ba­tas mi­li­tar at ban­ta ng ha­ya­gang pa­sis­tang dik­ta­dur­yang pag­ha­ha­ri, igi­it ang ka­ni­lang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan, at mag­pur­si­ge sa pa­ngu­na­hi’y li­gal na pa­ki­ki­ba­ka sa mga sentrong ur­ban. Ang mga ak­ti­bis­tang na­nga­nga­nib na pas­la­ngin, du­ku­tin, itortyur at iku­long ng mga pa­sis­ta ay da­pat hi­mu­kin na tu­mu­ngo sa ka­na­yu­nan at su­ma­pi sa BHB.

Da­pat pa­la­pa­rin ang nag­ka­kai­sang pren­te la­ban sa ti­ra­ni­ya ni Du­ter­te. Da­pat itong ma­ki­pag­kai­sa sa pi­na­ka­ma­la­king bi­lang ng mga or­ga­ni­sa­syo­n, gru­po at ele­men­tong lu­ma­la­ban sa pag­ba­ba­go ng konsti­tu­syon pa­ra sa pe­keng pe­de­ra­lis­mo at dik­ta­dur­a, mi­li­ta­ris­mo, pa­sis­tang pa­nu­nu­pil at te­ro­ris­mo ni Du­ter­te.

Da­pat ma­su­gid na ipa­tu­pad ng huk­bong ba­yan ang mga tung­ku­ling inia­tas sa kan­ya ng Par­ti­do. Ang mga kad­re na na­mu­mu­no sa BHB, ka­tu­wang ang mga Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma ay da­pat la­ging mag­pa­ka­hu­say sa pag­ka­tu­to at pag­ha­law ng mga aral sa pag­gam­pan ng mga tung­ku­lin mu­la sa isang an­tas pa­tu­ngo sa mas ma­ta­as, na la­ging mu­lat sa ka­buuang pla­no.

Sa pa­ngu­ngu­lo ng Par­ti­do, ang BHB ay de­ter­mi­na­dong de­ter­mi­na­do na lag­pa­san at bi­gu­in ang to­dong mga open­si­ba ng kaa­way, la­ba­nan ang pa­sis­tang pag­da­lu­hong ng re­hi­meng Du­ter­te at pa­ru­sa­han ito sa la­hat ng ma­lu­pit na kri­men ni­to la­ban sa ma­ma­ma­yan.

Sa ka­sa­lu­ku­yang pam­ban­sang la­kas at la­tag ng BHB, na­sa ka­ta­yu­an ito na isu­long ang dig­mang ba­yan sa di pa naaa­bot na an­tas sa mga da­ra­ting na taon. Sa inspi­ra­syon ng mga ta­gum­pay ng ka­ni­lang huk­bo, buo ang pa­sya ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na isu­long ang pam­ban­sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon at kam­tin ang ta­gum­pay sa di ma­la­yong hi­na­ha­rap.

Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at to­dong la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te! Isu­long ang dig­mang ba­yan sa hi­git na ma­ta­as na an­tas!