Pukanon ang halimaw nga si Duterte

,

Translations: Pilipino | English

Malabwan na sa rehimeng Duterte ang tanang nangaging reaksyunaryong rehimen sa hisgutanang sa korapsyon, pagpangabuso, pagpanumpo ug pagluib sulod lamang sa upat ka tuig. Ilalum sa iyang tiranikong paghari, naghakop og sobra-sobrang bahandi ug gahum ang halimaw nga si Duterte, lakip na ang iyang mga alipures nga burukratang kapitalista ug burgesyang komprador ug ilang mga langyawng imperyalistang amo.

Samtang nagpakatagbaw ang mga naghari, nalunod sa sobra-sobrang kapit-os ug pag-antus ang katawhang Pilipino. Sukad 2016, padayon nga misagayad ang panginabuhian sa katawhan—sa mga mamumuo, mag-uuma, semiproletaryado, petiburges ug nasudnong-burgesya. Kalisud ug pagpaantus ang dala sa mga palisiyang dikta sa langyawng dagkung kapitalista ug bangko. Pinakamakaluluoy ang kahimtang sa masang anakpawis. Ginaparalisa sila sa malukpanong disempleyo, ubos nga suhulan ug kita, kawalay yuta, nagasirit nga presyo sa mga palaliton, pabug-at nga buhis, kawalay puloy-anan, sakit ug nagkadunot nga panglawas ug katilingbanong serbisyo.

Naghakop og bahandi ang pipila samtang nakahapa ug dili makatindog sa kaugalingong tiil ang ekonomiya sa Pilipinas. Samtang gilunod ang katawhan sa dagat sa langyawng pautang, misulbong usab ang gikawkaw nga tubo sa mga burgesyang kumprador ug dakung langyawng kapitalista. Dili matagbaw ang mga tighuthot ug tigkawkaw sa natural nga bahandi ug kusog sa Pilipinas; samtang nagniwang ang nasud nga atrasado sa produksyong agrikultural ug walay mga gikinahanglang mga industriya.

Labaw nga nawad-an og nasudnong kaugalingnan sa Pilipinas tungod sa pagtahan sa mga katungod sa nasud atubangan sa nagkagrabeng pagpangawkaw ug panagbanging militar sa magkaribal nga imperyalistang US ug China. Bugti sa pipila ka bilyong dolyar nga gisaad nga pautang, suhol, ug personal ug pulitikanhong pabor, gisurender ni Duterte ang teritoryo sa Pilipinas sa dagat ug yuta, gipasagdan ang China nga gun-ubon ang bahandi sa kadagatan, ug hikawan og pangisdaanan ang mangingisdang Pilipino. Bugti sa padayon nga suportang militar ug pulitika sa US, gitapos ni Duterte ang hisgutanang pangkalinaw ug nangandoy nga puuhon ang rebolusyonaryong kalihukan. Gibawi niya ang mini nga hulgang ibasura ang Visiting Forces Agreement ug padayon nga ginasdang ang kontra-katawhang kampanya sa “kontra-insurhensiya.”

Ibabaw sa katawhang naglisud, nakalingkod sa trono si Duterteng halimaw. Ilalum sa upat ka tuig nga paghari, nilabusaw ang Pilipinas sa krimen ug korapsyon sa mga nagharing burukratang kapitalista. Gibulsa ang pondo sa katawhan ug gipangwartahan ang mga kontrata sa imprastruktura. Gipaburan ang mga negosyong kabalo “makigduyog” samtang gipig-ot ang mga nagadumiling moyukbo sa iyang hiwi nga gahum. Gipalibutan niya ang kaugalingon sa mga gibusog nga upisyal sa militar aron panalipdan siya batok sa iyang karibal.

Sa niaging upat ka tuig, gidaut ang katawhan sa walay puas nga teroristang gyera batok sa dinaugdaug ug naglisud. Napuloan ka libo ang gipatay sa mini nga “gyera sa droga” aron paluhuron ug pasundon ang mga sindikato. Napuloan ka libo ang nabiktima sa pagguba ug okupasyong militar sa Marawi City ug nagapadayon nga gyera batok sa katawhang Moro. Wala og tuo nga kabangis, pagpamatay, dinaghang pagpanghadlok, pagpanglinlang, ug pagsupo sa demokratikong katungod ang dala sa gyera batok sa katawhan sa takuban sa anti-komunismo. Sunud-sunod nga gipatuman ang balaod militar sa Mindanao, Memorandum Order 32 ug Executive Order 70 aron ipahamtang sa tibuok katawhan ang pagharing militar.

Sa pagpirma sa “Anti-Terror Law,” nakapatong karon sa iyang ulo ang korona sa naghari-haring diktador. Gunit niya karon ang balaod nga nagahatag kaniya og gahum nga gamiton ang tibuok bangis sa terorismo sa estado aron hadlukon, sumpuon o pukanon ang kinsamang kritiko o kalaban. Pinaagi sa maong balaod, giangkon ni Duterte ang mga gahum lapas sa gitakda sa konstitusyong 1987. Ginayatakan sa maong balaod ang mga batakang sibil ug pulitikanong katungod.

Nagkapuliki karon si Duterte sa iyang iskema sa pagtukod sa usa ka pasistang diktadurya samtang ang nakasinati sa pandemyang Covid-19 ang tibuok katawhan. Ang palyadong militaristang tubag sa iyang gubyerno sa hulga sa pangpublikong panglawas nagresulta sa padayon ug nagkapaspas pang pagkuyanap sa bayrus sa tibuok nasud. Human ang langan nga pagresolba, pakyas nga pagpangandam ug pagpalig-on sa sistemang panglawas, gipahamtang ni Duterte ang militaristang lockdown para kontrolon ang tibuok populasyon isip nag-unang solusyon sa pandemya ug isip pagpangandam sa mga pagpahugot ilalum sa bag-ong pasistang kahimtang.

Gisayang niya ang sakripisyo ug pag-antus sa katawhan tungod kay wala man usab siyay gihimong lakang aron ipadayon ang mass testing ug malukpanong contact-tracing, pakusgon ang mga laboratoryo ug libreng pagtambal sa mga nagkasakit og Covid-19. Gikurakot na hinuon niya ang binilyong piso sa maanomalyang pagpalit sa mga gamit, gipagutman ang katawhan, ug giguba ang ilang mga panginabuhian. Tin-aw kaayo karon karon sa katawhan, si Duterte ang numero unong hulga sa ilang panglawas ug kaluwasan taliwala sa pandemya.

Atubangan sa malukpanong pag-antus ug pagpig-ot, nanglapaw ang kasuko sa tibuok katawhan kang Duterte. Grabe ang ilang pagtinguhang puuhon ang halimaw ug tapuson ang iyang hiwi nga paghari. Determinado silang tapuson ang paghari ni Duterte sa labing daling panahon ug papanubagon siya sa tanan niyang krimen batok sa katawhan.

Humana ang panahon sa pag-agwanta ug paghilumhilum. Gipatigbabawan na sa katawhan ang kahadlok ug gitigum ang ilang determinasyon aron hiniusang molihok ug mosukol. Nahimong mas maisugon sila sa pagpamahayag ug pagduso sa ilang panawagang palagputon si Duterte. Lapad nga hanay karon sa lain-laing mga demokratikong pwersa ang nagkapit-bisig batok sa iyang tiranya. Samtang labaw nga nagkadaku ang ginatigum nga gahum ug bahandi sa halimaw, labaw siyang nahimulag sa katawhan. Bangis man ug gamhanan, walay ikasukol ang halimaw sa kusog sa nagkahiusang katawhan.

Ginaawhag sa Partido ang tanang demokratikong hut-ong, sektor ug grupo nga mobarog, mag-organisa ug hugpungon ang lapad nga panaghiusa aron subsub nga ipakigbisog ang ilang mga katungod, batukan ang terorismo sa estado, korapsyon, pagpaantus ug pagluib sa rehimeng Duterte sa katawhan. Kinahanglan silang maglunsad og dinagkung martsa ug rali sa kadalanan ug ipatuman ang lain-laing porma sa pagsukol aron hugpungon ang kusog sa katawhan ug ang gahum nga usabon ang dagan sa kasaysayan.

Atubangan sa nagkagrabeng terorismo sa reaksyunaryong estado, kinahanglang subsub nga panalipdan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang katawhan batok sa teroristang atake sa ilang mga katungod. Samtang padayon nga ginahatagag-prayoridad sa BHB ang pagpanghatag og panglawas ug pang-ekonomiyang serbisyo sa katawhan atubangan sa pandemyang Covid-19, kinahanglang tubagon sa mga yunit niini ang pagtinguha sa katawhan alang sa hustisya ug silutan ang mga pasistang terorista ug pabayaron sila sa ilang mga krimen batok sa katawhan.

Ang walay katugbang nga pag-antus sa katawhan ilalum sa rehimeng Duterte salamin sa milungtad nga krisis sa dunot nga sistema sa Pilipinas. Ginaduso niini ang panginahanglang iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon aron tapuson ang nagnana nga sistemang semikolonyal ug semipyudal, kab-uton ang nasudnong kalingkawasan ug demokrasya sa katawhan, ug tukuron ang gawasnon, progresibo ug lambo nga kaugmaon.

Pukanon ang halimaw nga si Duterte