Akti­bis­tang mag­sa­sa­ka, pi­na­tay sa Bo­hol

,

Patay sa pamamaril ng mga pwer­sa ng es­ta­do ang mag­sa­sa­kang si Lo­renzo Paña sa Ba­ra­ngay Do­rol, Ba­li­li­han, Bo­hol noong Di­sye­mbre 30, 2020. Si Paña ay myembro at da­ting upi­syal ng Hug­pong sa Mag-uu­ma Da­pit sa Ka­sap­dan-Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Pi­li­pi­nas. Da­ti nang gi­ni­gi­pit ng es­ta­do ang bik­ti­ma da­hil sa kan­yang pa­gi­ging ak­ti­bis­ta. Noong 2018, hi­na­lug­hog nang wa­lang man­dam­yen­to ng mga pu­lis ang kan­yang ba­hay sa Ba­ra­ngay Ban­to­li­nao, Anteque­ra. Pi­nag­ma­lu­pi­tan din ng mga pu­lis ang kan­yang pa­mil­ya.

Tortyur. Ti­nortyur at bi­nug­bog ng nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo ng 62nd IB ang sibilyang si­na Micha­el Cal­lao at Jimmy Bayog, parehong re­si­den­te ng Sityo Agogolo, Barangay Macagahay, Moises Padilla, Negros Occidental. Na­pa­da­an la­mang ang da­la­wa sa Sit­yo Bo­ngao, Ba­ra­ngay Tri­ni­dad, Gui­hul­ngan City, Neg­ros Ori­en­tal noong Di­sye­mbre 26, 2020 nang ha­ra­ngin si­la ng mga sun­da­lo.

Istraping. Tat­long si­bil­yan ang bik­ti­ma sa wa­lang-ha­bas na pa­ma­ma­ril ng mga sun­da­lo ng 78th IB sa isang ba­hay sa Ba­ra­ngay Quezon, Ge­ne­ral MacArthur, Eas­tern Sa­mar noong Nob­yembre 12, 2020. Na­sa loob noon ng ba­hay ang mag­kaka­pa­tid na sina Be­nan, 50, Bo­boy, 40, at Ryan Cadello, 22—mga sibilyang inakusahan ng militar na may kaugnayan sa armadong kilusan.

Mi­li­ta­ri­sa­syo­n. Mu­la Di­sye­mbre 25, 2020, su­ma­la­kay ang may 90-120 sun­da­lo ng 11th IB at 705th Po­lice Re­gio­nal Mo­bi­le Force Bat­ta­li­on sa 14 na sit­yo ng mga ba­ra­ngay ng Ta­yak, Na­pacao at Ca­sa­la­an sa Sia­ton, Neg­ros Ori­en­tal. Nag­ta­la ng sam­pung ka­so ng mga pag­la­bag ang mga pwer­sa ng es­ta­do, ka­bi­lang ang tang­kang pag­pa­tay, pag­na­na­kaw, pa­ni­ni­ra ng mga ari-a­ri­an, in­te­ro­ga­syon at pa­na­na­kot.

Akti­bis­tang mag­sa­sa­ka, pi­na­tay sa Bo­hol