Kalatas February 2021 | Editoryal: Ikonsentra ang lakas ng mamamayan at gapiin ang terorismo ni Duterte!

,

Makasaysayan ang buwan ng Pebrero dahil dito ginugunita ang pag-aalsang EDSA People Power I na nagpabagsak sa diktador na si Marcos. Pinatunayan nito ang lakas at kapangyarihan ng sambayanan na hindi kayang gapiin ng anumang makabagong sandata o kamay na bakal ng estado. Nagpupunyagi sila sa harap ng pasismo at terorismong inihahasik ng estado. Hindi sila natatakot dahil nababatid nilang sa sama-samang pagkilos at nagkakaisang lakas ng bayan maibabagsak ang taksil, pasista at diktador na si Duterte.

Kinasusuklaman ng mamamayang Pilipino si Duterte dahil isinadlak niya ang bansa sa walang kaparis na kahirapan sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Lugmok na ang mamamayang Pilipino sa napakataas na presyo ng mga bilihin sa harap ng malawakang disempleyo at kakulangan ng ayuda. Sumahol pa ito sa gitna ng tuluy-tuloy na pagtaas ng implasyon sa bansa kung saan tatlong beses nang nagtaas ang presyo ng langis ngayong buwan. Samantala, pantapal na solusyon naman ang ipinatupad ng rehimen sa krisis sa pagkain sa anyo ng todong liberalisasyon sa mga produktong agrikultural at pagpapataw ng price cap nang walang kaukulang konsultasyon sa maliliit na negosyante.

Dagdag singilin ng mamamayan ang kainutilan ni Duterte na harapin ang pandemya. Labis nang nahuhuli ang Pilipinas sa mga karatig nitong bansa sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Kulang na kulang na nga, napakabagal pa ng paghahatid ng mga bakuna para sa mamamayan habang nakapagpalusot nito ang mga kroni at kasabwat ni Duterte. Inuna rin ni Duterte na bakunahan ang mga militar at pulis kaysa sa mga manggagawang pangkalusugan na prayoridad sa pagbabakuna.

Kasabay nito, nagpapakatuta si Duterte sa dalawang among imperyalistang US at China kapalit ng pautang, armas pandigma at bakuna. Hindi lamang isinuko ni Duterte ang West Philippine Sea sa China, muli pa nitong pinagtibay ang mga kasunduang militar sa US kung saan pinahintulutang ipakat ang mga tropa ng US sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Walang kahihiyan at pataksil na ibinebenta ni Duterte ang soberanya ng bansa upang makakuha ng suporta sa mga imperyalista para sa kanyang walang hanggang paghahari.

Ang mga kalagayang ito ang nagtutulak sa mamamayang PIlipino para magbuklod at magprotesta sa rehimen. Patuloy na ginigiit ng mga manggagawa ang kanilang karapatan sa kaseguruhan sa trabaho at ayuda sa panahon ng pandemya. Ipinaglalaban ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupa at pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid. Nakikibaka ang mga manggagawang pangkalusugan para sa libre at patas na pagpapabakuna ng sambayanan. Inilalantad ng mamamayan, katuwang ang mga mamamahayag, ang kabulukan at karahasan ng rehimen. Isinusulong ng mga progresibong pwersa ang pagtatanggol sa karapatang tao, kabuhayan at karapatan ng mamamayan at pambansang integridad.

Patunay ng hindi magapi-gaping pakikibaka ng mamamayang Pilipino ang kanilang paglaban para ibasura ang Anti-Terror Law (ATL). Ngayong buwan sinimulan ang oral arguments sa 37 petisyon para ipawalambisa ang pasistang batas na iwinawasiwas ng mga sundalo at pulis sa udyok ni Duterte. Nagawang ituloy ang oral arguments sa Korte Suprema na makailang ulit minaniobra at pilit ipinagpapaliban ng mga abogado ng rehimen.

Sinuportahan ng malawak na sambayanan ang pakikipagtagisan ng mga manananggol ng bayan sa mga reaksyunaryong alipores ni Duterte. Samantala, nagpakulo si Duterte ng mga nilutong kilos-protesta na pumapabor sa ATL gamit ang mga organisasyong suportado ng NTF-ELCAC na Hands off our Children at League of Parents para tapatan ang mga protestang bayan na nanawagan ng pagbasura sa ATL at ilihis ang buong bansa sa mga krimen nito sa bayan.

Mahigpit na nilalabanan ng bayan ang ATL dahil sandata ito ng estado sa pang-aatake sa nakikibakang mamamayan. Ngayong buwan, sinalakay ng mga pulis ang Paaralang Bakwit ng mga batang Lumad sa University of San Carlos sa Talamban, Cebu City at pinalabas itong “rescue operation”. Dinakip ng PNP ang pitong guro at 19 menor de edad. Kinasuhan ang mga guro habang pinalabas na mga child warrior ang mga mag-aaral.

Walang sinasanto ang terorismo ng rehimeng US-Duterte. Sa kahibangan nitong tapusin ang rebolusyonaryong kilusan, itinuturing ng rehimen na collateral damage ang mga sibilyan. Halimbawa nito ang istraping at pambobomba ng mga Blackhawk helicopter ng Southern Luzon Command sa 22 barangay ng mga bayan ng Mulanay, Buenavista, Catanauan at San Narciso sa Quezon mula Pebrero 5-8. Lumikas ang higit 26,000 residente sa takot at trauma sa pambobomba.

Lantarang terorismo ang ginagamit ng rehimeng US-Duterte para manguyapit sa poder. Ngunit imbes na masindak, sinisindihan lamang nito ang pagtutol at pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa rehimen. Sa Timog Katagalugan, nagpupunyagi ang mga magsasaka ng Hacienda Yulo sa mga pakanang pagpapalayas sa kanila ng mga Yulo at Ayala. Hindi sila natinag sa karahasan ng mga goons na ipinadala ng mga Yulo at Ayala. Patuloy ring ipinagtatanggol ng mga maralita sa mga komunidad sa Bacoor City, Cavite ang kanilang lupang panirikan.

Ang terorismo ng estado at ang lumalalang krisis ng lipunan ang lalong nagtutulak sa mamamayan na yakapin ang digmang bayan. Ang rebolusyon ang tanging sandigan ng sambayanan para labanan ang terorismo ng rehimeng US-Duterte. Ating padagundungin ang mga pakikibakang bayan sa mga kabayanan at kalunsuran hanggang sa buong Kamaynilaan upang yanigin ang balwarte ng reaksyunaryong paghahari ng estado. Kasabay ng mga pakikibakang masa sa kalunsuran, paigtingin at dalhin sa mas mataas na antas ang digmang bayan. Malaki ang kahingian na parusahan ang mga sagadsarin at berdugong heneral ng AFP-PNP na may utang na dugo sa sambayanan. Malakas ang panawagan ng hustisya ng mamamayan sa mga krimen ng rehimeng Duterte. Nakahanda ang mga yunit ng MGC-BHB TK na tumalima sa panawagang ito at parusahan ang pasistang AFP-PNP. Ilunsad at iputok ang mga opensibang militar para bigwasan ang palalong AFP-PNP hanggang sa tanggalan ito ng kapasyahang lumaban.

Sa pagsunod ni Duterte sa yapak ng kanyang iniidolong diktador, hindi malayong sapitin niya ang parehong kapalaran. Higit pang lalawak at lalakas ang rebolusyonaryong kilusan sa kabila ng pasistang panunugis ng rehimen. Laging nasa unahan ng mamamayang Pilipino ang Partido sa pagdidirehe ng pambansa demokratikong rebolusyon hanggang sa ganap na tagumpay.#

Kalatas February 2021 | Editoryal: Ikonsentra ang lakas ng mamamayan at gapiin ang terorismo ni Duterte!