Papigsaen, palawaen ken patignayen ti base a masa para iti gubat ti umili

,

Ti lumawlawa ken umun-uneg a suporta ti base a masa ti kangrunaan a tulbek no apay nga iti kaanuman ket saan a maparmek ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) ken ti isaysayangkat daytyo nga armado a rebolusyon. Uray higante nga ulimaw (monster) ti kabusor ken uray usarewn na amin a minamauyong a pamuspusan ti panangikuspil, saan na a naan-anay a mapagsina ti masa ken ti BHB ken saan a maparmek ti pangngeddeng da nga umabante iti dana ti gubat ti umili.

Sibubukel ti pangngeddeng ti BHB nga ipatungpal ti rebbengen na a pakaawatan, pagkaykaysaen ken nalawa a patignayen ti masa a mannalon, ken iti kasta ket patibkeren ken palawaen ti base a masa ti soldado ti umili. Tulbek ditoy ti panangiyabante ti nalawa a tignayan nga antipyudal iti kaaw-awayan tapno labanan dagiti kumarkaro a langa ti panangidadanes ken pananggundaway kadagiti mannalon.

Kanayon nga isaksakit ti BHB ti masa, ammoen dagiti kasasaad ken dagiti arungaing da ken agtigtignay tapno matulongan da a kolektibo a risuten dagitoy. Naan-anay a tamtamingen ti BHB dagiti problema iti ekonomya, pagbiagan, produksyon, salun-at, sanitasyon, edukasyon, kultura, linak ken seguridad, droga ken dadduma pay.

Tulbek iti amin dagitoy ti ekonomya wenno mainaig iti produksyon ken no kasano a masagrap wenno maipapaidam iti masa ti kinabaknang a partuat da. Naanusa da nga ipakpakaawat a saan a nainkalintegan ken awan inted ti diyos a kalintegan kadagiti apo’t daga, wenno dagiti usurero ken komersyante a tagikuaen ti kinabaknang a pinartuat ti ling-et ken bannog da. Rumbeng nga idanon ti BHB iti baro a tukad ti kalawa ken regta ti panangdanon, panangpagkaykaysa ken panangpatignay iti masa a mannalon. Kas maiyannurot iti Tarabay iti Reporma iti daga, inted ti amin a kabaelan nga iyabante ti pannakaibaba ti abang ti daga, ingato ti tangdan dagiti mangmangged talon, ibaba ti interes ti pautang ken ingato ti presyo dagiti produkto da. Rumbeng a mapataud ti nasasaknap a pannakilaban kontra iti Rice Tariffication Law, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, liberalisasyon iti panagangkat ti karne ti baboy, manok ken dagiti produkto nga agrikultural ken dadduma pay a linteg ken patakaran a padagsen kadagiti masa a mannalon. Ad-adda a kasapulan daytoy iti sango ti nakaro a krisis ti ekonomya ken pagbiagan.

Iti sango ti panagngato ti presyo ti taraon ken kinakurang, rumbeng nga agtultuloy nga agtinnulong ti masa ken dagiti Nalabbaga a mannakigubat iti panangirussuat kadagiti kampanya ti produksyon, dagiti agbagas a mula ken natnateng. Rumbeng met a papigsaen ti tignay masa tapno sangoen ti pandemya a Covid-19 babaen iti panangingato ti kaammuan ken panangipatungpal kadagiti addang ti panangliklik, panangywan iti salun-at, panangisagana kadagiti pasilidad ken panangited ti umanatop a panangaywan kadagiti nataengan ken panangsingir iti kinapalpak ti reaksyunaryo a rehimen.

Rumbeng met a naan-anay a papigsaen ti pannakilaban ti masa a mannalon ken dagiti minorya nga umili kontra iti nadumaduma a langa ti panaggamgam ti daga dagiti dadakkel nga apo’t daga ken dadakkel a kapitalista para iti panangitakder wenno panagpalawa kadagiti plantasyon, operasyon ti minas, proyekto nga enerhiya, ekoturismo ken dadduma pay.

Rumbeng a papigsaen ken patibkeren dagiti lokal a rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa ken dagiti sangay ti Partido. Rumbeng a seguraduen ti tuloytuloy nga andar daitoy. Saan a rumbeng a baybay-an a mapugsat ti silpo kadagitoy kagiti komite ti Partido iti teritoryo ken dagiti kumand ti BHB iti larangan ken dagiti distrito. Paregtaen ti panagsanay ken panagpadur-as kadagiti lokal a kadre ken lider masa, ingato ti kabaelan da iti panangidaulo ken panangpatignay iti masa.

Rumbeng a takuaten dagiti kadre, dagiti lider, aktibista ken masa dagiti pamuspusan ti nainget a panaglimed tapno agtalinaed a bulsek ken tuleng dagiti pasista uray no adda da iti mismo a murdong ti agong ti kabusor. Rumbeng nga agpakalaing kadagiti taktika ti pananglaban iti militarisasyon iti lugar da, iti nadumaduma a pamuspusan ti direkta wenno saan a direkta a pananglabsing iti mandar dagiti soldado, panangkontra iti pananginget da, pananglaban iti puersado a panagrekrut iti paramilitar, iligal a panagaresto ken pammapatay, panangibutaktak ken panangkondenar iti midya ken social media iti kadagiti maiwarwaras a dis-impormasyon ken kinaulbod, ken saan a panangbigbig wenno saan a panangipalubos iti presensya da. Rumbeng nga agpakalaing dagiti yunit ti BHB iti limed a tuloytuloy a silpo iti masa ken panangisayangkat kadagiti armado nga aksyon kontra kadagiti pasista nga agin-aari kadagiti baryo.

Rumbeng a pagplanuan dagiti umanatop a kumand ti BHB ken dadaulo ti Partido ti panangpalawa iti teritoryo da ken panangbukel kadagiti baro a larangan a gerilya, kabayatan a patpatibkeren ken napinget a lumaban kadagiti agdama a larangan ken kadagiti base a gerilya. Kabayatan a lumawlawa ti sakop ti gubat ti umili, ad-adda a maiduron ti kabusor a bennaten ti puersa na ken ipakita dagiti nakapsut a paset na nga agbalin a target dagiti taktikal nga opensiba ti BHB.

Iti agutultuloy a panagpalawa ti matigtignayan a teritoryo dagiti yunit ti BHB, ad-adda a mapetpetan na ti inisyatiba iti gubat. Rumbeng nga agtultuloy nga isayangkat ti BHB dagiti anihilatibo a taktikal nga opensiba a segurado ti balligi kontra iti nakakapsut ken nakasina a yunit ti kabusor para iti panggep nga alaen ti armas ti kabusor. Mainaig kadagitoy dagiti atritibo a taktikal nga opensiba tapno balsen, guloen wenno saan a paturogen ti kabusor kadagiti ditatsment da wenno kampo. Rumbeng nga ipakat ti BHB dagiti yunit partisano kadagiti syudad wenno sentro ti ili tapno biraen dagiti pasista nga adda iti likud dagiti krimen kontra iti masa, ken tapno buraken dagiti linya ti komunikasyon, transportasyon ken suplay ti kabusor.

Ad-adda a paborable ti panangiyabante ti gubat ti umili iti Pilipinas iti sango ti kumarkaro a krisis ti agar-ari a sistema ken sobra a pasista a kinaranggas iti uneg ti tiraniko a rehimen. Ti narigat mabaelan a kinakurapay ken kimmaro a panangidadanes ken pananggundaway ti mangidurduron iti umili a Pilipino a sumrek iti armado a rebolusyon. Rumbeng nga agtultuloy nga agpakalaing ti Partido ken BHB iti panangbalanse ken panangkombina ti armado a pannakidangadang ken pannakilaban iti pulitika, ti trabaho a masa ken trabaho militar, tapno palawaen ken patignayen ti masa iti dalan ti demokratiko a rebolusyon ti umili.

Papigsaen, palawaen ken patignayen ti base a masa para iti gubat ti umili