Batuan kag pabayaron ang pagtraidor ni Duterte sa pungsod

,

Samtang nagadugay, labi nga ginabuhinan ang mga kinamatarung kag kahilwayan sang Pilipinas sa iya kadagatan kag mga dunang manggad tuga sang pagluhod-luhod ni Duterte sa China kag pagtraidor sa pungsod. Kinahanglan gid nga maghulag gilayon ang bilog nga banwa. Kada paglipas sang ginutlo, labi nga nagalapad kag nagahugot ang kontrol sang China nga nagahingalit sa kahigayunan nga nagapungko sa poder ang sunud-sunuran nga si Duterte. Dapat gamiton sang banwa ang tanan nga porma sang pagbato, halin diplomatiko tubtob armado, para ipamilit ang angkon nga kinamatarung sang mga Pilipino.

Indi lang nga wala sang ginhimo si Duterte para bawion ang mga kadagatan nga kabahin sang teritoryo sang Pilipinas, ginpahanugutan pa niya ang China nga tukuron ang masobra pito ka mga daku nga pasilidad militar, waskon ang mga manggad nga bahura, kumpiskahon ang manggad nga kadagatan kag magdeploy sang mga armadong sakayan pangdagat kag panggera. Hayagan niya nga gindeklarar nga indi siya batuk sa pagpangisda sang China sa West Philippine Sea kag nagpabulag-bulag kon paano ginadingutan sang China kag ginatabog halin sa daan nila nga ginapangisdaan.

Sa ngalan sang “pag-abyanay”, ginkumos kag ginpahigad ni Duterte ang desisyon sang International Arbitral Tribunal sang Hulyo 2016 nga nagdula sa gahum sang “9-dash line” sang China kag nagkilala sa mga teritoryo pangdagat kag exclusive economic zone (EEZ) sang Pilipinas santo sa United Nations Convention on the Laws of the Seas. Gin-usikan niya ang kahigayunan nga habigon ang panindugan sang internasyunal nga komunidad para batuan ang pagpanglapak sang higante nga China sa soberanya sang Pilipinas.

Kadungan sang wala renda nga paglapak sa kinamatarung sang Pilipinas sa West Philippine Sea, ang China ang isa sa higante nga ara sa likod sang wala pili nga pagdambong sa manggad nga mineral sang pungsod. Ginalaksam sang China ang tonelada nga tonelada nga balas nga may magnetite halin sa mga baybay kag malapad nga kadagatan kag binarko nga duta nga may nickel kag iban pang mineral halin sa kabukiran agud ipalamon sa industriya sini sang salsalon. Lakip ang daku nga mga kapitalista sang China sa pangunahon nga makapanginpulos sa Executive Order 130 ni Duterte nga nagahatag-dalan sa pagbukas sang bag-o nga mga minahan nga pat-ud tunaan sang labing malapad nga pagkaguba sa mga bukid, suba kag duta nga agrikultural sang Pilipinas.

Sa atubang sang hayagan nga paglapak sa mga kinamatarung sang Pilipinas kag pag-angkon sang China sa mga teritoryo sang pungsod, ginkipo ni Duterte ang palamulay niya nga baba bangud indi niya kuno luyag nga samaron ang siling niya “maayo nga pagtamdanay” sang Pilipinas kag China. Luyag niya nga tunlon sang mga Pilipino ang pagpang-abuso sang China sa Pilipinas sa balibad nga naghatag man kuno ang China sang bakuna para sa Covid-19. Ang matuod, nakakontrata ang Pilipinas nga magbakal sang 25 milyong dosis sang Sinovac nga wala man sang maathag nga presyo.

Napuno na ang pumuluyong Pilipino sa daw samad nga plaka nga linya nga palasurender ni Duterte nga “wala ako sang mahimo” kag sa pamahug niya nga “wala kita sang inugbato kon gerahon sang China”. Ginagamit niya ang pagpang-into nga ini agud ihigot sa likod ang kamot sang Pilipinas kag punggan ang pungsod nga pangapinan ang iya mga kinamatarung. Kon usisaon, higante man kag makagagahum sa pagpanglubag sa gamay nga mga pungsod, nagaduha-duha man ang China nga dalayon nga gamiton ang armadong kusog batuk sa Pilipinas sa kahadlok nga sulsulan sini kag hatagan-rason ang internasyunal nga komunidad nga magbulig sa Pilipinas paagi sa pagdeploy sang mas daku nga mga barko kag kagamitan panggera sa kadagatan nga ara lang sa kudal sang China.

Ang palasurender nga polisiya ni Duterte nagadula sa gahum sang ginahimo nga “adlaw-adlaw nga protesta” kag pagpahayag nga “ipakigbato ang soberanya” sang pila niya ka upisyal. Siya mismo ang rason kon ngaa wala sang tikang para kuhaon ang suporta sang United Nations sa reklamo sang Pilipinas. Siya man ang kabangdanan kon ngaa kadam-an sang pwersa kag mga armas sang AFP nakatumod sa iya mga kaaway sa pulitika sa baylo nga pagpangapin sa soberanya nga kadagatan.

Indi mabaton-baton sang pumuluyong Pilipino ang pagduko ni Duterte sa China. Wala sang iban kundi pungsodnon nga pagtraidor ang pagpasugot niya nga angkunon sang China ang teritoryo nga kadagatan sang Pilipinas, kag samaron kag dambungon ang dunang manggad sang pungsod. Gintalikdan niya, sa partikular, ang interes sang mga mangingisda nga Pilipino. Gintalikdan niya, sa kadam-an, ang pungsodnon nga interes sang bilog nga Pilipinas.

Sa atubang sang pungsodnon nga pagtraidor ni Duterte, dapat maghiliusa kag maghulag ang bug-os nga Pilipinas antes laksamon sang China ang mas daku pa nga bahin sang aton nga kadagatan kag dunang manggad. Dapat tukuron ang pinakamalapad nga nagahiliugyong prente nga patriyotiko para pangapinan ang soberanya kag patrimonya sang Pilipinas. Dapat pakamalauton, sukton, patalsikon kag pabayaron si Duterte sa iya pagtraidor. Dapat batuan ang anuman nga tuyo sang China nga magpasilabot sa pulitika kag sa maabot nga eleksyon agud buligan ang hubon Duterte nga magpabilin sa poder.

Handa nga makig-isa ang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa tanan nga iban pa nga gusto magpangapin sa interes sang pungsod batuk sa pagpanglaksam sang China. Nagapanawagan ang Partido sa pumuluyong Pilipino nga ipakita sa nagakalainlain nga porma sang paghulag ang paghiliusa kag panindugan nga bawion kag pangapinan ang kadagatan sang pungsod batuk sa imperyalistang pagpanglaksam sang China. Dapat ipakita sa kalsada kag iban pang patag ang determinasyon sang pumuluyo nga pangapinan ang soberanya kag manggad sang pungsod.

Dapat padayon nga paigtingon sang Bagong Hukbong Bayan ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa mga armadong pwersa sang estado nga ginauna nga tapnaon ang mga pwersang patriyotiko kag demokratiko pero nagapaka-inutil sa atubang sang dumuluong nga pagpanglaksam. Dapat iguon sang mga ambus, reyd kag iban pang armadong aksyon ang mga yunit sang AFP nga tuman kapintas sa pagpamigos sa pumuluyo sa ila masupog nga pagpangapin sa pagkatraidor sang gubyernong Duterte.

Ang pagpangapin sa kadagatan kag manggad sang Pilipinas batuk sa pagpanglaksam kag pagdambong sang China kabahin sang nagapadayon nga paghimakas batuk sa imperyalismo nga dominasyon, tapuson ang neokolonyal nga kahimtangan sang Pilipinas kag agumon ang tunay nga pungsodnon nga kahilwayan.

Batuan kag pabayaron ang pagtraidor ni Duterte sa pungsod