#ManglimbasogMakigbisog: Ika-53 nga kasumaran sa Partido, gisaulog

,

Puno sa pagtulun-an ug kadasig ang mga selebrasyon nga gilunsad sa lain-laing yunit sa Partido ug Bagong Hukbong Bayan (BHB) aron dumdumon ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) niadtong Disyembre 26, 2021. Malampuson nga na napahigayon ang mga panagtapok luyo sa walay hunong nga atake sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP).

“Simple apan pwede ipasigarbo,” kini ang paghulagway sa BHB-Agusan del Norte sa ilang selebrasyon nga gitambungan sa masa. Aduna usay mga pagsaulog sa Bicol, Central Luzon, Negros, North Central Mindanao ug Cagayan Valley. Mitambong dinhi ang mga higala ug masang mag-uuma.

Ilocos-Cordillera. Lig-on ug milapad pa ang mga rebolusyonaryong base sa rehiyon sukwahi sa gipanghinambog sa AFP nga “nalimpyo” na niini ang rehiyon, matud sa pamahayag sa National Democratic Front-Ilocos. Gipaambit usab sa Kasama-Cordillera Peoples’ Democratic Front nga misaka og 28% ang myembro sa ilang organisasyon ug napalihok kini sa lain-laing porma ug ang-ang. Yawe dinhi ang padayon nga panagtigum sa mga konseho ug mga panggrupo ug pang-indibidwal nga diskusyon.

Cagayan. Sa West Cagayan, gipakyas sa BHB ang mga operasyong kombat sa 501st IBde niadtong 2021. Nakalunsad ang BHB sa prubinsya og duha ka bats sa Abanteng Kurso sa Partido ug padayon ang pagtuon sa Batakang Kurso sa Partido sa mga sanga sa lokalidad nga wala mamatikdi sa kaaway. Nakalunsad usab og pipila ka serye sa Batakang Kursong Pulitiko-Militar ug mga operasyong haras batok sa mga yunit sa militar.

Southern Tagalog. Padayon nga gipatigbabawan sa mga pwersa ug myembro sa Partido ang mga hagit nga gibunga sa mga operasyong militar. Padayon ang suporta sa masa sa hukbo luyo sa subsub nga atake sa kaaway.

Aduna usay mga pagsaulog sa Batangas ug Quezon kung asa daghan sa mga kabatan-onang mitambong gikan sa syudad ang nakadesisyon nga magpabilin ug magpultaym sa hukbo.

Negros. Nadugangan og lima ang ihap sa mga lungsod nga ginalihukan sa BHB-Central Negros. Napalapad og hangtud 10% ang myembro sa mga organisasyong masa, ug nakalunsad og agraryong rebolusyon ug 28 ka armadong aksyon.

Nanguna ang BHB-Northern Negros sa pagtukod og mga komunal nga umahan ug palaisdaan ug pag-atiman sa pagpanghatag og ayuda. Isip tubag sa pandemya, nagbansay sa gimbuhatong medikal ug nanghatag og herbal nga mga tambal, ug nagpatin-aw sa kamahinungdanon sa pagpabakuna batok sa Covid-19. Naglunsad usab kini sa pisikal nga mga klase ug mitabang sa modyul sa mga estudyante.

Panay. Gisaluduhan sa PKP-Panay ang walo ka manggugubat nga nakalas sa brutal nga pagpamomba sa AFP sa Barangay Alimodias, Miag-ao, Iloilo niadtong Disyembre 1, 2021. Padayon ug nakamantine sa kusog ang Partido, BHB ug rebolusyonaryong masa sa kabanikanhan ug kasyudaran luyo sa halos usa ka tuig na nga gipasubsub atake sa rehiyon.

Eastern Visayas. Sa usa ka pamahayag, gisaluduhan sa PKP-Eastern Visayas ang 22 ka manggugubat nga namartir niadtong Agosto 2021. Dili moubos sa 16 ka batalyon sa AFP ug PNP ang nagbahisbahis sa rehiyon. Luyo niini, nakonsolida ang mga baseng masa, napakusog ang mga organisasyong masa ug napalihok ang masa aron iduso ang ilang demokratikong katungod. Padayon pa gihapon ang hugot nga panaglambigitay sa rebolusyonaryong pwersa bisan sa mga baryo nga adunay mga kampo sa militar. Dili moubos sa usa ka kumpanya ang nahiagumang kaswalti sa AFP gikan sa armadong aksyon sa BHB sa rehiyon.

North Central Mindanao. Labaw pang nasubhan ang PKP ug BHB sa rehiyon sa kinabuhi ug kamatayong pakigbisog sa milabayng tuig. Magsilbing sukaranan ang mga pagtulun-an nga nakutlo gikan dinhi aron labaw pang iasdang ang gubat sa katawhan. Gipasidunggan sa rehiyon ang 20 ka Pulang manggugubat nga naghalad sa ilang kinabuhi. Niadtong 2021, nakalunsad ang BHB og 55 ka aksyong opensiba kung asa halos usa ka kumpanyang kaswalti ang nahiaguman sa kaaway.

Nagpagawas og pamahayag ang komite sa Partido sa Bicol, ingonman ang mga rehiyunal nga balangay sa Makibaka, ug mga balangay sa Kabataang Makabayan sa Southern Tagalog, Southern Mindanao, Cagayan ug Negros. Nakighiusa usab ang Liga ng Agham para sa Bayan ug Compatriots-Asia Pacific.

Sa Canada, naglunsad og operasyon dikit ang Friends of the Filipino People in Struggle sa Ontario. Nakighiusa usab ang Communist Party of Australia (ML), Communist Workers Union (MLM) sa Colombia, Communist Party of Turkey (ML), Communist Party of India (Maoist) ug Freedom Road Socialist Organization sa US.

#ManglimbasogMakigbisog: Ika-53 nga kasumaran sa Partido, gisaulog