Ang Bayan Special Report Grabeng paglapas sa AFP ug PNP sa katungod ug espesyal nga proteksyon sa mga bata ilalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod (2020-2022)

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish

Pasiuna

Gimantala sa Ang Bayan kining espesyal nga taho kalabot sa mga paglapas sa mga armadong pwersa sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (nga gipasiugdahan sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police) sa katungod sa mga bata ilalum sa internasyunal na makitawhanong balaod ug ilalum sa nagtunhay nga mga palisiya ug protokol nga naggatag kanila og espesyal nga proteksyon. Mamatikdan ang pagdaghan ug paggrabe sa maong mga pagyatak sa katungod ng mga bata kadungan sa pagsubsub sa hugaw nga gyera sa AFP ug PNP nga gisugdan sa rehimeng Duterte ug labaw pang gipasamot sa rehimeng Marcos.

Sa pag-andam niining report, makita nga kulang kaayo ang dokumentasyon kalabot sa katungod sa mga bata. Aron matibuok ang mga datos, girepaso ug gisubay sa mga tigpanukiduki ang tanangtaho nga nadawat ug namantala sa mga panid sa Ang Bayan o migawas sa mga pamahayag o publikasyon sa mga rehiyon. Kini nga report nakapokus sa tuig 2020-2022, samtang padayong gipaningkamutan nga kolektahon ang impormasyon sa mga milabayng tuig. Paningkamutan nga mapagula kini sa dili madugay.

Sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong gubat alang sa nasudnong kagawasan ug demokrasya, ginaila ug ginapanalipdan sa Partido Komunista ng Pilipinas ug sa Bagong Hukbong Bayan ang panginahanglan nga panalipdan ang interes, kaayuhan, ug mga katungod sa mga bata taliwa sa gyera. Lambigit niini, gigambalay sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), pinaagi sa NDFP Human Rights Monitoring Committee, ang iyang Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children (Deklarasyon ug Programa sa Paglihok alang sa mga Katungod, Proteksyon ug Kaayuhan sa mga Bata) niadtong Hulyo 1, 2012. Hingpit nga ginasuportahan ug ginapanalipdan sa PKP ug BHB ang maong deklarasyon.

Giatol sa Ang Bayan ang pagpagula niining espesyal nga taho sa Kalibutanong Adlaw sa mga Bata sa United Nations niadtong Nobyembre 20 sa tinguhang awhagon ang lokal ug internasyunal nga organisasyon, ahensya ug institusyon nga nanalipud sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod, ilabina sa mga katungod sa mga bata, sa makaluluoy nga kahimtang sa mga bata taliwala sa hugaw nga gyera sa AFP ug PNP.

Atubangan sa walang hunong nga pasistang pagyatak sa kaayuhan sa mga bata, kinahanglang maghiusa ang tanan ug pakusgon ang tingog aron hiniusang panalipdan ug proteksyunan ang mga bata, samtang ginaasdang ang gubat alang sa ilang kaugmaon.

Grabeng paglapas sa AFP ug PNP sa katungod sa mga bata ug espesyal nga mga proteksyon sa bata ulalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod

Walay ginapili ang Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police sa hugaw nga gyera kontra-insurhensiya niini batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Sa lain-laing bahin sa nasud, target sa mga sundalo ug pulis ang usa sa labing bulnerableng seksyon sa katilingban—ang mga puya ug bata.

Migrabe ang mga paglapas kadungan sa paghaguros sa pandemyang Covid-19 ug pagpahamtang sa pasistang lockdown sa nasud. Gigamit sa mga armadong pwersa sa estado ang higayon aron okupahon ang mga komunidad ug ilunsad ang malukpanon ug subsub nga operasyong militar. Napuloan ka mga kaso na sa paglapas sa katungod sa mga bata ang nataho sa Ang Bayan gikan 2020 hangtud sa kasamtangan. Ingonman, dili pa kumpleto kini nga report tungod kay daghan sa mga kaso sa pagbiktima sa mga bata ang walay bulag nga dokumentasyon o report.

Malangkubon ang mga pagpanglapas sa katungod sa mga bata ug espesyal nga proteksyon kanila ilalim sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Lakip sa grabeng paglapas ang pugos nga pagpahunong sa ilang pagtungha, pagpanghadlok, pagpang-aresto ug detensyon, pugos nga pagpabakwit, pugos nga pagpasurender, paggamit kanila sa mga operasyong kombat, paggamit isip taming, pagpangulipon, sekswal nga pagpang-abuso ug pagpanglugos, pagpangdagmal, tortyur ug pakyas ug dayag nga pagpatay. Aduna usay mga kaso sa paggukod, pagdagit ug pag-hostage sa mga puya ug gagmayng bata, sa takuban sa “pag-rescue” sa Department of Social Work and Development, aron pugsong “mosurender” ang ilang mga ginikanan nga gidudahang mga myembro sa BHB.
Pagpatay ug sulayng pagpatay
sa takuban sa mga “engkwentro”

Pinakaulahing mga kaso sa pagpatay sa mga bata mao ang halos magkasunod nga kaso sa pag-atake sa mga sundalo batok sa mga sibilyan sa mga prubinsya sa Negros Oriental ug Batangas niadtong Hulyo. Napatay si Everly Kee Jacolbe, 16, dihang giatake sa 62nd IB ang payag nga gisak-an niya ug iyang mabdos nga inahan nga si Christine sa Barangay Trinidad, Guihulngan City niadtong Hulyo 26, 2022. Sa Batangas, gipusil sa 59th IB ang 9-anyos nga si Kyllene Casao, samtang pauli siya ug ang iyang amahan sa Barangay Guinhawa, Taysan niadtong Hulyo 18, 2022. Sa duha ka kasong nahisgutan, parehong gipagarpar sa AFP nga namatay ang mga bata ug ang ilang kaubang hamtong sa mga pekeng engkwentro tali sa mga yunit sa AFP ug BHB.

Sa Oriental Mindoro, napusilan ug napatay ang usa ka bata sa paturagas nga pagpamusil sa 4th IB ug PNP-SAF sa balay ni G. Inyab sa Sityo Tauga Daka, Barangay San Vicente sa lungsod sa Roxas niadtong Hulyo 3, 2022. Dayag nga gipaulanan og bala sa mga pulis ug sundalo ang balay sa giakusahang tigsuporta sa BHB ang mga Mangyan-Buhid nga nanimuyo didto.

Duha ka bata, edad 9 ug 12, ang napatay sa pagpamusil sa 8th ID sa Barangay Roxas, Catubig, Nothern Samar niadtong Pebrero 8, 2022. Kauban ang duha ka bata sa grupo sa mga mag-uuma nga naalaan sa mga sundalo nga mga Pulang manggugubat. Imbes nga tabangan, mipaturatoy palayo ang mga sundalo sa lugar nga wala man lang gikumpirma kung kinsa ang ilang napusilan. Ulahi na dihang makuha sa mga residente ang mga bata ug wala na sila makaabot nga buhi sa ospital. Usa ka bata pa ang nasamdan ug naluwas. Aron tabunan ang ilang krimen, gipakaylap sa mga sundalo nga ang mga bata biktima kuno sa crossfire o naangin sa armadong panagsangka tali sa AFP ug NPA, ug nga ang mga Pulang manggugubat ang nakapusil sa mga bata. Matud sa pamahayag sa BHB, wala sila sa nahitaboan ug ang naunang engkwentro nahitabo pipila ka kilometro gikan sa lugar.

Sa Kabankalan City, Negros Occidental, patay usab ang 15-anyos nga bata nga taga-Barangay 1 tungod sa pagpamusil sa militar.

Niadtong Hunyo 15, 2021, gipatay sa mga elemento sa 3rd Special Forces Battalion ug gipagawas nga “child soldier” o batang sundalo si Angel Rivas, 12. Girakrakan siya, kauban ang lima pang manghag-utay, dihang namatikdan sila sa mga sundalong misugok-sugok sa bukid. Duha pa ang napatay sa insidente, lakip ang ig-agaw ni Rivas.

Sa Maguindanao, namatay sa impeksyon ang 6-anyos nga si Saad Abdulkadir Tumbi niadtong Pebrero 14, 2021. Naigo siya sa splinter sa mortar nga mibuto gawas sa ilang balay sa Barangay Sambulawan, Datu Salibo, Maguindanao. Naggikan ang mortar sa mga kanyon nga gipabuto sa 6th ID sa ilang komunidad niadtong Disyembre 13, 2020. Usa pa ka bata ang nasamdan sa maong pagpamomba.

Alas-3 sa hapon dihang gidakop, gitortyur ayha gipatay si Aldren Faburada, 17-anyos, sa Sityo Kansampo, Barangay Bagtic, La Libertad, Negros Oriental niadtong Marso 15, 2021. Gipusil si Faburada duul sa lugar kung asa nahitabo ang engkwento tali sa mga yunit sa BHB ug AFP. Miagi lang siya didto human sa iyang pagkuha og modyul sa iyang titser.

Naigo usab ang usa ka 10-anyos nga bata sa Barangay Indalasa, Malaybalay City, Bukidnon niadtong Oktubre 16, 2020, taliwala sa paturagas nga pagpamusil sa 88th IB. Kauban siya sa iyang ginikanan nga nananggi adtong panahuna. Naigo siya sa tiil.

Duha pa ka bata ang hapit maigo sa pagpang-istraping sa mga elemento sa 3rd Special Forces Battalion sa mga balay sa Barangay Buhisan, San Agustin, Surigao del Sur niadtong Oktubre 28, 2020.

Target sa mga operasyong kombat

Liboan ka mga bata ang biktima sa mga nakapokus nga operasyong militar nga gilunsad sa AFP aron “puuhon” ang armadong kalihukan. Tinuyo sila nga ginatarget, uban sa ilang mga ginikanan, sa pasangil nga mga “tigsuporta” sila sa BHB. Duyog sila sa napugos nga magdasok sa mga evacuation center, kundili man magtago sa lasang, aron makalikay sa kadaut sa militarisasyon.

Sa Bukidnon, pito ka batan-on ang biktima sa operasyong kombat sa 16th IB niadtong Nobyembre 14-19, 2020. Lakip dinhi ang 17-anyos nga si Ruben Dano nga naabtan sa mga sundalo nga nagtugway og kabaw niadtong Nobyembre 19, 2020 sa Sityo Dulapong, Barangay Balangigay sa lungsod sa Kitaotao. Gitionan siya og pusil ug gikulata. Lima ka adlaw siyang gipugos nga maggiya sa operasyong kombat sa mga sundalo. Nakabalik lamang siya sa iyang baryo human giduso sa iyang pamilya nga buhian siya. Usa pa ka batan-on ang gikulata sa mga sundalo human niini.

Sa parehong barangay, grabeng troma ang nahiaguman sa mga batang saksi sa pagpanghadlok ug pagpangulata sa mga sundalo sa ilang amahan nga si Loloy Corales ug ilang uyoan nga si Archie niadtong Nobyembre 12, 2020. Sa susamang adlaw, duha ka batan-on ang gitiunan, gihadlok ug gipailalum sa interogasyon sa mga sundalo sa Barangay Dalurong, Kitaotao. Sa sobrang kahadlok, nakuyapan ang mga bata. Usa pa ka batan-on ang tindakan human mibalibad sa paghatag sa iyang selpon sa mga sundalo. Dala-dala nila ang troma sa maong mga kasinatian hangtud karon.

Sa Leyte, lima ka bata, kauban ang usa pa ka maysakit nga meningitis adtong panahuna, ang pugos nga gikuha sa mga sundalo sa 93rd IB sa ilang balay sa Carigara niadtong Nobyembre 13, 2020. Gidakop sa mga sundalo ang ilang inahan nga si Nora Dionaldo, kauban ang ilang magulang nga si Ernie. Giatake sa mga sundalo ang ilang balay sa pagtoong myembro sa BHB ang ilang amahan nga si Edencio. Gidala sa mga sundalo ang mga bata sa upisina sa DSWD.

Sa usa ka taho gikan sa Southern Tagalog niadtong 2020, dili moubos sa siyam ka bata, edad 3-ka-bulan hangtud 17-anyos, ang napugos nga “moatras” sa lasang kauban ang ilang tagsatagsa ka mga pamilya. Kini human gihimo silang target sa mga sundalo kung asa pugos nga “ginapasurender” ang ilang mga ginikanan ug pamilya. Tungod sa makapila ka beses na silang magbakwit sa matag makabalita nga may militar nga umabutay, napatik na sa hunahuna sa mga bata ang kahadlok kung makadungod og “sundalo.” Daku ang kabalaka sa usa sa mga dalaga, edad 14, nga “uyabon” o “asawahon” sa militar.

Pagharihari sa militar sa mga komunidad

Dili langkub sa lockdown ang mga operasyong kombat ug saywar sa AFP ug PNP. Nagamit pa niini ang mga tsekpoynt ug mando alang sa “stay-at-home” aron paspas nga tukuron ang mga detatsment, kontrolon ang lihok sa populasyon sa kabanikanhan ug labaw pang pahugton ang pagharihari sa giokupa niining mga komunidad. Niini nga mga lugar, walay hunong ang paggamit sa mga sundalo sa mga bata sa ilang mga operasyon.

Niining tuiga, gitaho sa National Democratic Front sa Eastern Visayas ang malukpanong paggamit sa mga sundalong permanenteng nakaistasyon sa lain-laing baryo sa Catubig ug kasikbit nga lungsod sa Las Navas sa mga bata sa ilang mga operasyong saywar. Giagni nila ang mga bata dinhi og kendi, junk food, kwarta, dulaan ug uban pa, bugti sa ilang “pag-espiya” sa mga residenteng target nga pig-oton o patyon. Tinuyo usab nilang ginauban ang mga bata kung magpatrulya sa palibot sa baryo isip ilang taming. Nagakampo usab sila sa mga eskwelahan, day care center, health center, barangay hall ug uban pang sibilyang istruktura nga sagad nga ginalaagan sa daghang bata.

Sa Bicol, ginapatuman sa PNP-Bicol ang Batang Iwas Droga Advocates, usa ka nipis nga takuban sa programang kontra-insurhensiya niini sa rehiyon. Gamit ang maong programa, ginahaylo sa mga pulis ug sundalo ang mga bata nga maghatag og impormasyon kalabot sa ilang higala ug paryente nga gidudahang myembro sa rebolusyo­naryong kalihukan. Gigamit nila ang mga bata alang sa pugos nga pagpasurender sa mga sibilyan.

Mas grabe pa, mismong mga bata ang pugos nga ginapasurender sa AFP.

Niadtong Hunyo niining tuig, adunay mga batang gideklara sa 94th IB isip mga “misurender” sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental.

Sa Masbate, lakip ang 18 ka bata sa gipagawas sa 2nd IB nga “misurender” nga 500 kuno ka myembro sa BHB niadtong Hulyo 19, 2021.

Dili luwas bisan ang mga bata sa kasyudaran. Sa Caloocan City, lakip ang 150 ka bata ug batan-on nga giparada niadtong Setyembre 21, 2022 isip mga myembro sa mga organisasyong “left-leaning,” nga “misurender” ug gustong “manghinulsul” ug “magbalik-loob.” Gihimo ang aktibidad sa lokal nga gubyerno, pulis ug uban pang ahensya sa gubyerno. Gihatagan sila og tig-usa ka sakong bugas bugti sa ilang pagtambong.

Aduna usay pausa-usa nga ginapresentang “misurender.” Sa Bicol, usa ka 16-anyos ang gidagit sa 83rd IB niadtong Pebrero 1, 2021 sa Barangay Toytoy, Garchitorena, Camarines Sur ug gipakaylap dayon sa social media isip usa ka “batang manggugubat” nga “misurender.” Gitago siya sa militar sa iyang ginikanan ug pipila ka semana nga gihimong hostage sa upisina sa DSWD. Usa pa ka bata ang gidagit sa mga sundalo sa maong lungsod.

Niadtong Hunyo 28, 2021, giaresto sa 22nd IB ang duha ka bata, silang Althea, 2 ang manuigon, ug Janrex, 13-anyos, kauban ang iyang uyoan nga si Alvin Mapula sa Barangay Bulawan, Bulan, Sorsogon. Dihang gipangita sila sa ilang pamilya, giaresto usab ang tanang miadto sa kampo militar, kauban ang upat pa ka bata nga nag-edad 4-13.

Sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, lima ka adlaw nga gi-hostage si Karla May Rivera ug ang pamilyang Andal nga gitrabahoan niya. Pugos nga ginapasurender kaniadto sa 203rd IBde ug pulis si Rivera, 17-anyos, ug estudyante sa senior high school.

Pagpig-ot sa mga “anak sa BHB”

Sa Himamaylan City, giaresto ug giinteroga sa 94th IB niadtong Nobyembre 14, 2022 si Jelca Ariola, 16-anyos, sa Sityo Suba-Suay, Barangay Mahalang sa pasangil nga mga myembro sa BHB ang iyang ginikanan. Pauli gikan sa eskwelahan ang dalaga dihang giharang siya sa mga sundalo sa 94th IB ug gidala sa detatsment. Gibuhian lamang siya human ang pipila ka oras nga pagpanghulga nga gikahadlukan kaayo niya.

Niadtong Abril 22, 2022, aktibong gigukod sa 100 ka sundalo sa 94th IB ang duha ka bata, edad 2-ka-bulan ug 2-anyos, sa Barangay Carabalan ug Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental sa tinguhang dagiton ug gamiton silang hostage aron pasurenderon ang ilang ginikanan nga giakusarang mga Pulang manggugubat. Upat ka balay ang giransak sa mga sundalo sa maong operasyon. Dugang 21 ka bata ang nadamay human pugos nga magbakwit ang mga residente sa maong mga barangay dihang gihasi sila sa mga sundalo.

Niadtong Mayo 12, 2021, giilog sa 10 ka sundalo sa 203rd IBde ug 41st IB si “MJ,” usa ka 4-anyos nga batang lalaki gikan sa mga nag-atiman kaniya sa Sityo Ambuyan, Barangay Pitogo, Rizal, Occidental Mindoro. Pugos nga gisakay sa SUV ang bata nga grabeng hilak ug nakiglugnot samtang gitiunan og pusil ang mga nag-atiman kaniya. Si MJ mao ang anak ni Emilia Marquez, usa ka mamumuong panglawas, nga giaresto niadtong 2017 samtang gipatambalan niya sa MJ (kanhi 1-ka-bulan pa lang) sa sakit nga meningitis.

Sa pipila ka kaso, kamatayon ang resulta sa pagpamig-ot sa mga sundalo sa mga bata. Lakip dinhi ang pagkamatay niadtong Pebrero 14, 2021 ni Baby Carlen, usa-ka-bulang bata ug anak sa detenidong pulitikal nga si Nona Espina, tungod sa kumplikasyon sa baga ug impeksyon sa dugo. Pugos siyang gibulag sa iyang inahan tulo ka adlaw human siya gipanganak. Iligal nga giaresto si Espina ug walo pa niadtong Setyembre 2020 sa Guihulngan, Negros Oriental.

Pokus: Pagpanglugos ug intimidasyon

Niadtong Pebrero 19, 2020, gitaho sa BHB-Ifugao ang kaso sa pagpanglugos sa usa ka sundalo sa usa ka dalagita sa Ifugao. Nahitabo ang unang insidente sa pagpanglugos niadtong Nobyembre 2018, sa kanhi 15-anyos pa lang nga bata. Naila ang sad-an nga si Paul Tamang, usa ka sundalo gikan sa 54th IB. Niadtong Marso 2019, subling miadto si Tamang sa balay sa bata aron luguson siya. Pipila ka bulan human niini, miadto sa balay sa pamilya ang mga ginsakpan sa 54th IB nga nailhang silang “Wali” ug “Bolusan” aron magtanyag og ₱70,000 bugti sa pagpakahilum nila. Gibalibaran sa pamilya ug sa tibuok komunidad ang tanyag ug nagsaad nga iduso ang hustisya alang sa kalapasan ug pagpangdaugdaug nga nahiagum sa ilang katribu.

Gitaho sa Kalatas, rebolusyonaryong mantalaan sa katawhan sa Southern Tagalog, ang pagdagit ug pagpanglugos sa mga elemento sa 201st IBde sa 15-anyos nga si “Belle” niadtong Hulyo 27, 2020 sa Pagbilao, Quezon. Si “Belle” anak sa usa ka iladong lider sa Anakpawis ug Gabriela sa lungsod sa Mulanay.

Human siya gipriso sa kampo, gidala ug gidetine siya sa upisna sa DSWD sa Lopez ug human sa pipila ka higayon gibalhin siya sa balay sa usa ka pulis. Sa saysay ni “Belle,” nagpakiluoy siya nga mouli apan giingnan lang mohilum ug kundili patyon siya ug ang iyang pamilya.

Naila ang midagit ug naglugos kang “Belle” nga sa Leoben Julita, usa ka aset ug ginsakpan sa 59th IB. Dugay nang nangbahad ug nagsamok-samok ang maong yunit militar sa mga lungsod sa Macalelon, Lopez, Catanauan ug General Luna, tanan sa Quezon.

Matud sa nakuhang taho sa Karapatan-Quezon ug testimonya ni “Belle”, gilugos ug pugos siyang gipaangkon nga myembro sa mga walhong grupo. Gidaut sa militar ang iyang inahan ug gipugos nga magdala og selpon nga pangpaniktik nga adunay GPS tracker sa iyang pag-uli.

Bunga sa troma nga iyang nahiagum, nagsulay nga magpakamatay si “Belle” human ang pagpanglugos kaniya. Nagpasaka ang pamilya og mga kaso sa pagpanglugos, serious illegal detention with rape, violence against women and children ug mga paglapas sa Anti-Torture Act batok sa kanhing hepe sa Southern Luzon Command (SOLCOM) ug kanhing deputy director-general sa National Security Council Antonio Parlade Jr., kanhing kumander sa 2nd ID MGen. Arnulfo Marcelo B. Burgos Jr, 59th IB Commander nga si LtC. Edward Canlas.

Gipasakahan usab sa pamilya og kasong illegal detention silang Desiree Salamat sa DSWD-Lopez, Arnil Abrinillo, kaubanan ni Julita, ug mga ginikanan ni Julita nga silang Leonita ug Vilma Julita.

Pokus: Kabangis batok sa batang Negrense

Baynte ka kaso sa kalapasan batok sa mga bata ang narekord sa National Democratic Front sa Negros gikan 2020 hangtud sa kasamtangan. Gawas sa tulo ka batang gipatay, aduna usay kapinkun-kulang 30 pa ka bata ang direktang biktima sa intimidasyon, pagpang-aresto ug pagpangulata sa mga armadong ahente sa estado. Gatusan pa ka mga bata ang apektado sa dili moubos 25 ka insidente sa pagpangutingkay, okupasyon, pagpomomba ug pugos nga pagpabakwit sa militar sa lain-laing bahin sa isla.

Niadtong Nobyembre 2020, usa ka gamayng bata nga giakusarang “anak sa BHB” ang pugos nga gikuha sa mga sundalo sa Talisay City sa mando sa AFP. Usa pa ka batang walay panimuot, nga anak usab sa usa pa ka giakusarang Pulang manggugubat, ang duha ka beses nga gisulayang ibulag sa mga tig-atiman niadtong Marso ug Hulyo 2022.

Duha ka bata ang giaresto kauban ang ilang mga ginikanan nga gipasanginlang tigsuporta sa BHB ug gitamnan og mga ebidensyang pusil ug granada. Usa dinhi ang 2-anyos nga anak nilang Marites ug Ben Salingga, taga-Barangay Nagbinlod, Sta. Catalina, Negros Oriental. Giaresto usab si Jonalyn Agaton, 16, kauban ang duha pa sa Sityo Bugo, Barangay Buenavista, Himamaylan City.

Grabeng kahadlok ang nasinati sa mga bata sa mga pagpangransak, pagpanghasi, pagpanion ug paturagas nga pagpamusil sa mga sundalo.

Tumang kahadlok ang natagamtam sa usa ka 5-anyos nga anak sa mag-asawang Salcedo dihang giutingkay ang ilang balay sa Barangay Buenavista, Himamaylan City niadtong Oktubre 27, 2022. Samtang iligal nga gidetine ang pamilyang Carpentero niadtong Setyembre 20, 2022, kauban ang 1-anyos nilang anak.

Niadtong Mayo 2022, usa ka Grade 5 nga estudyante ang natroma tungod sa pagpang-istraping sa mga sundalo sa Sityo Banwa Minatay, Barangay Marcelo, Calatrava. Duha ka bata ang gipabuthan sa Sityo Cantayson, Barangay Maniak, Guihulngan City.

Nataho usab sa NDF-Negros ang pagpusil sa usa bata sa Barangay Marcelo Calatrava, pagpangbahad sa pamilyang But-ay sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, ug pagpanghadlok kang Christopher Montecino ug iyang amahan niadtong Setyembre 11. Sa Barangay Nabinlod, Santa Catalina, pito ka bata, kauban ang lain pang 33, ang gipig-ot sa mga sundalo niadtong Pebrero 2, 2022; samtang duha ka batang mag-uuma, kauban ang duha pa ang gikulata niadtong Marso 29.

Sa tunga-tunga sa 2020 ug 2022, nakarekord ang NDF-Negros og tulo ka kaso sa ebakwasyon kung asa liboan ka mga bata ang apektado. Pinakadaghan dinhi ang pagbakwit sa 18,000 ka lumulupyo sa Barangay Carabalan, Himamaylan City niadtong Oktubre 16, 2022. Dili kini ang unang higayon nga nagbakwit ang mga taga-Carabalan. Niadtong Hunyo 9, 2021, nagbakwit ang mga residente sa Sityo Dala-upon sa maong barangay tungod sa pampamomba sa militar. Tumang kahadlok ang masinati nila tungod sa pagtortyur ug pagpatay sa mga sundalo sa ilang katagibaryo nga si Erming Pacheco.

Niadtong Enero 17, 2021, nagbakwit usab ang gatusan ka lumulupyo gikan sa mga barangay sa Sandayao, Trinidad, Binobohan, Imelda ug Tacpao, tanan sa Guihulngan City, human gibomba gikan sa ere ug gikanyon sa mga sundalong nakapwesto sa detatsment sa Barangay Trinidad ang lasangong bahin sa syudad.

Grabeng paglapas sa AFP ug PNP sa katungod ug espesyal nga proteksyon sa mga bata ilalum sa internasyunal nga makitawhanong balaod (2020-2022)