Ihimugso ang demokratikong kusog ug panaghiusa sa masang mamumuo

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Dili malimud o malilong ang kamatuuran nga kulang kaayo ang suhulan sa milyun-milyong mamumuo, yanong empleyado, ug masang anakpawis, ilabina atubangan sa paspas nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, petrolyo ug uban pang batakang mga panginahanglan sa katawhan. Kini ang hinungdan kung nganong wala’g too ang sugyot balaudnon, sa senado, sa Kamara o sa mga ahensya sa reaksyunaryong burukrasya, aron patas-an ang suhulan o uban pang lakang para pahupayon ang grabeng kalisud. Maayong butang nga daghan ang nagpadayag og pagsuporta sa kaayuhan sa mga mamumuo ug masang anakpawis, apan ang labing mahinungdanong ipalanog ug mapaminawan, mao ang mismong tingog sa nagkahiusang mamumuo, kung unsa ang ilang kinahanglan ug gipakigbisugan.

Lakip sa mga tataw nga sugyot balaudnon mao ang ₱150 across-the-board wage increase nga gipasang-at sa Senado ug gidala ni Senate Pres. Juan Miguel Zubiri, ang gisumite sa kongreso nga sugyot balaodnon nga itakda sa ₱750 ang minimum nga inadlawan, kadungan ang sugyot nga ibasura ang “wage regionalization” ug ibalik ang sistema sa nasudnong minimum na suhulan. Kadungan niini ang lain-laing mga sugyot para patas-an ang minimum nga inadlawan og ₱75 hangtud ₱220 nga gipahayag sa mga regional wage board.

Kining tanan salamin lamang sa nagkalain-laing gilay-on sa pagbanabana sa tinuod nga bili sa kusog-pamuo sa mga mamumuo, o sa bili sa mga panginahanglan niya para sa kaugalingon ug sa iyang pamilya (o ang ginasulti ni Marx nga panginahanglan para ipatunhay ang kaugalingon ug hut-ong). Kini adunay lain-laing sukdanan, lakip ang “poverty threshold” (ganghaan sa kakabus) nga ginatakda sa reaksyunaryong estado sa labing ubos nga ang-ang nga ₱8,500 kada bulan (o ₱283 kada adlaw). Layo usab kaayo kini sa kapinkun-kulang ₱33,000 kada bulan (o ₱1,100 kada adlaw) nga gibanabanang “family-living wage” sa grupong Ibon, nga gikwenta ang inadlaw nga gasto sa usa ka pamilya nga may lima ka myembro.

Asaman sa gipresentang sugyot nga dugangan ang suhulan sa mga mamumuo magdala og gamay o makahuluganong ang-ang sa kahamugaway sa inadlaw-adlaw nga pag-antus sa mga mamumuo ug masang anakpawis. Angayan lamang nga hinumduman nga unsamang makab-ot nga dugang-suhulan ihimugso dili sa pagkamaloloy-on sa mga pulitiko, apan sa kusog ug panaghiusa sa masang mamumuo. Kung isalig lamang kini sa mga mamumuo ug masang anakpawis sa senado o kongreso nga kontrolado sa mga burukrata-kapitalista, mas lagmit nga labaw lamang pahimuslan ang mga mamumuo, ug pagagamiton ang unsamang ihatag nga umento aron siaksiakon ug pahilumon sila.

Sa batakan, sukwahi sa interes sa dagkung kapitalista ug sa maki-kapitalistang estado ang singgit sa mga mamumuo ug ordinaryong empleyado alang sa dugang suhulan. Ang matag pisong usbaw sa suhulan nga maangkon sa mamumuo, pagkibhang sa ganansya nga ginabulsa sa kapitalista. Ang baratong kusog-pamuo sa Pilipinas ang usa sa nag-unang ginagamit sa rehimeng Marcos nga pang-agni sa mga langyawng kapitalista nga mamuhunan sa Pilipinas ug kawkawon ang bahandi sa nasud. Ang pakigbisog alang sa dugang suhulan anaa sa kasingkasing sa makihut-ong nga panagbangi sa mga mamumuo ug kapitalista. Pagduso kini sa mas dakung bahin sa kantidad nga gimugna sa mga mamumuo sa inadlaw-adlaw nga pagpaabang nila sa ilang kusog-pamuo sa kapitalista.

Gipakaylap sa mga kapitalista ug burges nga ekonomista ang lain-laing huwad ug hiwi nga rason batok sa umento sa suhulan aron pahuyangon ang kabubut-on sa mga mamumuo nga mosukol. Ginapagawas nga ang pagsaka sa suhulan mamahimong hinungdan sa pagsaka sa presyo, bisan og ang pagkahakog sa mga kapitalista nga magbulsa og mas dakung ganansya ang tinuod nga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ginagamit usab sa dagkung kapitalista ang rason nga malugi ang gagmayng negosyo kung patas-an ang suhulan, aron ilimud ang tataw nga kamatuuran nga higanteng ganasya ang ginahakop sa mga bilyunaryong dagkung kapitalista kakunsaba ang langyawng kapital.

Nakasandig sa kakusog ug determinasyon sa hut-ong mamumuo nga ipakigbisog ang ilang interes ug katungod, kung aduna silay maangkong nga umento sa suhulan ug kung kini mahimong makahuluganon o pangpalukmay lamang. Gipamatud-an na sa kasaysayan nga mas daku ang makab-ot nila kung ilang mapakita ang panaghiusa sa hiniusang pagbangon ug militanteng pagdagsa sa kadalanan sa napuloan o gatusan ka libong mamumuo, kaysa kung lugak ang ilang han-ay, bulag-bulag ug nagkalainlain ang tingog.

Angayang adunay nagkahiusang baruganan ug singgit ang masang mamumuo alang sa umento sa suhulan, aron matibuok ang ilang solidong han-ay sa pakiglantugi sa estado ug mga kapitalista. Maayo nga maghugpong ang lain-laing mga organisasyon sa han-ay sa mga mamumuo sa kantidad sa umento sa suhulan nga kaya ug andam nilang pakigbisugan. Apan dili kini igo. Labaw niini, kinahanglang pahugton ang panaghiusa sa mismong mga mamumuo pinaagi sa pagpalambo sa demokrasya sa ilang han-ay, aron tigumon ang ilang mga panaghap, patas-on ang ilang kaandamon ug pagbuut nga hiniusang mosukol, ug subay dinhi, hugpungon sila sa nagkahiusang panawagan. Kung dili mahimugso ang lapad nga panaghiusa sa mga mamumuo, lagmit kulangon sa hangin ang ilang pagsukol.

Kinahanglang pakusgon ang demokrasya sa han-ay sa masang mamumuo pinaagi sa kusganon pang pagpalig-on o pagtukod sa ilang mga unyon ug lain-laing organisasyon sa mga pabrika, buhatan ug mga komunidad. Kinahanglang ipatuman ang walay kakapoy nga kalihukang propaganda, pang-edukasyon ug pangkultura. Kinahanglang makapila ka pilo nga padaghanon ug padak-on ang ginalunsad nga lapad nga mga asembliya ug konsultasyon aron magsilbing daluyan sa reklamo ug pangayo sa mga mamumuo ug sa ilang mga pamilya, bisan sa eskwelahan aron patas-on ang ilang kahibalo ug makihut-ong nga kahimatngon isip mga mamumuo, ug magsilbing pamaagi aron tukuron ang kolektibong paghukum nga mosukol.

Ang ingon niining demokrasya sa han-ay sa mga mamumuo ang yawe aron ihimugso ang militansya ug kadasig sa hut-ong mamumuo nga ipakigbisog ang umento sa suhulan nga angay kanila. Usa usab kini sa mamahimong nag-unang paktor sa kumprehensibong pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa mamumuo, kadungan ang pagsukol sa katawhan sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo, ug pag-abante sa nasudnon-demokratikong kalihukan.

Ihimugso ang demokratikong kusog ug panaghiusa sa masang mamumuo