Saan a mapaay!

Likha ng Kabataang Makabayan-Ilocos

Saan a mapaay!