Labawng padilaabon ang armadong pagsukol sa terorismo sa estado

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Atubangan sa walay puas nga terorismo sa mga armadong gaway sa rehimeng US-Marcos ug subsub nga pagpangdaugdaug ug pagpanumpo sa masang anakpawis, makapila ka beses nga mibug-at ang tahas sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa tanang rebolusyonaryong pwersa nga mosukol aron panalipdan ang mga katungod ug kaayuhan sa katawhang Pilipino.

Labaw kanus-aman, determinado ang katawhan ug ang ilang mga Pulang manggugubat nga hugot nga gunitan ang armas ug lig-ong iasdang ang armadong pakigbisog, isip nag-unang porma sa pagsukol sa katawhan sa pasista, papet ug paantus nga nagharing reaksyunaryong rehimen. Sayod sila nga kung dili mosukol ang katawhan kauban ang ilang hukbo, walay mobabag sa madaugdaugon ug mapahimuslanong mga agalong yutaan, dagkung burgesya-kumprador ug mga kakunsabong langyawng kapitalista sa pagligis sa interes sa masa, pag-ilog sa ilang panginabuhian, pagkawkaw sa bahandi sa nasud ug paggun-ub sa kinaiyahan.

Binilyong piso ang gibubu sa rehimeng US-Marcos sa nagpadayong kampanya sa armadong pagpanumpo ug terorismo nga may dautan apan haw-ang nga laraw nga pildihon ang hukbong bayan ug pukanon ang pagsukol sa katawhan. Labing bangis ang armadong pagpanumpo kung asa pinaka-agresibong nagasulod ug nagapangilog og yuta ug nagapangkawkaw ang mga plantasyon ug operasyon sa mina, mga proyektong ekoturismo, pang-enerhiya, pagtukod og mga dam ug uban pang imprastruktura, kakunsabo ang mga burukrata-kapitalista ug mga upisyal militar. Niini nga mga lugar, wala og too ang mga pagmasaker, ekstrahudisyal nga pagpatay, pagtortyur, tago na pagpriso, pag-hamlet, pagblokeyo sa pagkaon, paghulog og bomba ug pagpanganyon.

Atubangan sa todong atake sa rehimeng US-Marcos, matinguhaon ang katawhang Pilipino nga mosukol sa mga armadong gaway ni Marcos ug Duterte isip pamaagi sa pagkab-ot sa hustisya para sa liboan ka biktima sa pasistang terorismo sa estado. Maong ingon na lamang nga mibusikad ang pagsadya sa masa, ilabina sa mga mag-uumang biktima sa AFP, human sa pag-ulbo sa balita sa malampusong taktikal nga opensiba ng BHB sa lain-laing bahin sa nasud.

Sa Quezon, dakung kapildihan sa AFP ang matagumpay na taktikal na opensiba sa BHB sa Tagkawayan, Quezon niadtong buntag sa Setyembre 1. Lima ka ripleng M16 ang nasakmit, ug dili moubos sa lima ka pasistang ginsakpan sa 85th IB ug paramilitar nga CAFGU ang napatay dihang giambus sa usa ka yunit sa BHB.

Pipila ka semana ayha niini, niadtong Agosto 9, malampuson nga giambus sa BHB ang sakyanan sa Philippine National Police (PNP) sa Calatrava, Negros Occidental, kung asa nasakmit ang tulo ka automatic rifle ug napatay ang usa ka tropang pangkombat sa pulis. Niadtong adlawa, malampuson nga giambus sa BHB sa Uson, Masbate, ang mga paramilitar nga nagsabwag og terorismo kadungan sa pagpalapad sa operasyon sa mina sa prubinsya.

Sa Sultan Kudarat, prubinsya sa Far South Mindanao, dili moubos sa 22 ka tropa ilalum sa 37th IB ang napatay sa serye sa upat ka taktikal nga opensiba sa BHB niadtong Hunyo ug Hulyo. Ang maong mga taktikal nga opensiba tubag sa subsub nga brutal nga opensiba nga gilunsad sa prubinsya sa dili moubos sa upat ka batalyon ilalum sa 6th ID.

Gipakita sa maong mga kadaugan nga sa taktikal nga ang-ang, nagpabiling superyor ang mga yunit gerilya sa BHB batok sa mga armadong pwersa sa kaaway. Tungod kini, nag-una, sa lalum ug lapad nga suporta sa masa ug taas nga kahanas sa tereyn. Gigamit sa mga yunit sa BHB ang taktika sa pagkonsentra sa mas dakung pwersa batok sa nabulag ug mas huyang nga bahin sa kaaway. Kini inubanan sa tago ug hilum nga pagkatag ug pagbalhin sa mga yunit sa BHB aron likayan ang mas dakung pwersa sa kaaway, ipabiling kining buta ug bungol, ug ipasumbag sa hangin.

Kining tanan nagpakita sa determinasyon sa BHB nga panalipdan ang kaayuhan sa masa ug suklan ang pasistang kabangis sa rehimeng US-Marcos, ug nagpahimakak sa gisulti sa kaaway nga “hapit nang mapildi” ang armadong pagsukol sa katawhan. Sa hustong pagpangulo sa Partido, nagpabiling lig-on ang determinasyon sa hukbong bayan nga manlimbasog sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan ug iasdang ang gerilyang pakiggubat subay sa lapad ug lalum nga suportang masa.

Nagsilbing iwag ang maong mga kadaugan sa dugang pag-abante sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ginahatagan niini og inspirasyon ang katawhan ug tanang rebolusyonaryong pwersa, ilabina ang mga mamumuo ug kabatan-onang intelektwal, nga moadto sa kabanikanhan ug baktason ang malisud nga dalan sa armadong pakigbisog.

Kinahanglang tugbangan ang maong mga kalampusan. Sa pagpangulo sa Partido, kinahanglang maghimo og plano ang tanang kumand sa BHB sa lain-laing bahin sa nasud para maglunsad og ginagmay o dinagkung taktikal nga opensiba nga kayang ipadaug aron ig-on ug parte-parteng pukanon ang kaaway, ug sakmiton ang mga armas niini aron armasan ang nagkadaghang ihap sa mga bag-ong Pulang manggugubat sa BHB. Dinaghang palihukon ug armasan ang masang mag-uuma ug iasdang ang malukpanong gerilyang pakiggubat aron liyukan ang kaaway sa nagdilaab nga kalayo sa gubat sa katawhan.

Padayon nga moani og kadaugan ang BHB sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba tungod kay padayon nga nagkalapad ug nagkalalum ang koneksyon sa hukbo ug masang mag-uuma. Kusganong ginaasdang ang mga pakigbisog sa masa alang sa tinuod nga reporma sa yuta ilabina atubangan sa malukpanong pagpangilog ug pagpangawkaw, ug armadong pagpanumpo. Kinahanglang tukuron ang mga sangay sa Partido sa pinakadaghang lugar aron magsilbing dugukan ug mangulo sa masa. Labaw pang pakusgon ang mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, mga kabatan-onan ug kababayen-an, aron hiusahon ang kusog sa masa ug tukuron ang pundasyon sa bag-ong demokratikong gubyerno sa katawhan.

Sa pagpangulo sa Partido, determinado ang BHB ug ang tanang rebolusyonaryong pwersa nga padayong iasdang ang armadong pakigbisog sa tibuok nasud ug kusganong manlimbasog sa dalan sa gubat sa katawhan aron suklan ug pakyason ang kampanya sa pasistang terorismo sa rehimeng US-Marcos, ug aron kab-oton ang tinguha sa katilingbanong hustisya ug nasudnong kagawasan.

Labawng padilaabon ang armadong pagsukol sa terorismo sa estado