Labaw pang pakusgon ang pagsukol sa masa sa rehimeng US-Marcos

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Tataw sa ulahing mga bulan sa tuig 2023 ang mas hilabihan ka paspas nga paggrabe sa krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema ilalum sa paantus, papet ug pasistang rehimeng US-Marcos. Walay hunong ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton, paghinay sa ekonomiya, paggrabe sa korapsyon, ug pagdaku sa utang sa gubyerno.

Bunga sa mga paantus nga palisiya sa rehimeng Marcos, padayong nagkagrabe ang kahimtang sa kinabuhi sa masang Pilipino, pagsamot sa disempleyo, pagpangilog sa panginabuhian, kawalay trabaho, ubos nga suhulan, kalisud ug kagutom.

Sa pikas bahin, sunud-sunod nga pagsukol ug protesta ang tubag sa lain-laing sektor sa pagpaantus ug pagpangdaugdaug kanila sa rehimeng US-Marcos. Niining milabayng mga semana, magkasunod nga hunong-pasada ug mga lihok-protesta ang gilunsad sa tibuok nasud batok sa umalabot nga pagpatuman sa mga lakang nga maghikaw sa katungod sa panginabuhian sa gatusan ka libong mga drayber ug opereytor sa dyip. Gawas niini, makanunayon usab nga nagaabante ang mga pagsukol sa lain-laing mga demokratikong sektor sama sa mga mamumuo, mag-uuma, mangingisda, magtutudlo, mamumuo sa panglawas, kabatan-onang estudyante ug uban pa alang sa ilang mga ekonomikanhong pangayo ug pulitikanhong panawagan.

Ang hinay-hinay nga paglagsik sa maong pagsukol siguradong mopaspas sa mga mosunod nga bulan sa umaabot nga tuig, kadungan sa gilauman nga pagtiurok sa puno-sa-krisis nga sistema ilalum sa paghari sa rehimeng US-Marcos. Gawas sa mga hisgutan sa ekonomiya o panginabuhian, walag too pa nga mga pulitikanhong hisgutanan sama sa pagtukod og bag-ong mga base militar sa US, charter change, mga paglapas sa tawhanong katungod, ug uban pa ang siguradong magtukmod sa nagkadaghan ug nagkadakung mga lihok-protesta sa kadalanan, pangmasang diskusyon ug paglapad sa organisadong han-ay sa masa.

Sa mosunod nga tuig, kinahanglang tibuok-kusog ug mapangahasong mag-gimbuhatong masa ang mga nasudnon-demokratikong pwersa aron mas malukpanong abton ug epektibong pangulohan ang masa sa ilang mga pakigbisog. Sistematiko ug walay-kapuul nga abton ang pinakalapad nga han-ay sa masa. Tibuukon ang gatusan ka mga grupo aron mag-organisa ug magpropaganda sa masa. Makanunayon silang bansayon ug armasan aron ipataas ang kapasidad ug palambuon ang mga pamaagi sa pagpangulo sa masa. Kinahanglan nilang inadlaw-adlaw nga ipatuman ang mga pulitikanhong diskusyon ug mga aktibidad aron ipataas ang ilang kahibalo ug kahimatngon ug pahaiton ang ilang panghunahuna sa pagtuki sa mga isyu. Maghimo og tin-aw nga plano aron siguruhong inang-ang nga nagadaku ang ihap sa naabot nga masa sa matag molabay nga semana ug bulan sa mga empresa, komunidad, eskwelahan, upisina ug uban pang adunay konsentrasyon sa masa.

Kinahanglang ipahigayon sa mga nasudnon-demokratikong pwersa ang malukpanong kampanya sa katilingbanong pagsusi ug pagtuki sa mga hut-ong sa lain-laing lugar ug sektor. Tahas sa lain-laing lebel nga sistematikong magtigum og mga impormasyon ug datos aron sutaon ang mga partikular nga kahimtang ug problema nga giatubang sa masa sa gambalay sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Kinahanglang tukion sa makihut-ong nga panglantaw sa proletaryado ang maong mga datos aron ibutyag ang nasinati nga pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa masa. Tahas nila nga isumpay kini sa mga hisgutan nga giatubang sa tibuok katawhan ug lakniton ang mga bakak sa nagharing rehimen. Kinahanglang puntingon ang haum nga mga panawagan nga mopukaw kanila ug mga pamaagi paunsa sila organisahon ug palihukon sa nasudnon-demokratikong kalihukan.

Tibuok-kusog nga iasdang ang usa ka malukpanong kalihukang propaganda-edukasyon sa han-ay sa masa nga hingpit nga nagabutyag sa kontra-kabus ug makilangyaw nga rehimeng US-Marcos. Patas-on ang kahimatngon sa masa ug pukawon ang ilang militansya ug determinasyon nga hiniusang panalipdan ang ilang demokratikong interes ug mga katungod sa gambalay sa reaksyunaryong balaod samtang wala nagpahikot dinhi. Kusganong ibutyag ang rehimeng US-Marcos ug ang reaksyunaryong estado nga pulitikanhong representasyon sa tibuok nagharing hut-ong nga ginagamit aron alagaran ang interes sa nagharing burgesyang komprador ug dagkung agalong yutaan, ug sa mga langyawng bangko ug kumpanya.

Patas-on ang katakus sa mga nasudnon-demokratikong pwersa nga dihadihang magpagula og mga pamahayag nga nagatuki sa mga isyu aron magsilbing giya sa pagsusi ug paglihok sa masa. Papulahon ang kasyudaran ug kabanikanhan sa mga patriyotiko ug demokratikong singgit sa katawhan. Pabahaon ang tanang haum nga porma sa pinasilhig ug solidong propaganda nga direktang makaabot sa masa. Ipahigayon ang mga asembliya ug mga pinakilab nga pasundayag sa mga pabrika, eskwelahan, simbahan, merkado, terminal, ug mga komunidad alang sa mga pangmasang diskusyon o dungan-dungan nga pagpanan-aw og mga progresibong sine, dokumentaryo o balita. Himuon kini dili lamang aron manan-aw o maminaw ang masa, kundili aron hatagan sila og higayon nga magpadayag sa mga reklamo, magpaambit sa ilang panglantaw ug makighiusa.

Kinahanglang patigbabawan ang tanang hinungdan nga nagpahuyang ug nagababag sa pag-abante sa demokratikong kalihukang masa. Puntingon, ugaton ug tul-iron ang tanang bagaheng nagapugong sa pag-asdang sa masa, lakip na ang tanang porma sa pagduhaduha ug kabalaka o kahadlok sa han-ay sa masa ug mga organisadong pwersa. Mapatigbabawan kining tanan pinaagi sa pag-abante ug pagpangulo sa pakigbisog. Daghang bag-ong tahas ang kinahanglang papelan, maong kinahanglang ipatumaw ang daghang bag-ong pwersa. Ang kalayo sa mga pakigbisog sa masa sa umalabot nga mga bulan ang magapanday sa bag-ong mga hugpong sa mga nasudnon-demokratikong pwersang motumaw gikan sa han-ay sa masa, nga magdugang sa kalagsik ug kaisog sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Mosalig sa mga bag-ong pwersa ilabina sa han-ay sa batan-ong henerasyon: mapangahason silang hatagan og responsibilidad, giyahan, aseson ug sumadahon ang kasinatian alang sa paspas nga paglambo ug pag-abaga sa nagkadakung mga gimbuhaton. Kadungan niini, makanunayong magpatumaw og bag-ong mga kadreng mangulo sa mga gimbuhaton ug ipatuman ang kumprehensibong pagbansay kanila sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon.

kinahanglang pakusgon sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa ang pagpangulo niini sa makanunayong pagpakusog sa rebolusyonaryong kalihukang masa pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan. Kasumpay kini sa nag-unang tahas nga pangulohan ang Bagong Hukbong Bayan ug pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa kabanikanhan.

Labaw pang pakusgon ang pagsukol sa masa sa rehimeng US-Marcos