Kalatas Special Issue | March 29, 2024

,

Download here
Pilipino: PDF

Read in: Pilipino

___
Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Kalatas Special Issue | March 29, 2024