4 na malalaking unyon, nakawelga sa Los Angeles City sa US

,

Apat na malalaking unyon ang nakawelga sa Los Angeles City, California sa US nitong Agosto.

Pinakahuling nagtirik ng welga noong Agosto 8 ang unyong kumakatawan sa mga kawani ng syudad na kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa bagong CBA (collective bargaining agreement). Kasapi ng unyon na ito ang mga manggagawa sa sanitasyon, traffic enforcer, gardener, mekaniko, lifeguard, inhinyero at iba pang pampublikong manggagawa.

Kabilang sa ipinaglalaban nila ang makataong kundisyon sa paggawa sa harap ng sobra-sobrang trabahong ipinagagawa sa kanila. Tumatanggi ang syudad na mag-empleyo ng dagdag na mga manggagawa para sa mabibigat na trabaho na kailangan para tiyakin ang maayos na pagpapalakad ng syudad.

Bago sila, nagsimulang magwelga noong Hulyo 2 ang unyonisadong mga manggagawa sa mga hotel sa syudad na nakikipagnegosasyon din para sa panibagong CBA. Ang welga ay binansagang pinakamalaking “multi-hotel” na welga sa kasaysayan ng Los Angeles. Ipinaglalaban nilang dagdagan ang kanilang sahod na anila’y napakababa na hindi nila kayang mangupahan o tumira malapit sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Giit nila ang kagyat na pagtaas na $5 kada oras, at dagdag na $3 kada oras sa susunod na tatlong taon. Tinanggihan nila ang alok ng mga hotel na $2.5 dagdag kada oras sa unang taon, hanggang maabot ang $6.25 dagdag kada oras matapos ang apat na taon.

Kasabay nilang nakawelga ang mga manunulat at artista ng Hollywood sa ilalim ng Screen Actors Guild-AFTRA at Writers Guild of America. Ikinasa ang mga welga ng nabanggit na mga grupo noong Mayo at Hunyo.

Samantala, iniatras na ng unyon ng mga manggagawa sa United Parcel Service (UPS) ang kanilang balak na magwelga matapos ibigay sa kanila ang hinihingi nilang makabuluhang pagtaas sa kanilang sahod. Ibinalita noong Hulyo 27 na naabot ang isang paunang kaisahan (tentative agreement) sa pagitan ng unyon at maneydsment ng kumpanya para itaas ang sahod ng lahat ng mga manggagawa (part-time at pulytaym).

Makatatanggap sila ng dagdag na $2.75 kada oras, at hanggang $7.5 kada oras depende sa haba ng kontrata sa susunod na mga taon. Naigiit nila ang pagtatanggal ng sistemang 2-tier na sahuran, kung saan magkaiba ang natatanggap na sahod ng mga manggagawa kahit pareho ang kanilang mga katungkulan. Naitaas rin ang natatanggap ng mga part-time na manggagawa mula $16.5 kada oras tungong $21 kada oras.

Liban dito, naipagtagumpay nila ang mas makatarungang kundisyon sa paggawa, dagdag na holiday pay, at pag-eempleyo ng dagdag na 30,000 regular na manggagawa. Ang kaisahan ay naabot matapos bumoto ang 97% ng 340,000 kasapi na unyon pabor sa pagwewelga kung hindi maabot ang isang katanggap-tanggap na CBA pagsapit ng Hulyo 31. Isasalang ang paunang kasunduan sa botohan ng mga myembro ng unyon nitong Agosto.

AB: 4 na malalaking unyon, nakawelga sa Los Angeles City sa US