70 taon ng pakikibaka para sa soberanya at kapayapaan ng mamamayang Korean, ginunita

,

Nakiisa ang International League of Peoples’ Struggle (ILPS) at iba’t ibang organisasyon sa Asia sa pagdiriwang ng ika-70 taong anibersaryo ng pagtatagumpay ng mamamayang Korean laban sa imperyalistang gera ng US noong Hulyo 27. Sa araw na iyon, isinagawa ng mga organisasyon ang isang “watch party” (sabayang panonood) sa isang pagtitipon na isinagawa sa Bali, Indonesia.

“Nakikiisa kami sa mamamayang Korean at sa Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) sa paggunita sa platinum jubilee (ika-70 anibersaryo) ng kanilang tagumpay sa Korean War,” pahayag ng ILPS sa araw na iyun.

Ginunita ang unang Victory Day (Araw ng Tagumpay) ng Great Fatherland Liberation War (Dakilang Mapagpalayang Digma para sa Bayan) noong Hulyo 27, 1958, matapos magapi ng mamamayang Korean ang agresyong militar na pinangunahan ng US. Sa araw na ito, pinirmahan ang isang Armistice Agreement na nagtapos sa gera at nagbigay daan sa pagtatag ng Korean Demilitarized Zone o DMZ. Ang DMZ ay lupa na may habang 240 kilometro na nagsisilbing hangganan na naghahati sa peninsula sa hilaga (DPRK) at timog (Republic of Korea) na bahagi.

“Ang araw na ito ay patunay sa di natitinag na kabayanihan ng mga pwersang rebolusyonaryo ng DPRK, na nagtagumpay laban imperyalistang kapangyarihan ng US at binigo ang ambisyon nitong pagharian ang buong Korea,” ayon sa ILPS. “Isa itong di mapasusubaliang tagumpay ng lahat ng nakikibakang mamamayan sa mundo.”

Sadyang temporaryo lamang sana ang Korean Armistice Agreement. Gayunpaman, pinanatili ng US na nasa “estado ng gera” ang buong Korea nang tumanggi itong iatras ang mga pwersang militar nito at tuluy-tuloy pang naglagak ng mga armas nukleyar sa timog na bahagi ng Korea. Sa nakaraang 70 taon, nilikha at pinanatili ng US ang isang “mapanganib na sitwasyon” sa peninsula.

Malaon nang nag-aalok ang DPRK para palitan ang armistice agreement ng isang tratadong pangkapayapaan para bigyan daan ang mapayapang “reunificatio” o muling pagbubuo ng Korea. Hindi ito tinanggap ng US lalupa’t mangangahulugan ito ng pag-atras ng mga tropang Amerikano at kanilang armas nukleyar sa peninsula.

“Patuloy naming sinusuportahan ang mamamayang Korean at DPRK sa pusisyong ito,” ayon sa ILPS. “Panahon nang wakasan ng imperyalistang US ang okupasyon nito sa South Korea at para sa mamamayang Korean na lumikha ng mapayapang kinabukasan para sa Peninsula.”

Nakiisa ang ILPS sa North Korea sa pagkundena sa sunud-sunod na malakihang mga war game ng US at papet nitong estado sa South Korea, pati na rin ng Japan, na nang-uupat ng gera at lalong nagpapataas ng tensyon sa buong peninsula.

“Nakikiisa kami sa mga mamamayan at bansa sa pagtutol sa malisyosong maniobra ng US gamit ang armas nukleyar laban sa DPRK at mamamayang Korean,” anang ILPS. Hindi banta ang nuclear program ng DPRK, di katulad sa US na walang kinikilalang internasyunal na limitasyon at pagbabawal sa sariling produksyon at gamit.

Naniniwala ang ILPS na patuloy na gagapiin ng DPRK ang mga pagtatangka ng imperyalismong US na maglunsad ng gerang agresyon, palitan ang kasalukuyang nakaupong rehimen at pagharian ang North Korea. “Patuloy naming lalabanan ang imperyalistang black propaganda, at ipaaabot ang aming anti-imperyalista at demokratikong pakikiisa sa mamamayang Korean.”

AB: 70 taon ng pakikibaka para sa soberanya at kapayapaan ng mamamayang Korean, ginunita