ICHRP, nanawagan para sa proteksyon ng mga sibilyan

,

Sang-ayon ang International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) sa pahayag noong Mayo 23 ni Antonio Guterres, pangkalahatang kalihim ng United Nations, na tumuligsa sa malawakang pagbabalewala sa proteksyon sa mga sibilyan sa mga lugar kung saan may armadong sigalot. Bagamat pumapatungkol ang pahayag ni Guterres sa mga nagaganap sa Ukraine at Afghanistan, aplikable din ito sa sitwasyon sa Pilipinas, ayon kay Peter Murphy, tagapangulo ng ICHRP.

“Isang teribleng katotohanan na bigo ang mundo sa pananagutan nitong protektahan ang mga sibilyan…sa ilalim ng internasyunal na makataong batas,” pahayag ni Guterres sa UN General Assembly. “Hindi natin dapat kalimutan ang kahulugan at silbi ng internasyunal na makataong batas: usapin ito sa pagitan ng buhay at kamatayan; ng pagpipigil at anarkiya; ng pagkakalulong natin sa kawalan o pananatili natin ng ating pagkatao.”

“Lubos na sumasang-ayon ang ICHRP sa panawagan ng Pangkalahatang-Kalihim para wakasan na ang pang-aatake sa mga sibilyan, para sa pagkakaroon ng dayalogo para wakasan ang mga armadong sigalot, at para sa mga bansa na tumanggi na magbenta ng armas sa sinumang sangkot na hindi gumagalang sa internasyunal na makataong batas,” ayon kay Murphy.

Sa Pilipinas, nakapagtala ang ICHRP ng mga kaso ng panganganyon, pambobomba at air strike sa mga sibilyang komunidad, kabilang ang paggamit ng mga armas na phosphorus. Naisadokumento din ng grupo ang maraming kaso ng red-tagging na nagreresulta sa walang pakundangang pamamaslang, asasinasyon, pang-aaresto at detensyon, pagdedesaparesido at iba pang abuso. Patuloy ring nakatatanggap ang grupo ng mga ulat ng hamletting, pwersahang pagpapalipat at pagpapalayas at pangwawasak ng mga ari-arian para ipagkait sa mamamayan ang kanilang kabuhayan.

“Nariyan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front, pero ibinagsak ito ng rehimeng Duterte noong 2017.”

“Sa kabila ng mga ebidensya ng paglabag sa internasyunal na makataong batas sa tinaguriang mga operasyong kontra-insurhensya, patuloy na inaarmasan ang Armed Forces of the Philippines ng USA, Canada, Australia, Japan at South Korea,” ayon sa ICHRP.

Ayon kay Murphy, tulad ng ginagawang pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa mga krimen laban sa sangkatauhan dahil sa kabiguang harapin ito ng lokal na sistema ng hustisya, “napapanahon nang magkaroon ng katulad na paninindigan ang Security Council na ang gubyerno ng Pilipinas ay mayroong mga krimen sa digma at dapat magwakas na ang kawalang pakundangang ito.”

AB: ICHRP, nanawagan para sa proteksyon ng mga sibilyan