Igalang ang karapatang-tao ng mga rebolusyonaryo—FFPS

, , ,

Sa okasyon ng paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang-tao noong Disyembre 10, pinatampok ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang pangangailangang walang pagtatanging kilalanin ang karapatang-tao ng mga rebolusyonaryo kahit pa sila ay mga sibilyan, hindi kombatant o armadong kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyon. Ang FFPS ay internasyunal na grupo ng mga banyagang sumusuporta sa pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas.

Kinundena nila ang patuloy na de-humanization (pagturing na hindi tao), tuluy-tuloy na “terrorist”-tagging, at maraming iba pang malubhang paglabag sa karapatan ng mamamayan ng mga administrasyon ng US-GRP (Gubyerno ng Republika ng Pilipinas). Anang FFPS, naninindigan sila para sa mga rebolusyonaryong Pilipino at kinikilala ang kanilang mahahalagang kontribusyon bilang tunay na tagapagtanggol ng mga karapatan ng mamamayan.

“Dapat kilalanin ang karapatan ng lahat ng mamamayan, kabilang na ang mga rebolusyonaryo,” giit ng FFPS. Anila, tuluy-tuloy, sadya at sistematikong nilalabag ng reaksyunaryong mga administrasyon ng Pilipinas ang batayang mga karapatan ng mga rebolusyonaryo, sa direksyon ng US gamit ang kanilang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang mga pwersa ng estado.

Mula Disyembre 1, 2022 hanggang Disyembre 1 ngayong taon, naitala ng Ang Bayan ang 22 mga hors de combat (mga kombatant na wala nang kakayahang lumaban dahil sugatan o maysakit), hindi kombatant o mga retirado ng rebolusyonaryong kilusan, ang pinaslang ng mga pwersang militar. Kabilang sa mga biktima ng kampanyang likidasyon ng rehimeng US-Marcos and dalawang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel.

Biktima rin ng sapilitang pagkawala ang isang konsultant ng NDFP habang dalawa ang iligal na inaresto. Sa kasalukuyan, nananatiling nakapiit sa mga preso ng reaksyunaryong estado ang hindi bababa sa 17 konsultant at istap ng NDFP.

Walang-batayan at arbitraryong ginagamit ng US-GRP ang paglaban sa “terorismo” para bigyang katwiran ang mga krimen sa digmang ito, ayon pa sa grupo. “Salamin ito ng nakababahalang pagwawasiwas ng US sa “kontra-terorismo” para baliwalain ang pagprotekta sa mga sibilyan at labagin ang internasyunal na makataong batas,” salaysay nila.

Naging pamamaraan umano ito ng imperyalismong US at mga reaksyunaryo at mapang-aping mga estado para isaisantabi ang mga kilusan sa pambansang pagpapalaya sa kani-kanilang bansa. Layunin nitong ideklara bilang “terorismo” ang kahit anong porma ng paglaban sa kanilang paghahari.

Sa harap nito, hamon ng FFPS sa internasyunal na komunidad na suportahan ang mga rebolusyonaryo sa Pilipinas para kilalanin at ipagtanggol ang kanilang batayang mga karapatan. “Nangangako kami na patuloy na magpapalakas ng kilusang susuporta at determinadong ipagtatanggol ang demokratikong mga karapatan, kabilang ang karapatang tumangan ng armas at makibaka para sa pambansang pagpapalaya,” ayon sa grupo.

AB: Igalang ang karapatang-tao ng mga rebolusyonaryo—FFPS