Ika-75 taon ng Nakba, ginunita sa gitna ng panibagong serye ng brutalidad ng Israel

,

Ginunita noong Mayo 15 ng mamamayang Palestino at iba’t ibang demokratikong organisasyon sa buong mundo ang ika-75 anibersaryo ng Nakba (Sakuna), ang brutal na okupasyon ng Israel sa teritoryo ng Palestine. Sa araw na ito noong 1948, 750,000 hanggang isang milyong Palestino ang pinalayas sa kanilang mga komunidad para bigyan-daan ang pagtatayo ng estadong Israel. Mula noon hanggang ngayon, tuluy-tuloy ang marahas at iligal okupasyon ng Israel sa 78% teritoryo ng Palestine.

Ginunita ang anibersaryo sa gitna ng panibagong serye ng brutal na pang-aatake ng Israel para tuluyang burahin ang bansa at lahing Palestino. Inilunsad ng Israel ang aerial strikes sa Gaza Strip kung saan 21 Palestino ang namatay at 64 ang nasugatan, kabilang mga bata at kababaihan. Sinalakay din ng mga pasistang pwersa ng Israel Defense Forces ang bahay ng mga Palestino sa West Bank at East Jerusalem.

Sa kasalukuyan, umaabot sa 4,900 Palestino ang ikinulong ng Israel, kabilang mga bata. Mahigit 1,000 sa kanila ay walang nakasampang kaso. Noong Mayo 1, namatay ang bilanggong si Sheikh Khader Adnan sa ika-84 araw ng pag-ayuno para sa kalayaan niya at ng iba pang mga detenidong pulitikal.

Sa harap nito, nananawagan ang International League of People’s Struggle (ILPS) para sa kalayaan ng Palestine mula sa okupasyong militar ng Israel, kasabay ng panawagan ng hustisya para sa 75 taong sistematiko at institusyunalisadong pang-aapi nito sa mga Palestino. Kinundena din nito ang US at UK na nagbubuhos ng milyun-milyong dolyar na ayuda para panatilihin ang pasistang estado at militar.

Isinagawa ng iba’t ibang grupo ang mga pagkilos para kundenahin ang pinakabagong serye ng karahasan ng Israel at muling ipahayag ang kanilang pakikiisa sa mamamayang Palestino. Sa France, Belgium, Germany, UK at Canada, nagkaroon ng mga aktibidad ang mga grupong kaalyado ng Samiduon Palestinian Prisoner Solidarity Network. Ipinanawagan din nila sa kanilang mga gubyerno at mamamayan na iboykot ang mga produktong gawang-Israel, laluna ang mga armas at iba pang gamit militar.

 

AB: Ika-75 taon ng Nakba, ginunita sa gitna ng panibagong serye ng brutalidad ng Israel