Ika-9 na Kongreso ng Christians for National Liberation, idinaos

,

Nagtipon ang mga kinatawan ng mga balangay at yunit ng Christians for National Liberation (CNL) sa isang hindi tinukoy na lugar sa Luzon para idaos ang ika-9 na Kongreso nito. Huling nagtipon ang Kongreso ng CNL noong 2017 sa isang larangang gerilya sa Timog Pilipinas. Ang CNL ay isang lihim na organisasyon ng mga relihiyoso sa Pilipinas na kaanib ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Nagmula ang mga delegado sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbuklod sila sa Kongreso sa temang “Konsolidahin at palawakin ang ating hanay! Magkaisa at ibagsak ang tiraniyang US-Marcos II sa pagsusulong ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may sosyalistang perspektiba! Isulong ang digmang bayan!”

Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon ding mga dumalong delegado mula sa mga balangay nito sa ibayong dagat. Ayon pa sa kanila, nagsisikap ang CNL sa pagpapalakas at pagtatayo ng mga balangay nito sa labas ng bansa kabilang ang Asia, Europe, at North America.

Sa Kongreso, tinalakay ang naging mga karanasan ng mga balangay at yunit ng CNL mula 2017, naghalal ito ng mga upisyal sa Pambansang Komiteng Tagapagpaganap at Pambansang Konseho at binuo nito ang apat na taong plano ng organisasyon.

Itinakda nito bilang pangkalahatang mga tunkgulin ang sumusunod: ibagsak ang rehimeng US-Marcos II/Duterte, aktibong lumahok sa iba’t ibang porma ng pakikibaka para makasulong sa mas mataas na yugto ng estratehikong depensiba ang pambansa demokratikong rebolusyon mula panggitnang subyugto tungong abanteng subyugto.

Samantala, limang partikular na layunin ang inilatag nito: 1. Konsolidahin at palawakin ang ating hanay; 2. Lumahok at suportahan ang armadong pakikibaka; 3. Lumahok sa anti-pasista, anti-pyudal na kilusang masa at parlamentaryong pakikibaka; at itulak ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at NDFP; 4. Himukin ang pamunuan ng institusyunal na simbahan para suportahan ang pambansa demokratikong rebolusyon at talikuran ang pagsuporta sa mga reaksyunaryo; at 5. Pakilusin ang internasyunal na network para suportahan ang pambansa demokratikong rebolusyon.

Inatasan ng Kongreso ang mga balangay at yunit nito na gamitin na gabay ang plano para ilapat sa kani-kanilang partikular na konteksto sa pagpaplano at implementasyon nito.

Nagbigay-pugay din ang Kongreso sa mga martir at bayani ng CNL na nag-alay ng kanilang buhay para sa kagalingan ng masang Pilipino laluna noong panahon ng diktadura. Naglaan ang Kongreso ng panahon para pagpugayan ang nagdaan nitong tagapangulo na si Ka Pua na namatay sa sakit. Si Sister Pua ang kauna-unahang madre na nahalal bilang tagapangulo ng CNL noong huling Kongreso nito.

Sa isang panayam ng Liberation Philippines kay Sister Pua noong Hulyo 2017, sinabi niyang “Alam kong ang mga tungkuling iniatas sa atin [CNL] ay hindi madali. Pero tiwala akong sa ating kolektibong pagsisikap, mapauunlad natin ang ating gawain at makabuluhang makapag-aambag sa demokratikong rebolusyong bayan.”

“Bilang isang relihiyoso, alam kong ang CNL ang tamang lugar para sa akin para tunay na mapaglingkuran ang Panginoon at ang bayan,” ayon kay Sister Pua. “Matapos ang ilang taon bilang relihiyoso, hindi na ako naniniwala sa institusyonal na simbahan, bagkus, sa simbahan bilang mamamayan ng Panginoon. Ang boses ng mamamayan ay ang boses ng Panginoon,” ayon pa sa kanya noong 2017.

Sa Kongreso, naghatid ng kani-kanilang mensahe ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma), mga alyadong organisasyon ng NDFP. Ayon sa Partido, “Ang presensya ninyo, pagsusumikap na gagapin ang rebolusyonaryong teorya, at pagpupunyagi sa rebolusyonaryong praktika ay kalaunan hahantong sa pagtatagumpay ng digmang bayan at maghahatid ng tunay na kapayapaang may hustisya, pambansa at makauring kalayaan.”

Nagkaroon din ng mga pang-kulturang pagtatanghal sa Kongreso kabilang ang bagong kanta ng CNL at awit para sa ika-9 na Kongreso ng organisasyon. Binigyang diin ng naturang kanta ang kahalagahan ng paglulunsad ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba, at ang gampanin ng rebolusyonaryong Kristyano sa pagsuporta sa alyansang manggagawa-magsasaka sa pangunahin.

Ang Kongreso ay nailunsad sa kabila ng patuloy na panggigipit at panunupil ng estado sa pangunguna ng National Task Force-Elcac. Matatandaang idineklara ng reaksyunaryong gubyerno na “terorista” ang CNL kasama ang iba pang alyadong organisasyon ng NDFP noong Pebrero 2022.

Ipinagdiriwang ng CNL ang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito ngayong taon. Itinatag ito noong Pebrero 17, 1972, mismong araw ng ika-100 taong anibersaryo ng pagkamartir nina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora (na kilala sa bansag na Gomburza).

AB: Ika-9 na Kongreso ng Christians for National Liberation, idinaos