Panrehiyong kumperensya ng Christians for National Liberation sa Negros, idinaos

,

Iniulat noong Enero 19 ng panrehiyong balangay ng Christians for National Liberation (CNL) sa Isla ng Negros ang pagdaraos kamakailan ng isang kumperensya ng mga kasapi nito. Dumalo sa sikretong pagtitipon ang mga rebolusyonaryong Kristyano mula sa iba’t ibang simbahan, denominasyon, kongregasyon at institusyon sa isla.

Ang CNL ay isang lihim na organisasyon na kumakatawan sa mga rebolusyonaryong taong-simbahan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Itinatag ito noong Agosto 1972.

Sa kumperensya, binuo ng CNL-Negros ang dalawang-taong plano nito na nagdidiin sa kanilang mga gawain sa konsolidasyon at sa pagpapasigla ng integrasyon at paglahok ng mga mananampalataya sa mga pakikibaka ng batayang masa at iba pang api at pinagsasamantalahang mga uri at sektor ng lipunan.

Pinagtibay din ng rebolusyonaryong organisasyon ng mga Kristyano ang kanilang pagkilala sa armadong pakikibaka bilang pangunahing armas ng sambayanan sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka. Anila, “lampas sa mga pagsisikap na mangalap ng materyal, pulitikal at iba pang suporta para sa Bagong Hukbong Bayan, dapat sumapi sa BHB at Partido Komunista ng Pilipinas ang mga rebolusyonaryong Kristyano.”

Kabilang din sa pinagtibay ng kumperensya at plano ng panrehiyong balangay ng CNL ang “aktibong pagpapalahok ng paparaming bilang sa anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasistang kilusang masa sa kalunsuran at kanayunan.”

Dagdag pa ng grupo, magiging bahagi ng pagsisikap nila para palakasin ang kasalukuyang kasapian at palawakin ang hanay ang paglulunsad ng marubdob na pag-aaral ng rebolusyonaryong mga prinsipyo at maraming iba pang aktibidad pang-ideolohiya at pampulitika.

“Moral na tungkulin at responsibilidad ng kasalukuyang mga Kristyano na manindigan laban sa inhustisya, pang-aapi at pagsasamantala. Ito ang rebolusyonaryong legasiya ni Kristo na tumindig laban sa mapang-aping Emperyo ng Roma at inihatid ang mabuting balita ng pagpapalaya sa mahihirap at api,” anang grupo.

Tinalakay din ng CNL-Negros ang kanilang magiging kampanya para itulak ang muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Guberyno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at NDFP. Idiniin nito na para mangyari ito ay dapat kilalanin ng GRP ang dati nang napirmahang mga kasunduan sa negosasyon.

Matatandaang inilunsad ng CNL ang ika-9 na Kongreso nito noong huling hati ng 2022 sa temang “Konsolidahin at palawakin ang ating hanay! Magkaisa at ibagsak ang tiraniyang US-Marcos II sa pagsusulong ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may sosyalistang perspektiba! Isulong ang digmang bayan!” Nagmula ang mga delegado ng naturang kongreso sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon ding mga dumalong delegado mula sa mga balangay nito sa ibayong dagat.

AB: Panrehiyong kumperensya ng Christians for National Liberation sa Negros, idinaos