Kabataang Makabayan, nag-iglap-protesta sa Metro Manila

, ,

Nagmartsa ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) sa kahabaan ng Avenida, Recto kahapon, Disyembre 10, Pandaigdigang Araw ng Karapatang-tao. Mapangahas na inilunsad ng KM ang iglap-protesta sa kabila ng patakaran ng panunupil ng rehimeng US-Marcos at “teroristang designasyon” nito. Ang rali ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-59 anibersaryo ng organisasyon noong Nobyembre 30.

Ipinahayag ng KM ang mariing pagkundena nito sa lahat ng krimeng isinagawa ng rehimeng US-Marcos sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na nagbuo sa National Task Force-Elcac at Anti-Terror Law na kapwa pinirmahan sa ilalim ng rehimeng US-Duterte at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang naturang mga patakaran ang ginagamit ng estado para dahasin at tugisin ang mga kasapi ng KM na arbitraryo nitong binansagang “terorista.”

Sa ulat ng Ang Bayan, hindi bababa sa 127,000 mamamayan ang biktima ng rehimen sa 957 kaso ng paglabag sa karapatang-tao mula Disyembre 1,2022 hanggang Disyembre 1 ngayong taon. Karamihan sa mga biktima ay mula sa hanay ng mga kabataan na gustong sindakin ng rehimen at ng militar para manatiling kimi at sunud-sunuran sa dikta ng estado.

Anang KM, ang panunupil ng rehimeng Marcos ay nakabalangkas sa dikta ng imperyalistang US at patakarang kontra-insurhensya nito. Dagdag nito, katulad na dahas din ang inihahasik ng imperyalistang US at Zionistang Israel laban sa makatarungang armadong paglaban ng mamamayang Palestino.

Binatikos din ng grupo ang walang-patid na pagpapatupad ng mga patakarang neoliberal ng rehimeng US-Marcos sa bansa sa dikta ng imperyalismong US, sa kapinsalaan ng mamamayang Pilipino. Anang grupo, maging sa sistema ng edukasyon sa bansa, ang pag-iral at pagpapatupad ng mga patakarang neoliberal ay nagsasanay sa mga kabataan bilang alipin para lumikha ng supertubo.

“Ang ganitong edukasyon ay sumusupil sa kalayaang pang-akademiko. Itinatanggi ng estado ang kumprehensibo at progresibong paghuhubog sa kabataan, kaya naman hindi matamasa ng kabataang estudyante ang interes niyang mag-aral at magpakadalubhasa sa mga paksang nais niyang pag-aralan. Sa ganitong kaayusan, kinakahon at ginagawang kalakal ang mga kabataan,” ayon sa KM.

Idiniin ng KM sa kanilang protesta na ang tanging solusyon sa ganitong suliranin ng kabataan at ng mamamayan ay ang pagsusulong at pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

“Kailangan nating mabatid na upang malikha ang edukasyong makabayan, siyentipiko, at makamasa, kailangang buwagin ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Tanging sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya tungong sosyalismo makakamit ang lipunang may tunay na kalayaan at demokrasya.”

Itinanghal din ng mga kasapi ng KM ang mga larawang-guhit ng mga kapita-pitagang martir at lider ng rebolusyong Pilipino na sina Ka Joma Sison, Ka Benito Tiamzon, Ka Wilma Tiamzon, Ka Fidel Agcaoili, at iba pang namayapang kasapi ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang pagpaparangal. Kasama ring binigyang pagpupugay sina Queeny Daraman, Arc John Varon, Lennel Domanais, Joshua Regalado at iba pang mga martir ng KM.

Ilang araw bago ang naturang pagkilos, magkakasunod na nagsagawa ng oplan-pinta at oplan-dikit ang iba’t ibang balangay ng KM sa Metro Manila, Baguio City, Quezon, Iloilo, at iba pang mga prubinsya. Nagsagawa rin ng raling-iglap ang mga myembro ng KM mula sa balangay ng Kira Mindoro sa loob ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) noong Nobyembre 29.

Ayon kay Lukas, myembro ng KM-Kira Mindoro, ang mga aktibidad na ito ay ilan lamang sa tungkulin ng KM na patampukin sa kalunsuran ang kawastuhan ng armadong rebolusyon sa kanayunan at higit na pag-ibayuhin ang paggampan sa direktang paglahok sa armadong pakikibaka.

“Sa kasalukuyang kaayusan ng ating lipunan, hindi namin natatamasa ang karapatan sa edukasyon. At malinaw sa amin na hangga’t hindi nagpapalit ang sistemang panlipunan, mananatiling masahol ang kalagayan ng sambayanang Pilipino,” aniya.

AB: Kabataang Makabayan, nag-iglap-protesta sa Metro Manila